Postup pre zamestnávanie občanov Ukrajiny s dočasným útočiskom

Chceli by ste zamestnať občana Ukrajiny, ale neviete ako? Strácate sa v množstve informácií, ktoré sa s touto témou spájajú? V článku vám prinášame zjednodušený prehľad pravidiel zamestnávania občanov z tretích krajín, konkrétne občanov z Ukrajiny, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt s označením “Dočasné útočisko”.
zamestnávanie ukrajincov

Dočasné útočisko a jeho poskytovanie

Nedávne vypuknutie vojenského konfliktu na Ukrajine spôsobilo hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky, čo významne ovplyvnilo aj pracovný trh a potrebu zamestnávateľov na túto situáciu okamžite reflektovať.

V tejto súvislosti Vláda SR uznesením č. 144/2022 zo dňa  28.2.2022 schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska v zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.

Dočasné útočisko sa v súlade s § 29 ods. 1 zákona o azyle poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

V súlade s § 29 ods. 2 zákona o azyle vláda vyhlási poskytnutie dočasného útočiska a zároveň určí začiatok, podmienky a skončenie poskytovania dočasného útočiska a vyčlení finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním dočasného útočiska.

Poskytnutie dočasného útočiska sa netýka osôb, ktoré majú na území Slovenskej republiky už udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, osôb, ktorým Slovenská republika udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a osôb, ktoré sú žiadateľmi o udelenie azylu.

Občan, ktorý svoju totožnosť preukáže dokladom, pasom alebo ID kartou, bude mať poskytnuté dočasné útočisko okamžite po registrácii. Ak občan nemá žiadne doklady, o žiadosti o dočasné útočisko sa rozhodne do 30 dní

Po novom sa už na doklade o udelení tolerovaného pobytu používa označenie “Dočasné útočisko” namiesto “Odídenec”.

Dočasné útočisko sa poskytuje od 1.3.2022, zatiaľ do 4.3.2023.

občas ukrajiny dočasné útočisko

Ako možno zamestnať Ukrajinca s dočasným útočiskom? 

V zmysle zákona o službách zamestnanosti môže zamestnávateľ zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, pričom sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Zamestnávateľ tak môže zamestnanca s dočasným útočiskom zamestnať na pracovnú zmluvu (na dobu určitú, neurčitú, plný úväzok, skrátený úväzok) alebo dohodu (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študenta).

Takýto zamestnanec môže byť tiež pridelený na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

Oznamovacie a registračné povinnosti

V súvislosti so zamestnávaním občanov Ukrajiny so statusom dočasného útočiska je zamestnávateľ povinný plniť oznamovacie a registračné povinnosti voči príslušným inštitúciám - Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu.

Povinnosti voči Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

Informačná karta

V zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti má zamestnávateľ povinnosť zaslať na príslušný úrad práce tzv. informačnú kartu a to do 7 pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a rovnako tak do 7 pracovných dní od skončenia zamestnania. K informačnej karte je zároveň povinný predložiť:

Povinnosti voči Zdravotnej poisťovni

Vstup do systému verejného zdravotného poistenia v SR je naviazaný na výšku príjmu zo zárobkovej činnosti, ktorý musí byť dohodnutý aspoň vo výške platnej minimálnej mzdy, t.j. pre rok 2022 je to suma 646 eur. Dĺžka pracovného úväzku zamestnanca nie je na účely zdravotného poistenia rozhodujúca.

Ak sa osoba, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko zamestná u slovenského zamestnávateľa s príjmom aspoň vo výške mesačnej minimálnej mzdy (646 eur), na účely zdravotného poistenia sa stáva poistencom a je verejne zdravotne poistená. Zamestnávateľ je povinný takéhoto zamestnanca registrovať do príslušnej zdravotnej poisťovne pod kódom 2, resp. 2D najneskôr do 8 pracovných dní od vzniku zamestnania.

K prihláške poistenca je potrebné doložiť nasledovné dokumenty:

Príklad:

Dohodnutá mesačná mzda zamestnanca je 430 eur. Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa na polovičný pracovný úväzok. 

Keďže dohodnutá odmena je nižšia ako minimálna mzda, danej osobe verejné zdravotné poistenie nevznikne, pričom dĺžka pracovného úväzku zamestnanca nemá na posúdenie tejto podmienky vplyv.

Ak je zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou, podľa zákona o minimálnej mzde predstavuje suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Splnenie tejto podmienky sa vypočíta podľa vzorca: hodinová mzda x 174 x hodnota úväzku. Ak suma bude 646 eur a viac, tak zamestnancovi vznikne účasť na verejnom zdravotnom poistení.

Príklad:

Dohodnutá hodinová mzda zamestnanca je 5,50 eur. Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa na polovičný pracovný úväzok. 

Podľa prepočtu je dohodnutá odmena vo výške 478,50 eur (5,50 x 174 x 0,5), t.j. nižšia ako výška minimálnej mzdy, preto zamestnancovi nevzniká účasť na zdravotnom poistení.

V prípade, že občan Ukrajiny s dočasným útočiskom nedosiahne príjem aspoň vo výške minimálnej mzdy, do systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku nevstupuje, bude mať však nárok na zdravotnú starostlivosť, ale len na neodkladnú. 

V takomto prípade ho zamestnávateľ nebude prihlasovať ako svojho zamestnanca v zdravotnej poisťovni ani za neho odvádzať preddavky na zdravotné poistenie z takéhoto príjmu.

Čo v prípade, ak občanovi Ukrajiny nebolo pridelené rodné číslo?

Jednoducho ho neuvedie na prihláške. Zdravotná poisťovňa mu vystaví preukaz poistenca, kde bude mať uvedené identifikačné číslo, ktoré nahrádza rodné číslo.

zamestnávanie cudzincov z Ukrajiny

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Ak zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny s dočasným útočiskom, plní si oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni rovnako ako pri zamestnaní slovenského zamestnanca. 

Zamestnávateľ prihlasuje zamestnanca na registračnom liste fyzickej osoby (RLFO) pod rodným číslom, ktoré má uvedené na doklade o dočasnom útočisku bez ohľadu na výšku príjmu. Ak občan Ukrajiny nemá rodné číslo pridelené, zamestnávateľ predloží RLFO príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v papierovej forme. Následne Sociálna poisťovňa vygeneruje občanovi Ukrajiny na účely sociálneho poistenia identifikačné číslo sociálneho poistenia.

Pri vypĺňaní RLFO zamestnávateľ nevypíše nižšie uvedené:

Povinnosti voči Daňovému úradu

V súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa mzda, prípadne odmena vyplatená občanovi Ukrajiny s dočasným útočiskom považuje za príjem zo závislej činnosti, podliehajúci zdaneniu a zamestnávateľ je povinný vybrať preddavky na daň z takéhoto príjmu. 

Vysporiadanie daňovej povinnosti

Po uplynutí zdaňovacieho obdobia bude môcť občan Ukrajiny požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, prípadne mu zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a daňovú povinnosť si vysporiada sám podaním daňového priznania.

Môže si občan Ukrajiny uplatňovať nezdaniteľnú časť na daňovníka a daňový bonus na deti?

V zmysle zákona o dani z príjmov platí, že ak si chce zamestnanec uplatňovať na mesačnej báze nezdaniteľnú časť na daňovníka a daňový bonus na deti, musí zamestnávateľovi predložiť riadne vypísané a podpísané “Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti”. 

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti predkladať nemusí vtedy, ak sa rozhodne, že si nezdaniteľné časti a daňový bonus na deti uplatní raz za rok, prostredníctvom ročného zúčtovania dane alebo podaním daňového priznania.

Štátny občan Ukrajiny si však na mesačnej báze môže uplatniť len nezdaniteľnú časť na daňovníka prostredníctvom už spomínaného Vyhlásenia. Daňový bonus na deti si nemôže uplatniť, môže až v rámci ročného zúčtovania dane, prípadne daňového priznania, pretože sa tu postupuje rovnako ako u nerezidentov. 

To znamená, že na uplatnenie daňového bonusu sa vyžaduje splnenie podmienky najmenej 90 % úhrnu zdaniteľných príjmov na území Slovenskej republiky, čo zamestnanec deklaruje čestným vyhlásením v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, pokiaľ sa rozhodol vysporiadať daňovú povinnosť prostredníctvom zamestnávateľa, t.j. vykonaním ročného zúčtovania dane.

K žiadosti musí zamestnanec tiež priložiť relevantné doklady, akými sú:

Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí kurzy Mzdy a personalistkaMzdy pre pokročilých

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.