Novela daňového poriadku - zmeny účinné od novembra 2021 a od 2022

Dane 10.12.2021 Michaela Struhárová
Novela daňového poriadku prináša niekoľko zmien. Veľkú pozornosť budí nový index daňovej spoľahlivosti, alebo nahlasovanie bankových účtov, od čoho si finančná správa vzbudzuje väčšiu transparentnosť.

 

Parlament schválil zákon, ktorým sa novelizuje, okrem iného, daňový poriadok, ktorý je pre nás dôležitý z hľadiska stanovenia našich povinností a práv voči Finančnej správe Slovenskej republiky. Dňa 8.11. 2021 zákon podpísala prezidentka a dňa 12.11.2021 bol zverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 48/2021 Z.z.

Novela zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov sa dotkne oblasti daní z pridanej hodnoty ako nepriama novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho sa táto novelizácia týka aj daní z príjmov. 

Jednotlivé zmeny nadobudnú účinnosť postupne po etapách od 15.11.2021, 1.1.2022 a 1.7.2022. Ktoré to sú a ako nás zasiahnu si načrtneme v nasledujúcom texte. 

Nahlásenie bankových účtov finančnej správe platiteľmi DPH - účinné od 15.11.2021

Daňové subjekty, ktoré sú registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4 sú povinní oznámiť finančnej správy na elektronickom tlačive vydanom samotnou finančnou správou čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré budú využívať:

Termín na oznámenie čísiel účtov je:

V prípade, že majú platitelia viacero bankových účtov a niektoré z nich nevyužívali a neplánujú využívať na účely podnikania v súvislosti s DPH, ale v priebehu podnikania zmenia svoje rozhodnutie a budú ich chcieť využívať, musia ich oznámiť finančnej správe ešte pred ich použitím.

Elektronické tlačivo pre oznámenie bankových účtov bude mať každý daňový subjekt predvyplnené zo strany finančnej správy a pošle daňovníkovi avízo do jeho konta na stránke finančnej správy.

Pozor, aby ste sa vyhli pokute, ktorú môže daňový úrad uložiť až do výšky 10 000 eur, uveďte na tlačive správne, pravdivé a úplne údaje. 

Zmeny daňového poriadku účinné od 1.1.2022

Zrušenie registračnej kartičky

Po novom pri registrácii daňového subjektu pre daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov už nebude správca dane vydávať a zasielať osvedčenia o registrácii – tzv. kartičky (ružové, modré), ale iba rozhodnutia o registrácii. Nebudú tak už administratívne zaťažovať daňové subjekty s hľadaním a spätným zasielaním svojich kartičiek pri potrebe zapísať nové údaje do osvedčenia alebo pri skončení podnikania.

Vrátenie nadmerného odpočtu len na bankový účet nahlásený finančnej správe

Od 1.1.2022 daňový úrad vráti nadmerný odpočet len na registrovaný bankový účet platiteľa zverejnený v zozname bankových účtov správcom dane. Ak nebudete mať nahlásený bankový účet zverejnený v zozname, môžete si túto povinnosť dodatočne splniť a daňový úrad vám vráti nadmerný odpočet v lehote 10 dní odo dňa splnenia si povinnosti.

Možnosť odberateľa uhradiť DPH na osobitný účet dodávateľa – priamo daňovému úradu

Pri úhrade faktúry od dodávateľa môže odberateľ úhradu rozdeliť na základ dane, ktorý zaplatí na účet dodávateľa a samotnú sumu dane z pridanej hodnoty, ktorú zaplatí na osobný účet daňovníka (OÚD), ktorý je vedený správcom dane a označí ju tak ako by ju platil sám dodávateľ.

Odberateľ sa tak môže vyhnúť prípadnému uplatneniu ručenia za daň voči platiteľovi dane. Tento spôsob úhrady bude možný len do momentu doručenia rozhodnutia daňovým úradom miestne príslušnému dodávateľovi o povinnosti zaplatiť nezaplatenú daň za dodávateľa.

Zníženie poplatkov za záväzné stanoviská

Aby daňové subjekty častejšie využívali nástroj záväzných stanovísk vydaných finančnou správou pre daňový subjekt, znížili sumu úhrady za ich poskytnutie na 1 000 eur. Viaže sa na poskytnutie záväzného stanoviska k jednému obchodnému prípadu a jednému právnemu predpisu. Úľavu budú mať vysoko spoľahlivé daňové subjekty vo výške polovice tejto sumy. 

Nové pravidlo sa sa uplatní na žiadosti o záväzné stanoviská podané od 1.1.2022.

Index daňovej spoľahlivosti

Transparentnosť sa dostáva už aj do formy hodnotenia daňových subjektov – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov. Benefity prinesie pre tých, ktorí si zodpovedne plnia svoje daňové povinnosti a motivácia pre tých, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví.

Svoj index daňový subjekt obdrží do konca mesiaca po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol registrovaný na daň z príjmov.

Daňový subjekt obdrží oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti a daňový subjekt bude mať možnosť obrany podaním námietky do 15 dní, pričom podanie námietky bude mať odkladný účinok. Index sa bude prehodnocovať a hodnoteným obdobím bude kalendárny polrok. Každá zmena indexu bude daňovému subjektu oznámená.

Aj pre hodnotenie daňového subjektu bude vytvorený zoznam na webe finančnej správy a prvýkrát bude zverejnený najneskôr do 30.6.2022. Index daňovej spoľahlivosti by nemal podceňovať žiaden daňový subjekt, lebo bude môže ovplyvniť aj výšku pokút.

Kritéria pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti budú upravené vo vyhláške ministerstva financií a nároky, podmienky ako aj spôsob určovania indexu bude zverejnený na webe finančnej správy.

Nové informačné zoznamy Finančnej správy

Na webovej stránke Finančnej správy budú zverejnené nové a aktualizované informačné zoznamy s obsahom:

Podanie prehľadu o zrazených preddavkoch bez sankcie do 5 dní po termíne

Zamestnávateľ, platiteľ dane zo závislej činnosti je povinný podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za predošlý kalendárny mesiac v termíne do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak to nestihne do termínu, hrozí mu pokuta. 

Novelizácia daňového poriadku umožní zamestnávateľovi, aby tento prehľad podal dodatočne v lehote najneskôr do 5 dní po uplynutí lehoty na podanie prehľadu bez sankcie. Prvýkrát však môže túto možnosť využiť až po 1.1.2022, teda za mesiac december 2021.

Vylúčenie daňovo nespoľahlivých osôb

Diskvalifikácia fyzických osôb (štatutárov spoločnosti alebo člena štatutárneho orgánu) znamená vylúčenie z možnosti byť štatutárnym orgánom alebo jeho členom, prokuristom alebo členom dozorného orgánu na 3 roky v zákonom stanovených dôvodoch. Znamená to aj zverejnenie osôb vo verejnom registri, ktorý bude viesť Okresný súd Žilina.

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.