Ako darovať 2 % zo zaplatenej dane?

Rovnako ako po minulé roky, aj teraz môžete rozhodnúť darovať vybranej organizácii 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane.
ako darovať 2 percentá z dane

Každý daňový subjekt, či už sa jedná o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu, má právo rozhodnúť o časti svojej zaplatenej dane z príjmov. Legislatíva dovoľuje poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane z príjmov na osobitný účel prijímateľovi, ktorým môže byť 

Zoznam oprávnených prijímateľov je zverejnený na stránke Finančnej správy alebo na stránke Notárskej komory. Prijímateľ môže takto získané finančné prostriedky použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti.

Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov je právom daňovníka, nie jeho povinnosťou.

Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami, túto možnosť vyznačia priamo v daňovom priznaní. Fyzické osoby, za ktoré vykonáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ, sú povinné predložiť daňovému úradu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitnom tlačive.

Akú výšku dane môžem darovať?

Fyzická osoba

Fyzická osoba môže poukázať podiel zo zaplatenej dane vo výške 2 %. 

Ak ste v roku 2022 odpracovali ako dobrovoľník viac ako 40 hodín, môžete darovať až 3 % z vašej dane. Daňovému úradu v tomto prípade ale musíte priložiť písomné potvrdenie o tom, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu. Toto potvrdenie predložíte od všetkých organizácii, kde ste dobrovoľnícku činnosť v roku 2022 vykonávali.

Právnická osoba

Právnická osoba môže poukázať 2 % len v prípade, ak v predchádzajúcom roku až do termínu na zaplatenie dane darovala inej organizácii financie na verejnoprospešný účel aspoň vo výške 0,5 % z dane. V opačnom prípade môže poukázať len 1 %. 

Právnická osoba môže poukázať podiel z dane aj viacerým prijímateľoch, avšak minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 eur.

ako darovať 2 percentá z dane

Postup, ako darovať 2 %, resp. 3 % z dane z príjmov fyzickými osobami prostredníctvom daňového priznania

Ak ste sa rozhodli pomôcť niektorej z neziskových organizácií týmto spôsobom a darovať im podiel z odvedenej dane postupujete nasledovne.

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou a podáva si daňové priznanie sám, vypĺňa Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B, podľa zdroja svojich príjmov. 

Daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31.3.2023, v prípade predĺženej lehoty do 30.6.2023, resp. 30.9.2023. Predĺžená lehota nemá vplyv na poukázanie podielu zaplatenej dane. Daň je daňovník povinný uhradiť v lehote na podanie daňového priznania.

1. V zozname zverejnenom Notárskou komorou Slovenskej republiky si vyberiete niektorú z neziskových organizácií, ktorej podiel z dane odvediete. Tento zoznam je každoročne zverejňovaný Notárskou komorou do 15. januára kalendárneho roka.

2. Ďalším krokom je vyplnenie potrebných daňových formulárov na poukázanie podielu zo zaplatenej dane. Daňové priznanie typ A aj typ B obsahuje oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. V tomto oddiele vyplní daňovník sumu, ktorú poukazuje zo zaplatenej dane a údaje o prijímateľovi -  IČO a obchodný názov.

3. V prípade, že daňovník spĺňa podmienky na poukázanie 3 % zo zaplatenej dane z príjmov, označí to krížikom v tomto oddiele. Daňovník, ktorý v roku 2022 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, je oprávnený poukázať 3 % zo zaplatenej dane z príjmov. Písomné potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti je zároveň prílohou daňového priznania. Minimálna suma na poukázanie v prospech prijímateľa je 3 eurá. 

4. Od roku 2016 môžete v tlačive vyjadriť svoj súhlas so zaslaním vašich údajov (okrem výšky darovanej sumy) neziskovej organizácii. Bude tak vedieť, kto je prispievateľom. Ak daňovník chce prijímateľovi zaslať svoje údaje, zaškrtne súhlas so zaslaním údajov určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Prostredníctvom súhlasu so zaslaním údajov si vie daňovník u prijímateľa následne overiť, či bol podiel zo zaplatenej dane zaslaný určenému subjektu. Správnosť uvedených údajov potvrdí podpisom v danom oddiele.

 

Postup, ako darovať 2 %, resp. 3 % z dane z príjmov fyzickými osobami, v prípade ročného zúčtovania dane z príjmov vykonávaného zamestnávateľom

V prípade, že má zamestnanec záujem o ročné zúčtovanie dane z príjmu u svojho zamestnávateľa, je povinný do 15.2.2023 doručiť vyplnenú žiadosť o ročné zúčtovanie dane. Ak zamestnanec do tohto termínu požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za predchádzajúci kalendárny rok, zamestnávateľ vykoná zúčtovanie najneskôr do 31.3.2023. 

Na účely poukázania podielu zo zaplatenej dane je potrebné, aby zamestnávateľ vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z daného Potvrdenia si vie zamestnanec zistiť dátum zaplatenia dane a tiež vypočítať 2 % zo zaplatenej dane zo závislej činnosti. 

1. Z aktuálneho Zoznamu prijímateľov 2 % na rok 2022 si daňovník vyberie jedného prijímateľa, ktorému chce poukázať svoj podiel zaplatenej dane. 

2. Po získaní potrebných údajov môže daňovník pristúpiť k vyplneniu Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vo vyhlásení je potrebné uviesť identifikačné údaje daňovníka, výšku zaplatenej dane, sumu na poukázanie pre vybraného prijímateľa, dátum zaplatenia dane a údaje o prijímateľovi. 

3. Ak daňovník v roku 2022 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín a má o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú dobrovoľnícky pracoval, takýto daňovník je oprávnený poukázať 3 % zo zaplatenej dane. V oboch prípadoch musí byť suma na poukázanie minimálne 3 eurá. 

4. Ak chcete, aby prijímateľ vedel, kto mu poukázal 2 %, resp. 3 %, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním údajov. 

5. K vyhláseniu je potrebné priložiť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a v prípade, že daňovník poukazuje 3 % zo zaplatenej dane, priloží aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane spolu s prílohami je potrebné predložiť daňovému úradu najneskôr do 30.4.2022, resp. do 2.5.2022 nakoľko riadny termín pripadá na sobotu.

Postup, ako darovať 1 %, resp. 2 % z dane z príjmov právnickými osobami

Každá právnická osoba má prostredníctvom daňového priznania právo venovať 1 % zo zaplatenej dane z príjmov

Ak však právnická osoba v zdaňovacom období 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2022 darovala finančné prostriedky daňovníkovi nezriadenému alebo nezaloženému na podnikanie na verejnoprospešný účel (napr. veda a výskum, poskytovanie sociálnej pomoci, a pod.) minimálne vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane, spĺňa podmienku na poukázanie 2 % zo zaplatenej dane. Daňový subjekt, ktorému právnická osoba daruje finančné prostriedky v priebehu roka, nemusí byť zhodný s prijímateľom podielu zaplatenej dane.

1. Pri výpočte podielu na poukázanie dane sa vychádza z riadku 1080 daňového priznania právnickej osoby. V prípade, že súčasťou riadku 1080 je aj daň z osobitného základu dane, výška podielu sa bude počítať s rozdielu riadkov 1080 a 1090. 

2. Pre úspešné poukázanie časti zaplatenej dani z príjmov je potrebné vyplniť v daňovom priznaní časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vo vyhlásení sa uvádza výška dane, suma poskytnutého daru, suma na poukázanie prijímateľovi, počet prijímateľov a ich údaje. Ak právnická osoba súhlasí so zaslaním údajov určeným prijímateľom, tak zaškrtne súhlas so zaslaním údajov. 

3. Právnická osoba je oprávnená podiel zo zaplatenej dane poukázať v prospech viacerých prijímateľov, avšak minimálna suma je 8 eur na jedného prijímateľa.

ako darovať 2 percentá z dane

Do akého termínu je možné darovať podiel zo zaplatenej dane?

Daňovníci, ktorí požiadali o predĺženie termínu na podanie daňového priznania, poukazujú podiel zo zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie.

Daňové úrady majú ďalej 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli váš zaplatený podiel dane v prospech vami vybranej organizácie.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.