Rozdiely medzi účtovníctvom neziskových organizácií a podnikateľských subjektov

Účtovníctvo 19.10.2020 Michaela Struhárová
Neziskové organizácie sú účtovné jednotky, ktoré sa nezakladajú za účelom zisku, čo je hlavný rozdiel v porovnaní s podnikateľskými subjektami. Aj vedenie účtovníctva má preto isté špecifiká a rozdielne postupy účtovania.
účtovníctvo neziskových organizácií

V zmysle zákona o účtovníctve je predmetom účtovníctva účtovanie skutočností o stave a pohybe majetku a záväzkov, rozdieloch majetku a záväzkov, výnosoch a nákladoch, príjmoch a výdavkov a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. Neziskové organizácie vykonávajú špecifické činnosti, ktoré treba zohľadniť aj v účtovníctve, aby poskytovalo verné a poctivé zobrazenie finančnej situácie podniku. 

Účtová osnova

Základný rozdiel medzi účtovníctvom neziskových organizácií a účtovníctvom podnikateľských subjektov je v účtovej osnove. Účtová osnova pre neziskové účtovné jednotky vychádza z rovnakých zásad ako rámcová účtová osnova pre podnikateľské účtovné jednotky. Avšak účtová osnova pre subjekty, ktoré neboli založené za účelom podnikania rešpektuje zvláštnosti týchto účtovných jednotiek.

Právne predpisy určujú neziskovej organizácii povinnosť zostaviť účtovný rozvrh v súlade s účtovou osnovou. Rozdiel medzi účtovými osnovami je, že rámcová osnova je pre neziskové účtovné jednotky aj účtovou osnovou. Neziskové účtovné jednotky nemôžu vytvoriť nové vlastné syntetické účty. Musia sa riadiť presne danými syntetickými účtami z rámcovej účtovej osnovy. 

Účtovná trieda

Účty účtovej osnovy pre neziskové organizácie

Účty rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov

0

Dlhodobý majetok (DM)

Dlhodobý majetok

1

Zásoby

Zásoby

2

Finančné účty

Finančné účty

3

Zúčtovacie vzťahy

Zúčtovacie vzťahy

4

Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky

Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

5

Náklady na činnosť

Náklady

6

Výnosy z činnosti

Výnosy

7

Uzávierkové účty a podsúvahové účty

Uzávierkové účty a podsúvahové účty

8

Vnútroorganizačné účty

Vnútroorganizačné účtovníctvo

9

Vnútroorganizačné účty

Vnútroorganizačné účtovníctvo

Dlhodobý majetok

O dlhodobom majetku sa účtuje v účtovnej triede 0. Neziskové organizácie využívajú pri účtovaní účty ako drobný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok. Drobný dlhodobý majetok je majetok, ktorého cena nadobudnutia nepresahuje 1 700 €. Účtovná jednotka musí interne rozhodnúť o tom, či sa majetok s cenou nadobudnutia nižšou ako 1 700 € bude charakterizovať ako dlhodobý majetok. Ak sa tak nerozhodne, účtujeme majetok do nákladov. 

Drobný nehmotný a hmotný majetok sa môže rozhodnúť nezisková organizácia jednorazovo odpísať. Neziskové organizácie sa často stretávajú s obstaraním dlhodobého majetku bezodplatným prijatím dlhodobého majetku (daru), z účelového finančného daru a z dotácie. Obstaranie odpisovaného dlhodobého majetku bezodplatne alebo z finančného daru sa účtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. V budúcom období dochádza k zúčtovaniu výnosov budúcich období vo výške odpisu dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku. 

S ďalším nezvyčajným účtovaním sa stretávajú neziskové účtovné jednotky pri bezodplatnom prevzatí dlhodobého majetku, ktorý je určený na ďalšie darovanie. Takýto majetok účtovná jednotka nebude používať pre vlastnú potrebu. O takto prevzatom dlhodobom majetku účtuje nezisková účtovná jednotka ako o tovare. Prevzatie dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku určeného na ďalšie darovanie pri účtovaní zásob spôsobom A.

neziskové organizácie majú v účtovníctve špecifické položky podľa činnosti

Zásoby

Obstaranie a úbytok zásob môže nezisková účtovná jednotka účtovať spôsobom A alebo spôsobom B. 

Spôsobom A môžu účtovať všetky neziskové účtovné jednotky. Neziskové účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom alebo nachádzajúce sa v likvidácií alebo v konkurze majú povinnosť účtovať o zásobách spôsobom A. Rovnako ako sa účtuje o bezodplatnom nadobudnutí dlhodobého majetku určeného na ďalšie darovanie sa účtuje aj o bezodplatnom obstaraní materiálu na ďalšie darovanie. Jediným rozdielom je, že sa obstaraný materiál účtuje na ťarchu účtu 112 – Obstaranie materiálu a nie na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade.

uctovnictvo-neziskoviek3.jpg

Zúčtovacie vzťahy 

V účtovnej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy sa nachádzajú rôzne pohľadávky, záväzky, časové rozlíšenie výnosov a nákladov, opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie.

V tejto časti sa budeme venovať iba špecifickým pohľadávkam:

Na účte 315 – Ostatné pohľadávky účtovné jednotky nezaložené na podnikanie účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, ako napríklad reklamácie voči dodávateľom. Na tomto účte sa účtujú aj pohľadávky, ktoré vznikajú v súvislosti s nárokom na príspevky alebo na vrátenie poskytnutých prostriedkov podľa osobitých predpisov.

Účtovná skupina 34 slúži na zúčtovanie daní, dotácií a na ostatné zúčtovanie. Práve v tejto účtovnej skupine nezisková účtovná jednotka účtuje dotácie, príspevky a transfery zo štátneho rozpočtu, dotácie z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku atď.

Priznanie a príjem štátnych dotácií alebo prijatie štátnych dotácií formou preddavku sa účtuje na účet 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom. Takisto tento účet slúži na zachytenie vratky príspevkov, dotácií a odvody vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny. 

Dotácie na prevádzkovú činnosť zo štátneho rozpočtu a Európskej únie sa účtujú na ťarchu účtu 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom. Ak ide o dotácie na obstaranie dlhodobého majetku nemôžeme uznať výnos z dotácie jednorazovo, ale postupne podľa období, s ktorými súvisí. Preto ju účtujeme v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a v nasledujúcom období dochádza k zúčtovaniu výnosov vo výške odpisov majetku v prospech účtu 691 - Dotácie. 

Priznanie a príjem miestnych dotácií poskytovaných z rozpočtu obce, ich prijatie vo forme preddavku, preplatky miestnych dotácií, povinnosť vrátiť celú alebo iba časť miestnej dotácie, ktorá nebola použitá, sa účtuje na ťarchu účtu 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy. Princíp účtovania týchto dotácií je rovnaký ako pre účet 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom. 

Posledným špecifickým účtom zo skupiny zúčtovacích vzťahov je účet 378 – Iné pohľadávky, na ktorý sa účtuje podpora zo štátneho fondu.

neziskové organizácie a zásoby

Základné imanie a fondy

Základné imanie, ktoré je základným vlastným zdrojom majetku, môžu tvoriť všetky druhy neziskových organizácií okrem neinvestičných fondov. Vklady do neinvestičného fondu sa účtujú na samostatný účet fondov tvorených podľa osobitných predpisov. V prospech účtu 411 – Základné imanie sa účtujú hlavne:

Na ťarchu účtu 411 – Základné imanie sa účtujú hlavne:

Povinnosť tvorby, zásady a použitie fondov podľa osobitných predpisov upravujú predpisy jednotlivých druhov účtovných neziskových jednotiek. Takto tvorené fondy sa účtujú na účet 412 - Fondy tvorené podľa osobitného predpisu. Nadácie tvoria nadačný fond, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu a tvoria ho peňažné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania alebo ostatného majetku nadácie. V spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa tvorí fond prevádzky, údržby a opráv.

413 – Fond reprodukcie tvoria iba verejné vysoké školy. Tvorí sa z darov, dedičstva, z rezervného fondu, z výsledku hospodárenia a atď. Slúži na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku alebo jeho technického zhodnotenia a na splátky úverov použitých na obstaranie dlhodobého majetku. Verejné vysoké školy majú povinnosť zo zákona tvoriť aj fond tvorený zo zisku. Slúži na obstaranie dlhodobého majetku, pokrytie prevádzkových nákladov alebo vysporiadanie straty.

Účtovanie nákladov a výnosov 

Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.  Náklady a výnosy sú členené podľa potrieb neziskovej účtovnej jednotky a podľa pravidiel stanovených jednotlivými predpismi, ktoré upravujú jednotlivé druhy neziskových účtovných jednotiek. Osobitné predpisy stanovujú analytickú evidenciu nákladov napríklad pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo nadácie

Neziskové organizácie sa stretávajú s účtovaním nákladov na činnosť, ktoré sú pre nich špecifické. Medzi tieto náklady patria napríklad:

uctovnictvo-neziskoviek5.jpg

K rovnakému analytickému členeniu ako pri nákladoch, dochádza aj pri výnosoch. Neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, členia svoje výnosy podľa výnosov spojených so všeobecne prospešnými službami a podľa výnosov spojených s podnikateľskou činnosťou. 

V neziskových organizáciách sa stretávame hlavne s nasledujúcimi výnosmi:

Potrebujete k svojej práci vedieť špecifiká vedenia účtovníctva pre neziskové organizácie? Pripravujeme samostatné online kurzy vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva neziskových organizácií

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.