Najčastejšie chyby v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel

23.1.2020 Michaela Struhárová
Daňovníci sa pri vypĺňaní daňového priznania každoročne dopúšťajú chýb. V rámci lehoty na podanie do 31. januára je možné ešte chyby opraviť podaním opravného daňového priznania. Tie najčastejšie sme zhrnuli v článku.
chyby v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel

Prvá daňová povinnosť v roku

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Posledný deň na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za ročné zdaňovacie obdobie podľa zákona o dani z motorových vozidiel je 31. január. Zdaňovacím obdobím dane z motorových vozidiel je podľa § 9 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel kalendárny rok.

Ak by však lehota na podanie daňového priznania pripadla na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja v zmysle § 27 ods. 4 daňového poriadku posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Prečítajte si náš podrobný článok o dani z motorových vozidiel vrátane príkladov výpočtu sadzby dane.

V prípade, že daňovník v stanovenom termíne na podanie daňového priznania zistil, že podané daňové priznanie k DzMV neobsahovalo správne údaje, v dôsledku ktorých by bola ovplyvnená suma výslednej dane, daňovník má v zmysle daňovového poriadku povinnosť podať dodatočné daňové priznanie.

Daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky, t.j. právnické osoby, platitelia DPH, SZČO, musia podať toto daňové priznanie elektronicky. V prípade, že by uvedené daňové subjekty podali daňové priznanie v papierovej forme, daňový úrad ho nebude môcť akceptovať.

Ostatné daňové subjekty, ktoré nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, majú možnosť podať daňové priznanie osobne, alebo odoslať poštou na daňový úrad. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva na daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb.

Finančná správa Slovenskej republiky pripravila už tretí rok za sebou pre niektoré daňové subjekty výhodu v podobe predvyplnených daňových priznaní k dani z motorových vozidiel. Táto výhoda je poskytnutá takým daňovým subjektom, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018. 

Aké sú najčastejšie chyby?

Keďže sa daňové subjekty každoročne dopúšťajú veľkého množstva chýb v súvislosti s vyplnení a podaní daňového priznania, odporúčame radšej si vopred overiť všetky aktuálne informácie priamo na stránke finančnej správy.

Aké sú najčastejšie chyby, ktoré sa pri podávaní daňových priznaní k dani z motorových vozidiel opakujú?

 

1. Daňové subjekty si nesplnia obe povinnosti - podať daňové priznanie aj zaplatiť daň. 

Často nastáva situácia, kedy daňový subjekt zaplatí daň, ale nepodá daňové priznanie. Chybou je aj opačná situácia - daňovníci podajú daňové priznanie, ale nezaplatia daň.

 

2. Pri elektronickom podaní DP daňové subjekty zašlú viackrát rovnaké daňové priznanie. 

Povinnosť je podať iba jedno DP za zdaňovacie obdobie 2019. Ak ste urobili chybu, v lehote na podanie daňového priznania môžete podať opravné daňové priznanie.

chyby v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel

 

3. Daňové subjekty nesprávne vypočítajú preddavky alebo si neuvedomia, že im vyplýva povinnosť platenia preddavkov zo zákona.

Správca dane nie je povinný oznámiť výšku a splatnosť preddavkov, preto je dôležité správne si vypočítať výšku preddavkov. Mesačné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u správcu dane presiahne 8 300 eur.

Mesačné preddavky na daň sa platia vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Štvrťročné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur. Štvrťročné preddavky sa platia vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

 

4. Daňové subjekty nesprávne identifikujú platbu.

Robia chybu pri zadaní základného čísla účtu, kedy uvedú neprávne predčíslie bankového účtu, ktoré je pre DzMV 501163.

Daňový subjekt si vie z predčíslia účtu a OÚD sám vygenerovať správne uvedenie IBAN. Pomôcka na vygenerovanie IBAN je zverejnená na portáli finančnej správy v časti "Platenie daní". Variabilný symbol pre daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania za rok 2019 tiež zverejňuje finančná správa.

Vypočítanú daň treba poslať na číslo účtu: 501163 - 8XXXXXXXXX / 8180 s variabilným symbolom 1700992019. 

chyby v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel

 

5. Daňovníci odovzdajú neúplné, prípadne nesprávne vyplnené daňové priznanie

V podanom daňovom priznaní chýba podpis, dátum alebo iné údaje, nie sú vyplnené všetky súčtové riadky, nesprávne zaokrúhlia daň, nesprávne uvedú ročné sadzby dane.

Pre správny výpočet dane z MV je potrebné upriamiť pozornosť sa sadzbu dane. Ročná sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel a upravuje sa podľa veku vozidla, t. j. sadzba dane sa upravuje podľa počtu mesiacov, ktoré uplynuli od dátumu prvej evidencie vozidla (vrátane).

Ročná sadzba dane sa

chyby v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie môže daňovník podať kedykoľvek v rámci lehoty na jeho podanie. Podanie daňového priznania pred uplynutím zákonnej lehoty nie je právne účinné.

A naopak, pri podaní daňového priznania po zákonom ustanovenej lehote je potrebné rozlíšiť, či ide o oneskorené podanie daňového priznania, alebo o podanie dodatočného daňového priznania.

Opravné daňové priznanie

V rámci lehoty na podanie daňového priznania je ešte možné uvažovať o opravnom daňovom priznaní, a to vtedy, ak mu predchádza podanie daňového priznania. Na účely výslednej dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové priznanie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa neprihliada.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.