Odvody SZČO: Ako ovplyvní koronavírus novú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Mzdy 22.7.2020 Michaela Struhárová
Posunuté lehoty na podanie daňového priznania kvôli pandémii využilo veľa živnostníkov, preto je namieste otázka, k akému dátumu začnú platiť upravené výšky odvodov, resp. sa im zruší povinnosť odvody platiť. Dokedy má zdravotná poisťovňa povinnosť vykonať ročné zúčtovanie preddavkov?
odvody szčo pandémia covid

Po podaní daňových priznaní v riadnom termíne do 31. marca sa k 1. júlu posudzuje povinnosť živnostníkov platiť odvody do Sociálnej poisťovne, resp. mení sa ich výška. Zdravotná poisťovňa zasa vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie a oznamuje živnostníkom výšku preplatku, resp. nedoplatku a novú výšku preddavkov. 

Posunuté lehoty kvôli pandémii využilo veľa živnostníkov, preto je namieste otázka, k akému dátumu začnú platiť upravené výšky zdravotných a sociálnych odvodov, resp. sa im vznikne alebo zanikne povinnosť sociálne odvody platiť. 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019

Živnostníci patria do skupiny poistencov, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie ich zdravotná poisťovňa. Ak ste využili možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu a od januára ste poistencom inej poisťovne, ročné zúčtovanie vám vykoná pôvodná zdravotná poisťovňa. 

Štandardná lehota na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia je do 30. septembra. Kvôli pandémii COVID-19 sa mimoriadne lehota posúva na 31. októbra 2020

Zdravotná poisťovňa následne živnostníkovi oznámi výsledok zúčtovania: 

Aj v prípade preplatku a nedoplatku je súčasťou oznámenia/výkazu nová výška preddavkov na zdravotné poistenie. Tie však začína SZČO platiť až od 1.januára 2021. 

odvody szčo pandémia covid

Odvody do Sociálnej poisťovne

Výpočet výšky odvodov do Sociálnej poisťovne sa odvíja od daňového priznania za rok 2019. Kvôli pandémii môžu SZČO daňové priznanie podať až do konca mesiaca nasledujúceho po tom, ako vláda ukončí mimoriadnu situáciu. Sociálna poisťovňa teda môže vypočítať povinnosť platiť/neplatiť poistné a výšku poistného až po podaní daňového priznania za rok 2019. 

V súvislosti s podaní daňového priznania sú živnostníci v jednej z 3 situácii: 

1. Živnostník podal daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2020

Vznik, zánik alebo nová výška poistenia sa bude posudzovať k 1. júlu 2020 tak, ako pred pandémiou. 

Ak by živnostník podal opravné daňové priznanie po 31. marci 2020 a vymeriavací základ pre sociálne odvody sa zmení, jeho povinnosti sa budú posudzovať k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania (tú budeme vedieť až po ukončení mimoriadnej situácie). 

2. Živnostník nepodal daňové priznanie do 31. marca 2020 a využil predĺženie lehoty počas pandémie

Vznik alebo nová výška poistenia sa týmto živnostníkom bude posudzovať k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania. 

Zánik povinnosti platiť sociálne odvody nastane na posledný deň druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.

Keďže vláda stále nezrušila trvanie mimoriadnej situácie, definitívny dátum novej lehoty na podanie daňového priznania nie je známy. 

Počas tohto prechodného obdobia SZČO platí rovnakú výšku odvodov, akú platila do 30. júna 2020. 

Príklad situácie

Vláda rozhodne, že mimoriadna situácia sa skončí v júli 2020. Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 teda bude 31. augusta 2020. 

odvody szčo pandémia covid

3. Živnostník oznámil predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 30. septembra 2020

Dôležitý bude dátum skončenia mimoriadnej situácie a následná lehota na podanie daňového priznania.  

Počas prechodného obdobia platí SZČO rovnakú výšku odvodov, akú by platila do 30. septembra 2020. 

Príklad situácie

Mimoriadna situácia by skončila v októbri 2020. Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 by bola do 30. novembra 2020. SZČO oznámila daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 30. septembra 2020. Napriek tomu, daňové priznanie môže podať v novej lehote až do 30. novembra 2020. 

odvody szčo pandémia covid

Pripomíname, že Sociálna poisťovňa povinne informuje SZČO do 20 dní od vzniku poistenia o výške vypočítaného poistného z vymeriavacieho základu v daňovom priznaní. Sociálna poisťovňa tiež na svojej stránke zverejnila kalkulačku, v ktorej si môžete vypočítať výšku odvodov, ktoré by ste mali platiť od 1. júla 2020. 

Zdravotným a sociálnym odvodom sa podrobnejšie venujeme v kurze Mzdy a personalistika, ktorý môžete absolvovať online alebo v učebniach

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.