14 zásadných zmien, ktoré zavádza podnikateľské kilečko

Tipy 14.7.2020 Michaela Struhárová
114 opatrení, na ktorých s Ministerstvom hospodárstva spolupracovalo niekoľko ďalších ministerstiev, má zásadným spôsobom pomôcť podnikateľskému prostrediu na Slovensku. Vybrali sme niekoľko dôležitých zmien, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a zamestnávania.
cista-mzda4.jpg

Podnikateľské kilečko schválil parlament

V skrátenom legislatívnom konaní poslanci 9. júla schválili najväčší balík opatrení na podporu podnikateľského prostredia na Slovensku. 

Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Peter Goliaš pre TA3 povedal, že zlepšovanie podnikateľského prostredia dlho nepatrilo medzi priority vlád, preto si rokmi nesieme bremeno v podobe chýb, ktoré treba riešiť nielen na úrovni jednotlivých ministerstiev, ale v spolupráci s viacerými ministrami a predsedami koaličných strán. 

Minister Sulík tvrdí, že aj keď ide o jednoduché zmeny, implementovanie všetkých 114 opatrení bude veľkým krokom vpred pre podnikateľské prostredie. Opatrenia rušia niektoré povinnosti a odstraňujú byrokratické prekážky v zákonoch. Druhý balík opatrení by mala vláda predkladať na schválenie na jeseň. 

Vyberáme niektoré zo schválených zmien

 1. Zruší sa povinnosť mať v maloobchodných prevádzkach vypracovaný a zverejnený reklamačný poriadok. Aj naďalej však obchodné prevádzky musia zákazníkov informovať o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov. Navrhovanou zmenou sa tiež ruší povinnosť mať vypracovaný reklamačný poriadok v zariadeniach spoločného stravovania.
 2. Predĺži sa lehota na vyjadrenie k protokolu z vykonanej daňovej kontroly požadovanej správcom daní z 15 na 30 dní od doručenia. Prvýkrát sa predĺžená lehota uplatní na protokoly, doručené po 30. júni 2020.
 3. Zvýšia sa veľkostné parametre pre povinný audit účtovnej závierky: kritériá sa budú postupne zvyšovať v rokoch 2021 a 2022. Obrat vzrastie zo 4 mil. EUR na 8 mil. EUR, počet zamestnancov z 30 na 50 a majetok spoločnosti z 2 mil. EUR na 4 mil. EUR. Výsledkom bude menej firiem, ktoré splnia kritériá a budú mať povinnosť auditu. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona by mala v roku 2022 klesnúť povinnosť auditu na necelé 1 % účtovných jednotiek v porovnaní s aktuálnym množstvom.
 4. Zreálnenie spotreby pohonných hmôt, ktoré si môže uplatniť firma ako daňový výdavok. K spotrebe v technickom preukaze sa pripočíta + 20 %.
 5. Daňové a odvodové reformy sa budú vykonávať iba 1x ročne s účinnosťou k 1.1.
 6. Finančná správa bude mať povinnosť oznamovať daňovníkom fyzickým osobám výšku preddavku na daň z príjmu. 
 7. Zruší sa povinnosť mať pri pokladnici nalepený vzor, ako vyzerá bloček z eKasy.
 8. Zrušenie niektorých povinností voči Sociálnej poisťovni: zrušenie povinnosti oznamovať Sociálnej poisťovni vznik a zánik materskej dovolenky zánik, vznik rodičovskej dovolenky, požadovanie niektorých dokladov, ktoré už Sociálna poisťovňa ma, pre zamestnávateľov sa predĺži lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia pre zamestnancov, ktorí po skončení pracovného pomeru nežiadajú o starobný dôchodok z 8 dní na 30 dní od skončenia pracovného pomeru.
 9. Aktualizovať a vyhodnocovať smernicu BOZP bude musieť zamestnávateľ iba v prípade, ak nastane zmena skutočností.
 10. Zamestnanci si budú môcť vybrať, či chcú gastrolístky alebo príspevok na stravu od zamestnávateľa.
 11. Zrušenie niektorých sankcií a umožnenie nápravy pri zmeškaní lehoty: SOI nebude po zistení „drobných nedostatkov“ uplatňovať sankcie, ale stanoví lehotu na odstránenie nedostatkov, rušia sa sankcie za nesplnenie povinnosti oznámiť úradu práce voľné pracovné miesto, umožní sa dodatočné splnenie povinnosti predložiť prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac v lehote 5 dní bez uloženia sankcie.
 12. Nastavia sa podmienky dočasného prideľovania zamestnancov medzi medzi dcérskymi a materskými spoločnosťami.
 13. Upravia sa povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku pri práci z domu.
 14. Zjednoduší sa legislatíva upravujúca živnostenské podnikanie, zavedie sa možnosť prerušiť živnosť na 1 mesiac.

Kompletný zoznam 114 opatrení “podnikateľské kilečko” aj termíny zmien, ktoré nastanú neskôr ako pri nadobudnutí účinnosti zákona, nájdete v dokumente Ministerstva hospodárstva.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.