Zákaznícka zóna

Najdôležitejšie zmeny v odpisoch od 1.1.2015

Na úvod môžeme povedať, že používaný dlhodobý majetok má tendenciu opotrebovávať sa, čím stráca svoju úžitkovú hodnotu. Prostredníctvom odpisov sa časť tejto opotrebovanej hodnoty dlhodobého majetku prenáša do výrobkov podniku, alebo jeho iných výkonov. Pomocou odpisov by sa mali vytvoriť finančné prostriedky na financovanie nového dlhodobého majetku.

O výrazné zmeny v uplatňovaní daňových odpisov sa postarala novela zákona o dani z príjmu platná od 1.1.2015. Bližšie sa týka odpisov dlhodobého majetku. Do zmien sa ráta aj s majetkom, ktorý už je zaradený a odpisuje sa podľa ustanovení k dátumu 31.12.2014. Neupravujú sa však už uplatnené odpisy. V nasledujúcej časti tohto príspevku si popíšeme jednotlivé zmeny.

Rozšírenie odpisových skupín

Prvou zásadnou zmenou je, že doterajšie 4 pôvodné odpisové skupiny platné do roku 2014 sa po novom rozšíria na 6 skupín. V tabuľke 1 môžeme vidieť na porovnanie staré a nové rozdelenie odpisovania.

Staré rozdelenie odpisovania

Nové rozdelenie odpisovania

Odpisové skupiny

Doba odpisovania (roky)

Odpisové skupiny

Doba odpisovania (roky)

1

4

1

4

2

6

2

6

3

12

3

8

4

20

4

12

 

 

5

20

 

 

6

40

 

Ako uvádza tabuľka 1, pribudli nám dve nové odpisové skupiny. Skupina 3 s dobou odpisovania 8 rokov obsahuje zariadenia technologického charakteru, ako sú podľa prílohy 1 zákona o dani z príjmov napr. elektrické motory, pece, turbíny plynové generátory, stroje na metalurgiu a iné.

Ďalej, skupina 6, s dobou odpisovania 40 rokov a skupina  5 vznikla rozdelením bývalej odpisovej skupiny 4. Do novej skupiny 5 budú patriť budovy výrobného charakteru ako napr. priemyselné budovy, sklady, dielne, obchodné centrá. Do skupiny 6 budú naopak patriť budovy nevýrobného charakteru napr. administratívne budovy, hotely, školy, kostoly.

Obmedzenie zrýchleného odpisovania

Novela zákona o dani z príjmov nám hovorí, že v roku 2015 budeme môcť zrýchlene odpisovať len hmotný majetok, ktorý patrí do odpisovej skupiny 2 a 3. To znamená, že všetok ostatný hmotný majetok, teda patriacich do skupín 1, 4, 5, 6 sa bude odpisovať rovnomernou metódou odpisovania. Toto ustanovenie platí aj pre majetok, ktorý je zaradený do používania do 31.12.2014, avšak uplatnené odpisy sa už nemenia.

Odpisovanie luxusných automobilov

Podnikatelia, ktorý odpisujú osobné automobily, ktorých vstupná cena je 48 000 € alebo viac, budú následne zahrňované do základu dane len v obmedzenej výške. Tento zákon sa týka len v tom prípade, že za zdaňovacie obdobie bude celková výška základu dane ktorú vypočítame nižšia, ako výsledná hodnota odpisov luxusných osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej sumy 48 000 €.

V prípade, že nastane situácia, v ktorej je nutné upraviť základ dane, sa tento základ navýši o rozdiel v kladnej hodnote skutočne uplatňovaného daňového odpisu a výšky daňového odpisu zo vstupnej ceny 48 000 € alebo vyššou.

Zrušenie odpisovania lízingovou metódou

Majetok, ktorý bol obstaraný formou finančného lízingu sa odpisoval po dobu trvania prenájmu. To bolo pre daňovníkov výhodné, nakoľko sa často nadobudnutý majetok formou finančného lízingu odpisoval kratšie ako metódou obstaraného majetku. Takto to platilo do roku 2014.

Novela zákona o dani z príjmu platná od 1.1.2015 zjednocuje spôsob odpisovania majetku. Nanovo uvádza, že nadobudnutý majetok aj formou finančného lízingu sa nebude odpisovať podľa doby trvania lízingu, ale podľa príslušnej odpisovej skupiny metódou rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania, teda podľa rovnakých postupov, ako zvyšný majetok daňovníka.

Prerušenie odpisovania hmotného majetku

Táto zmena vymedzuje prípady, kedy podnikateľ musí prerušiť odpisovanie. Týka sa podnikateľa, ktorý svoj majetok v zdaňovacom období nevyužíval. Neplatí to však pre daňovníka, ktorí si uplatňuje úľavu na dani ako príjemca investičnej pomoci alebo stimulov. Daňovník je povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku v tom zdaňovacom období:

a) v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru, nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní,

b) ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

c) v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby, o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, alebo vydá kolaudačné rozhodnutie.

Krátenie odpisov majetku

Zákon o dani z príjmu §19 ods. 2 podmieňuje, že v prípade, ak daňovník využíva majetok aj na osobné účely, tak potom odpisy tohto osobného majetku sa nebudú zarátavať do základu dane v plnej ale len v limitovanej percentuálnej výške.

Majetok, ktorý sa bude využívať na osobnú spotrebu, bude môcť daňovník uplatniť výdavky vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na osobné účely, alebo v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Rok 2015 priniesol v zákone o dani množstvo zmien, ktoré rozhodne stoja za pozornosť. Pre záujemcov, ktorí sa chcú o problematike k novele Zákona o dani z príjmov naučiť viac, majú možnosť navštíviť odborný kurz Agentúry JASPIS.

 

publikované: 11. 09. 2015

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.