Zvýšenie súm stravného na služobnej ceste a ich dopad na stravovanie zamestnanca od 1.5.2022

Na zvýšenie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní zareagovalo ministerstvo práce úpravou Opatrenia o sumách stravného s platnosťou od 1.5.2022. Ako sa zmení hodnota stravovacej poukážky, finančný príspevok na stravovanie a cestovné náhrady pri služobnej ceste?
stravné zamestnancov 2022

Obdobie pandémie výrazne ovplyvnilo jednotlivé ekonomiky rôznymi spôsobmi. Všade naokolo cítiť obrovskú vlnu zdražovania, a to takmer v každom segmente, či už ide o potraviny, jedlá a nealkoholické nápoje v reštauráciách, pohonné hmoty, alebo energie. 

A práve na zvýšenie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní, kedy mesačný kumulovaný index za december 2021 dosiahol hodnotu 117,5 %, čo oproti základni predstavuje zvýšenie o 17,5 %, zareagovalo ministerstvo práce úpravou Opatrenia o sumách stravného s platnosťou od 1.5.2022.

Poznámka: Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2020 bol z dôvodu pandémie prijatý zákon č. 127/2020 Z.z., ktorý v prechodných ustanoveniach novelizoval § 8 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, sa výška stravného začala posudzovať až v januári 2022. Do 31. 12. 2021 sa teda mechanizmus na zvyšovanie súm stravného neuplatňoval.

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste od mája 2022

Výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste závisí od dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, ktorý je rozdelený do troch časových pásiem. 

Suma stravného pre časové pásma je podľa § 5 ods. 2 Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách stanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 116/2022 Z.z. o sumách stravného takto:

  1. 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  2. 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  3. 13,70 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

Vyššie uvedené Opatrenie bolo vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 7.4.2022 a nadobudlo účinnosť od 1.5.2022.

Poznámka: Vyššie sadzby stravného sa prvýkrát uplatnia pri vyúčtovaní cestovných náhrad za mesiac máj 2022.

stravné zamestnancov 2022

Zvýšenie minimálnej hodnoty stravovacej poukážky

Zmena výšky stravného pre tuzemské pracovné cesty ovplyvňuje aj stravné poskytované zamestnávateľom pre svojich zamestnancov

Od mája 2022 sa tak zamestnávateľom zvýšia náklady na stravovanie svojich zamestnancov a naopak, zamestnanci si prilepšia.

Nová minimálna hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka) od 1.5.2022

V zmysle § 152 ods. 4 Zákonníka práce minimálna hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste (v trvaní 5 až 12 hodín).

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že zamestnávateľ, ktorý zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov formou stravovacej poukážky, od mája 2022 tak musí poskytovať stravné lístky najmenej v hodnote 4,50 €, t.j. 75 % zo sumy 6 € (stav platný do 30.apríla 2022: Minimálna výška gastrolístka bola v sume 3,83 €).

finančný príspevok zamestnávateľa na stravné

Minimálna a maximálna výška príspevku zamestnávateľa 

V nadväznosti na zmenu hodnoty stravovacej poukážky sa zvyšuje aj minimálna a maximálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a to takto:

Zvýšenie finančného príspevku na stravovanie

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak:

Minimálna suma finančného príspevku od 1.5.2022 

Je vo výške najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, t.j. 2,48 €.

Maximálna suma finančného príspevku od 1.5.2022 

Je vo výške najviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, t.j. 3,30 €.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že zamestnávateľ môže v zmysle zákona na stravovanie zamestnancovi prispievať v rozmedzí od min. 2,38 € do max. 3,30 €.

Ak by zamestnávateľ zamestnancovi prispieval nad rámec zákona, takýto príspevok by podliehal dani, zdravotným a sociálnym odvodom. 

Okrem zákonného príspevku však môže zamestnávateľ prispievať na stravovanie zamestnanca aj príspevkom zo sociálneho fondu, takýto príspevok je potom od dane a poistných odvodov oslobodený.

Do hĺbky sa problematike venuje školenie Cestovné náhrady, ktoré vedie lektorka Martina Švaňová. 

 

Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí kurzy Mzdy a personalistkaMzdy pre pokročilých

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.