Daňové priznanie k dani z príjmov: Kto ho nemusí podať za rok 2023?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je daňovník povinný podať v termíne do 02. apríla 2024. Existujú však prípady, kedy daňovník túto podmienku splniť nemusí a nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023.
kto nemusí podať daňové priznanie za rok 2019

Kedy fyzická osoba nie je povinná podať daňové priznanie?

Povinnosť podať daňové priznanie je v prípade fyzickej osoby závislá od výšky dosiahnutého príjmu. Hranica dosiahnutého príjmu pre potreby podania daňového priznania sa odvíja od výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá pre rok 2023 predstavuje sumu 4 922,82 eura.

Fyzická osoba podnikateľ teda nie je povinná podať daňové priznanie a ani platiť daň, ak suma celkových zdaniteľných príjmoch v roku 2023 nepresiahla hranicu 50 % z vyššie uvedenej sumy nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. 2 461,41 eura. Výnimkou je ale dosiahnutie daňovej straty, kedy je daňovník povinný daňové priznanie podať.

kto nemusí podať daňové priznanie za rok 2019

Daňové priznanie je tiež povinný podať aj daňovník, ktorého na podanie vyzve správca dane.

Do sumy celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek príjem dosiahnutý v minulom roku, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Zahrňujeme sem aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, to znamená občana Slovenskej republiky.

Termín zdaniteľný príjem je veľmi dôležitý, nakoľko existujú príjmy, ktoré sa nezdaňujú, prípadne sú od dane oslobodené.

kto nemusí podať daňové priznanie za rok 2019

Daňové priznanie ďalej nie je povinný podať daňovník, ktorý v roku 2023 dosiahol len príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a ktorých výška je viac ako 2 461,41 eura. Za takéhoto daňovníka vykoná ročné zúčtovanie zamestnávateľ a tým je podmienka podania daňového priznania pre zamestnanca splnená. Musí však o to zamestnávateľa požiadať najneskôr do 15. februára. 

Viac o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň sa dozviete v našom článku.

Daňovník tiež nemusí podať daňové priznanie v prípade, ak dosiahol len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona (čiže daň vyberanú zrážkou nebude považovať za preddavok a riadnym vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť splnená).

Vznikla vám povinnosť podať daňové priznanie? S našim návodom tlačivo jednoducho vyplníte aj sami

Príjmy fyzickej osoby, ktoré nie sú predmetom dane

Príjmy, ktoré sa do predmetu dane nezahrňujú sú špecifikované v § 3 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Medzi najčastejšie druhy nezdaňovaných príjmov fyzickej osoby patria hlavne:

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane pre príjem zo závislej činnosti, bližšie špecifikuje § 5 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Kto nemusí podať daňové priznanie za rok 2018

Príjmy oslobodené od dane

Všetky príjmy, ktoré sú od dane oslobodené a uvedené v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov, sa v daňovom priznaní neuvádzajú. Ide o príjmy, ktoré sú predmetom zdanenia, avšak zákon presne vymedzuje situácie, kedy sú od dane oslobodené. Z týchto príjmov si spomenieme niektoré.

Do príjmu v daňovom priznaní sa napríklad nezahrňujú príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktorú ste vlastnili dlhšie ako 5 rokov. Ak ide o predaj nehnuteľnosti, ktorú ste zdedili v priamom rade, do úvahy sa berú aj roky, keď nehnuteľnosť vlastnila osoba, po ktorej ste ju zdedili.

Kto nemusí podať daňové priznanie za rok 2018

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je oslobodený do sumy 500 eur. V daňovom priznaní sa uvádza iba suma nad túto hranicu.

Oslobodený od dane je tiež príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom.

Nezdaňujú sa tiež výhry v lotériách a iných hrách prevádzkovaných na základe osobitného povolenia (napríklad Keno, Loto, Euromilióny) alebo prijaté ceny a výhry do sumy 350 eur. Ak daňovník získal výhru, ktorá prevyšuje 350 eur, do zdaniteľných príjmov sa započíta iba rozdiel hodnoty výhry - 350.

Do daňového priznania ďalej nevstupujú nemocenské dávky, dôchodkové dávky, úrazové dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky garančného poistenia, štátne a štátne sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi, štipendiá, plnenia zo starobného dôchodkového poistenia, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a iné.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.