Nové životné minimum: Dlžníkom s exekúciami zostane viac peňazí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo nariadenie o úprave súm životného minima č. 183/2019, ktorým sa od 1. júla 2019 zvyšuje základná suma, na ktorú nesmie exekútor siahnuť. Ľuďom s exekúciami tak zostane na účte viac peňazí, nakoľko zo mzdy alebo príjmu sa im vykonajú nižšie exekučné zrážky.
exekučné zrážky

Čo je životné minimum a aká je jeho výška

Podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších zmien a doplnkov je to spoločensky uznávaná hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze, tzv. “hranica chudoby”. 

Mala by teda zaručiť každému, kto sa ocitol v hmotnej núdzi takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie jeho základných potrieb. Výška životného minima na Slovensku sa každoročne prehodnocuje. Ak dôjde k jeho zmene, tak sa vždy upravuje k 1. júlu bežného kalendárneho roka.  

K zmene sumy životného minima dochádza vtedy, ak je koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.

Vyššie uvedeným opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa výška životného minima od 1. júla 2019 upravuje nasledovne:

  1. 210,20 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

  2. 146,64 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

  3. 95,96 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

exekučné zrážky

Spôsoby vykonania exekúcie 

Exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v zákone č. 233/1995 Z.z. exekučný poriadok, podľa ktorého platí, že ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:

  1. zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,

  2. prikázaním pohľadávky,

  3. predajom hnuteľných vecí,

  4. predajom cenných papierov,

  5. predajom nehnuteľnosti,

  6. predajom podniku,

  7. príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak zákon neustanovuje inak, spôsob vykonania exekúcie určí exekútor. Výkon exekúcie zrážkami zo mzdy zamestnanca patrí medzi najčastejšie spôsoby.

Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy zamestnanca, ktorá sa vypočíta tak, že z hrubej mzdy zamestnanca sa odpočíta preddavok na daň a poistné na zdravotné a sociálne poistenie. 

Súčasťou čistej mzdy sú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Naopak, nezapočítavajú sa do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách a tiež prídavky na deti.

Dopad životného minima na výpočet exekučných zrážok zo mzdy

Pri výpočte výšky zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia je zamestnávateľ povinný postupovať podľa nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších zmien a doplnkov.

Toto nariadenie upravuje tzv. základné nepostihnuteľné sumy, ktoré sa nesmú zamestnancovi zraziť z jeho mesačnej mzdy a sú odvodené od platného životného minima.

Výška základných nepostihnuteľných súm platných od 1. 7. 2019 - do 30. 6. 2020 predstavuje:

Ak je povinný poberateľom dôchodku:

Pri pokutách za priestupky (platí aj ak je povinný poberateľom dôchodku):

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa (platí aj ak je povinný poberateľom dôchodku):

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 315,30 eura (150 % životného minima) - je to suma, pri ktorej končí tretinový systém

Kto sa považuje za vyživované osoby?

Vyživovanými osobami pre účely zrážok zo mzdy sú osoby, ku ktorým má povinný vyživovaciu povinnosť podľa Zákona o rodine. Za vyživované osoby sú považované manžel, manželka a deti dĺžnika

Manžel a manželka sú považovaní za vyživované osoby aj v prípade, že majú vlastný príjem a to bez ohľadu na druh a výšku príjmu. 

Vyživovacia povinnosť nie je podmienená rovnakým miestom pobytu. 

Druh a družka nie sú vyživovanými osobami. 

Poznámka: Nepostihnuteľná časť na vyživované osoby sa nedá uplatniť na deti alebo manžela/ku, v prospech ktorého/ktorej sa vykonáva exekúcia.

Výpočet exekučnej zrážky zo mzdy zamestnanca

Pri výpočte zrážok zo mzdy sa vychádza z princípu tzv. tretinového systému. V praxi to znamená, že od čistej mzdy sa odpočíta základná nepostihnuteľná suma a rozdiel tvorí zvyšok čistej mzdy, ktorý sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú tromi.

exekučné zrážky

Následne sa rozdelí na tretiny, kde:

Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najskôr z druhej tretiny a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.

Na tretiny sa delí maximálne suma vo výške 150 % zo sumy životného minima, t.j. 315,30 eura, nad túto sumu sa zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia. 

Suma, o ktorú zvyšok čistej mzdy prevyšuje sumu 315,30 eura, sa pripočíta k prvej tretine zvyšku čistej mzdy a z tejto sa uspokojujú všetky pohľadávky bez ohľadu na to, či sú prednostné alebo neprednostné. 

Ak je zvyšok čistej mzdy po odpočítaní nepostihnuteľných súm:

PRÍKLAD: Koľko zamestnancovi zostane po vykonaní exekučnej zrážky?

V nasledujúcom príklade si predstavíme príklad výpočtu exekučnej zrážky zo mzdy zamestnanca v prípade prednostnej pohľadávky.

Zamestnanec je ženatý, spolu s manželkou sa stará o 2 nezaopatrené deti. Zamestnanec nie je poberateľom dôchodku. Exekučný príkaz bol vydaný na sumu 350 Eur. Čistá mzda zamestnanca je vo výške 800 eur.

Čistá mzda zamestnanca

800,00 €

Nepostihnuteľná suma na povinného

210,20 €

Nepostihnuteľná suma na manželku

52,55 €

Nepostihnuteľná suma na 2 deti
(2 x 52,55 €)

105,10 €

Nepostihnuteľné sumy spolu

367,85 €

Zvyšok čistej mzdy
(presahuje 150 % životného minima, t.j. sumu 315,30 €)

432,15 €

Suma, ktorá sa pripočíta k prvej tretine
(432,15 € - 315,30 €)

116,85 €

Zvyšok čistej mzdy 315,30 € rozdelený do troch tretín
(315,30 €/3)

105,10 €

Zrážka na prednostnú pohľadávku z dvoch tretín
(pripočíta sa tu aj suma nad 150 % životného minima, t.j. 116,85 €)

327,05 €

Suma, ktorá sa vyplatí zamestnancovi na výplatu po zrazení

472,95 €

 

 

exekučné zrážky

 

Viac zostane aj poberateľom dôchodkových dávok

Ako o tom na svojej webovej stránke informuje aj sama Sociálna poisťovňa, od júla 2019 bude väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok

exekučné zrážky

Dôvodom je už spomínané navýšenie životného minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní exekučných zrážok zostať a ktoré je 100 % životného minima, čiže od 1. júla 2019 je to 210,20 eura mesačne. 

Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 % životného minima a od 1. júla 2019 to bude 105,10 eura mesačne.

Sociálna poisťovňa vykoná zrážky z dôchodku podľa týchto pravidiel prývkrát vo výplatnom termíne v auguste 2019, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré im boli za júl 2019 zrazené navyše a bude ich o tejto zmene informovať aj písomne.


 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.