Odpisovanie auta v roku 2022

Účtovníctvo 11.11.2022 Michaela Struhárová
Kúpili ste auto, ktoré chcete zaradiť do obchodného majetku a neviete ako je to s jeho odpisovaním? V článku sa dozviete všetky potrebné informácie týkajúce sa odpisovania automobilu.
odpisovanie auta v roku 2022

Kedy máte povinnosť auto odpisovať, do akej odpisovej skupiny patrí auto, účtovné a daňové odpisy a ich porovnanie, odpisovanie auta obstaraného formou leasingu a ďalšie užitočné informácie.

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto?

Odpisovanie vozidla znamená postupné zahrňovanie obstarávacích nákladov (výdavkov) do daňových nákladov, pričom podmienkou je, že o vozidle musí byť účtované (v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve) alebo sa vedú o vozidle záznamy v daňovej evidencii. 

Z hľadiska vzniku povinnosť odpisovať auto je dôležité sledovať jeho vstupnú cenu. Povinnosť odpisovať auto vzniká v prípade, keď vstupná cena vozidla je rovná alebo vyššia ako 1 700 eur a doba jeho použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. V prípade, že vstupná cena vozidla je nižšia ako 1 700 eur, je možné sa rozhodnúť, či sa takého vozidlo bude odpisovať alebo vstúpi do nákladov jednorázovo (zaúčtuje sa celá vstupná cena naraz do nákladov).

Čo rozumieme pod vstupnou cenou:

Prečítajte si: Odpisovanie majetku a základy, ktoré musíte ovládať

Účtovné a daňové odpisy automobilu v roku 2022

Pri odpisovaní vozidla rozlišujem účtovné a daňové odpisy, pričom účtovné odpisy predstavujú reálne opotrebenie vozidla, zatiaľ čo daňové odpisy sú stanovené zákonom a ich výšku nevieme ovplyvniť.

Účtovné odpisy automobilu v roku 2022

Účtovné odpisy upravuje zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Daňovník účtuje o účtovných odpisoch mesačne a majú vplyv na náklady daňovníka. V internom predpise si daňovník určí začiatok odpisovania (či sa automobil začne odpisovať v mesiaci, v ktorom dôjde k jeho zaradeniu do používania alebo sa začne odpisovať od nasledujúceho mesiaca), spôsob zaokrúhľovania a počet desatinných miest.

Existujú dve metódy účtovného odpisovania:

Príklad časová metóda odpisovania

Spoločnosť AB s.r.o. si obstarala automobil v marci 2022. Vstupná cena automobilu je 28 000 eur a odhadovaná doba používania auta je 7 rokov (84 mesiacov). Výška mesačného odpisu sa vypočíta nasledovne:

Vstupná cena / doba používania v mesiacoch = mesačná výška odpisu

28 000 eur / 84 mesiacov = 333,33 eur

Príklad výkonová odpisová metóda

Spoločnosť CD s.r.o. si obstarala automobil v máji 2022. Vstupná cena auta je 17 000 eur. Pri výpočte odpisov si zvolila výkonovú metódu odpisovania a ako základňu pre výpočet si zvolila počet najazdených kilometrov. Celkový nájazd odhadla vo výške 200 000 kilometrov. V máji bolo najazdených 2 400 kilometrov. Výška mesačného odpisu sa vypočíta nasledovne:

(vstupná cena / celkový nájazd kilometrov) x mesačný nájazd kilometrov = mesačný odpis

(17 000 eur / 200 000 km) x 2 400 km = 204 eur

Daňové odpisy automobilu v roku 2022

Daňové odpisy vozidla upravuje zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a jeho ustanovenia nepripúšťajú žiadnu voľnosť pri daňovom odpisovaní vozidla podnikateľa. Daňové odpisy nevyčísľuje daňovník mesačne, ako je to pri účtovných odpisoch. Daňové odpisy sa určujú za celé zdaňovacie obdobie. 

O daňových odpisoch sa neúčtuje (nemajú vplyv na náklady účtovnej jednotky) a slúžia len na úpravu základu dane. Ročný daňový odpis alebo jeho pomerná časť sa podľa zákona o dani z príjmov zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta. 

V zákone o dani z príjmov sú definované dve odpisové skupiny, do ktorých sa zaraďujú motorové vozidlá:

Zákon o dani z príjmov rozlišuje dve metódy odpisovania:

Príklad rovnomerná metóda odpisovania - vozidlo obstarané na začiatku účtovného obdobia

Spoločnosť BD s.r.o. si obstarala automobil v januári 2022. Účtovné obdobie spoločnosti je kalendárny rok. Vstupná cena vozidla bola 20 000 eur a vozidlo bolo zaradené do 1. odpisovej skupiny. 

Ročný odpis auta sa vypočíta: 20 000 / 4 = 5 000 eur.

Príklad rovnomerná metóda odpisovania - vozidlo obstarané v priebehu účtovného obdobia

Ako by postupovala spoločnosť BD s.r.o. z predošlého príkladu, keby vozidlo obstarala v máji 2022?

V prvom roku sa daňový odpis vypočíta ako pomerná časť podľa počtu mesiacov, v ktorých bolo auto zaradené do používania:

Rok odpisovania 

Výpočet

Daňový odpis

Daňová zostatková cena

1

(20 000/(4x12))x8

3 333,33 eur

16 666,67 eur

2

20 000/4

5 000 eur

11 666,67 eur

3

20 000/4

5 000 eur

6 666,67 eur

4

20 000/4

5 000 eur

1 666,67 eur

5

(20 000/(4x12))x4

1 666,67 eur

0 eur

odpisovanie auta v roku 2022

Porovnanie daňových a účtovných odpisov

Účtovné odpisy majú priamy vplyv na náklady daňovníka, zatiaľ čo daňové odpisy sa neúčtujú, ale majú vplyv na základ dane. Rozdiel medzi účtovnými odpismi a daňovými odpismi je:

Prečítajte si: Daňová optimalizácia: Pripočítateľné a odpočítateľné položky

Príklad výpočet rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi pri vyčíslení základu dane

Spoločnosť BD s.r.o. dosiahla účtovný výsledok hospodárenia + 8 000 eur (zisk). V roku 2022 zaúčtovala účtovné odpisy auto vo výške 3 500 eur. Daňovník vypočítal daňové odpisy vo výške 2 500 eur. Aký bude mať vplyv rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi na základ dane v roku 2022?

Účtovné odpisy - daňové odpisy = > 3 500 - 2 500 = 1 000 eur t.j. kladný rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi. Týchto 1 000 eur bude tvoriť pripočítateľnú položku k základu dane (8 000 eur), upravený základ dane bude vo výške 9 000 eur.

Odpisovanie automobilu obstaraného finančným prenájmom (leasing)

Vozidlo obstarané formou finančného prenájmu sa bude odpisovať počas doby odpisovania stanovenej podľa zaradenia majetku do odpisovej skupiny a do výšky vstupnej ceny. Vstupnú cenu pri leasingu tvorí istina a náklady súvisiace s obstaraním (doprava, clo, montáž, poplatok za uzatvorenie nájomnej zmluvy a pod.). Daň z pridanej hodnoty nie je súčasťou obstarávacej ceny. U neplatiteľa DPH je suma DPH daňovým výdavkov.

Príklad odpisovanie auta obstaraného formou leasingu

Spoločnosť BD s.r.o. si obstarala v auguste 2022 auto formou leasingu. Vstupná cena vozidla podľa nájomnej zmluvy je 12 000 eur + úroky + DPH. Doba trvania leasingu je dohodnutá na 36 mesiacov. Vozidlo je zaradené v 1. odpisovej skupine s dobou odpisovania 4 roky. Akú výšku daňových odpisov si môže spoločnosť uplatniť v roku 2022?

Pomerný ročný odpis za rok 2022 vypočítame: (12 000/(4x12)) x 5 = 1 250 eur.

Zvýhodnené odpisovanie automobilu mikrodaňovníka v roku 2022

V prípade, že fyzická osoba má štatút mikrodaňovníka, môže využiť zvýhodnenia, ktoré sa týkajú aj odpisovania majetku. Mikrodaňovník si môže stanoviť pre vozidlo ľubovoľnú výšku odpisu, maximálne do výšky obstarávacej ceny vozidla. Podmienkou je, aby vozidlo bolo zaradené do obchodného majetku v roku, kedy spĺňa podmienky mikrodaňovníka a nejde o luxusný automobil (obstarávacia cena vyššia ako 48 000 eur). Prvýkrát bolo možné takýto postup uplatniť od 1.1.2021.

Príklad využitie zvýhodneného odpisovania u mikrodaňovníka

Fyzická osoba - podnikateľ Ján Mrva si v máji 2022 zaobstaral vozidlo. Vstupná cena auta bola 12 000 eur a auto je zaradené do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. V roku 2022 spĺňa podmienky mikrodaňovníka. Ján Mrva má dve možnosti ako si uplatniť daňové odpisy:

  1. Uplatnenie odpisov v ľubovoľnej výške, maximálne do vstupnej ceny 12 000 eur. Ak si uplatní tento spôsob, nesmie počas doby odpisovania (4 roky) auto vyradiť z obchodného majetku a ani nesmie prerušiť odpisovanie. Ak by predsa len vyradil auto z obchodného majetku pred uplynutím doby odpisovania, pri ktorom uplatnil zvýhodnené odpisy, je pán Mrva povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi už uplatnenými odpismi a odpismi vyčíslenými rovnomernou metódou odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu, v ktorej je auto zaradené.
  2. Uplatní si rovnomernú metódu odpisovania.

Odpisovanie luxusného automobilu v roku 2022

Za „luxusný automobil“ sa podľa zákona o dani z príjmov rozumie vozidlo so vstupnou cenou minimálne 48 000 eur. Zákon o dani z príjmov obmedzuje zahrňovanie odpisov luxusných automobilov do základu dane. 

Na základe zákona o dani z príjmov sa daňové odpisy luxusných automobilov počítajú z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur. Ak je výška daňových odpisov z luxusného automobilu za účtovné obdobie vyššia ako základ dane, je daňovník povinný upraviť svoj základ dane. 

Dosiahnutý základ dane je povinný zvýšiť o kladný rozdiel medzi sumou skutočne uplatnených daňových odpisov z luxusného automobilu v čase jeho zaradenia do majetku a sumou ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z tohto automobilu vypočítaných len zo vstupnej ceny 48 000 eur. Na výpočet daňových odpisov použije daňovník rovnomernú metódu odpisovania.

Príklad odpisovanie luxusného automobilu v roku 2022

Spoločnosť AV s.r.o. si obstarala v januári 2022 automobil BMW za 90 000 eur, ktorý zaradila do 1. odpisovej skupiny a bude sa teda odpisovať 4 roky. Ročný daňový odpis je v tomto prípade: 90 000/4= 22 500 eur. Za rok 2022 dosiahla spoločnosť základ dane vo výške 15 000 eur. Nakoľko je výška daňových odpisov vyššia ako základ dane spoločnosti je povinná upraviť svoj základ dane nasledovne:

Daňový odpis vypočítaný zo vstupnej ceny automobilu je 22 500 eur, daňový odpis luxusného vozidla vypočítaný z limitovanej sumy 48 000 eur je vo výške 12 000 eur. Základ dane spoločnosť navýši o rozdiel medzi skutočnými daňovými odpismi a odpismi z limitovanej sumy, teda 22 500 - 12 000 = 10 500 eur. Základ dane spoločnosti za rok 2022 bude teda vo výške 25 500 eur (15 000 + 10 500).

odpisovanie auta v roku 2022

Odpisovanie automobilu využívaného aj na súkromné účely v roku 2022

V praxi sa využíva niekoľko spôsobov ako určiť výšku odpisov vozidla, ktoré sa okrem podnikania používa aj na súkromné účely.

Ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, ktorý auto používa aj na súkromné účely, daňovník si v takomto prípade zahrnie do daňových výdavkov:

Ak ide o právnickú osobu, môže vozidlo na súkromné účely využívať napríklad zamestnanec alebo konateľ ako formu benefitu. Ide teda o nepeňažný príjem, ktorý je predmetom dane:

V prípade, že právnická osoba zdaňuje nepeňažný príjem zamestnanca vyššie uvedeným spôsobom a odvádza za zamestnanca odvody, nemusí krátiť daňové odpisy.

Ak bude zamestnanec alebo konateľ používať firemné vozidlo aj ďalších rokoch, kedy sa už zamestnancovi nezdaňuje nepeňažný príjem, právnická osoba je povinná postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov a všetky výdavky súvisiace s týmto vozidlom je povinná uplatňovať v daňových výdavkoch v pomernej časti.

Kedy je možné prerušiť odpisovanie automobilu?

Účtovné odpisy na rozdiel od daňových odpisov nie je možné prerušiť. V prípade účtovných odpisov je možné len upraviť ich výšku podľa meniacich sa podmienok (veľmi dobrý stav vozidla a je možné jeho dlhšie používanie). 

Daňové odpisy má však daňovník možnosť prerušiť. Daňovník sa môže rozhodnúť, či daňové odpisy preruší na jedno alebo viac zdaňovacích období. V zdaňovacom období, ktoré nasleduje po prerušení odpisovania, pokračuje daňovník v odpisovaní tak, ako by odpisovanie nebolo prerušené, pričom doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia. 

Daňovník musí prerušiť odpisovanie vozidla:

Odpisy auta, ale aj ďalšieho majetku sú súčasťou obsahu kurzu Podvojné účtovníctvo. Prihláste sa na online termín (dopoludňajší, večerný či víkendový) alebo na prezenčný termín. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.