Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z motorových vozidiel od 2020

Dane 14.1.2020 Michaela Struhárová
V dôsledku novely zákona o cestnej premávke dochádza od 1. januára 2020 k zmene zákona o dani z motorových vozidiel. Novela uvedeného zákona sa dotkla ustanovení o predmete dane, o predpokladanej dani, o vzniku a zániku daňovej povinnosti.
novela zákona o dani z motorových vozidiel

Podľa zákona o dani z motorových vozidiel je povinný za rok 2019 podať daňové priznanie ten daňovník, ktorý v tomto zdaňovacom období používal motorové vozidlo na podnikanie. Lehota na podanie daňového priznania je do 31. januára 2020.

Vozidlá oslobodené od dane z motorových vozidiel

Dôležité je poznamenať, povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa nevzťahuje na vozidlo, ktoré nie je predmetom dane a ktoré je od dane oslobodené.

Predmetom dane nebude od 1. januára 2020 vozidlo, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno:

Podľa zákona o dani z motorových vozidiel je predmetom dane z motorových vozidiel vozidlo kategórie L, M, N, O, ktoré:

novela zákona o dani z motorových vozidiel

Čo rozumieme pod používaním motorového vozidla na podnikanie? 

Zákon o dani z motorových vozidiel upravuje od 1. januára 2020 pojem používanie motorového vozidla na podnikanie

Novela zákona chápe pod pojmom používanie motorového vozidla na podnikanie:

V praxi to znamená, že použitie vozidla na podnikanie už nebude viazané na „skutočné“ použitie vozidla, ale aj na zaradenie vozidla do majetku, alebo uplatnenie si výdavkov na motorové vozidlo, ešte predtým, ako bude vozidlo používané. Toto ustanovenie sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie začínajúce 1. januára 2020.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti a to:

novela zákona o dani z motorových vozidiel

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k

Od 1. januára 2020 dochádza k doplneniu tohto ustanovenia o jeden bod, podľa ktorého daňová povinnosť zaniká vydaním potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla.

Zmena v označení kategórií vozidiel

Novelou zákona dochádza k zmene označenia kategórií vozidiel, ktoré sú predmetom dane. Doterajšie označenie kategórií vozidiel M1 až M3, N1 až N3 a O1 až O4 sa nahrádza označením M1 až M3, N1 až N3 a O1 až O4.

Úprava zľavy z ročnej sadzby dane pre špecifické vozidlá

Novela zákona ďalej upravuje v § 7 ods. 4, pre ktoré vozidlá zníži ročná sadzba dane o 50 %.

Ročná sadzba dane podľa odsekov 1 až 3 sa zníži o 50 % pre

novela zákona o dani z motorových vozidiel

Vyčíslenie preddavkov na daň z motorových vozidiel na 2020

Predpokladaná daň pre účely vyčíslenia budúcich preddavkov na daň sa vypočíta z predpokladanej dane za rok 2020 podľa daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019. 

Postup výpočtu zohľadňuje platnú novelu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2020.

Oznamovanie vzniku a zániku daňovej povinnosti

Oznamovanie zániku daňovej povinnosti pri motorovom vozidle, ktoré nebolo v roku 2019 používané na podnikanie podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z motorových vozidiel účinného od 1. januára 2020, bude nutné oznámiť prostredníctvom štandardizovaného tlačiva Finančného riaditeľstva. 

Oznamovacia povinnosť k zániku daňovej povinnosti bude od 1. januára 2020 povinná aj pre dedičov za zomrelého daňovníka, pričom lehota oznamovacej povinnosti pre dediča je 3 mesiace po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.