Registrácia za platiteľa DPH: Od akého obratu je povinná?

Dane 24.10.2022 Michaela Struhárová
Začínate podnikať a neviete kedy sa stávate povinným platiteľom DPH? Alebo podnikáte už dlhšie obdobie, váš obrat sa zvyšuje a vy neviete pri akom obrate sa stávate povinným platiteľom DPH?
obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH

V článku sa budeme venovať problematike povinnej registrácie pre DPH. Vysvetlíme si ako sa počíta obrat, v akej musí byť výške pre povinnú registráciu, za aké obdobie sa počíta a čo všetko sa do obratu započítava a čo nie.

Čo je to obrat a aká je jeho výška pre povinnú registráciu pre DPH?

Obratom sa rozumie hodnota dodaných tovarov a služieb bez dane v tuzemsku. Do obratu sa zahŕňa reálna hodnota dodávok predstavujúca protihodnotu v čase ich dodania. Platby prijaté pred dodaním tovarov a služieb sa do obratu nazahŕňajú.

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá je na území SR usadená a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov (pozor, nesleduje sa kalendárny rok, ale vždy každých 12 po sebe idúcich mesiacov, napr. február 2022 až január 2023, apríl 2022 až marec 2023 atď.).

Pri povinnej registrácii musia byť splnené teda 2 podmienky:

Kto sa považuje za osobu usadenú v SR a kto je zdaniteľná osoba?

Za osobu usadenú v SR sa rozumie:

Zdaniteľnou osobou je:

Platiteľom DPH sa môže stať aj fyzická osoba, ktorej plynú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti na území SR. Podstatné je, aby išlo o zdaniteľnú osobu.

Prečítajte si: Registrácia pre DPH môže byť povinná, aj keď nedosahujete stanovený obrat 

Príklad č. 1 - dosiahnutie obratu za obdobie kratšie ako 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov

Spoločnosť bola založená 1.6.2022. K 31.8.2022 dosiahla obrat 62 000 eur (prekročila stanovenú hranicu 49 790 eur), a to za obdobie 3 mesiacov svojho podnikania, čo je kratšia doba ako 12 po sebe idúcich mesiacov. Nakoľko spoločnosť dosiahla obrat už za 3 mesiace vznikla jej povinnosť registrácie pre DPH najneskôr do 20.9.2022.

Z príkladu vyplýva, že obdobie 12 mesiacov je len maximálny časový úsek, za ktorý sa obrat posudzuje.

obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH

Čo sa započítava a čo sa nezapočítava do obratu pre povinnú registráciu pre DPH?

Do obratu sa zahŕňa reálna hodnota dodávok predstavujúca protihodnotu v čase ich dodania a tiež hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb s miestom dodania na území SR - sú to napríklad reštauračné služby, nájom nehnuteľnosti, sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti a iné. 

Do obratu sa nezahŕňajú služby ako napríklad poskytovanie účtovných a právnych služieb pre zahraničného partnera, reklamné činnosti pre zahraničného partnera, nakoľko nemajú miesto dodania v SR. Miesto dodania je nutné vždy posúdiť podľa § 15 a § 16 zákona o DPH.

Do obratu sa nezahŕňa hodnota týchto plnení:

Do obratu sa nezahŕňa ani:

Do obratu sa okrem iného zahŕňa hodnota z:

Plánovaná novela zákona o DPH by mala viesť k zníženiu administratívnej záťaže. Novela zákona o DPH upúšťa od povinnosti registrácie za platiteľa DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od DPH podľa § 37 až § 39 zákona o DPH.

Príklad č. 2 - posúdenie obratu a miesta dodania

Spoločnosť so sídlom na území SR predáva tovar v SR pre slovenských odberateľov, ale tento tovar predáva tiež do iných členských štátov pre zahraničných odberateľov. Zahraničným odberateľom zabezpečuje aj dopravu týchto tovarov. Spoločnosť dosiahla obrat k 31.7.2022 za posledných 12 po sebe idúcich mesiacov 51 000 eur, z toho z dodávok pre slovenských odberateľov vo výške 41 500 eur a z dodávok do iných členských štátov pre zahraničných odberateľov vo výške 9 500 eur. Zahŕňajú sa do obratu aj dodávky tovaru pre zahraničných odberateľov vo výške 9 500 eur?

Do obratu sa v tomto prípade zahŕňajú aj dodávky pre zahraničných odberateľov do iných členských štátov, nakoľko je dodanie tovaru spojené s prepravou. Ak je totiž dodanie tovaru spojené s prepravou, miesto dodania tovaru je tam, kde sa preprava začína uskutočňovať, v tomto prípade v SR. Ak by aj prepravu nezabezpečovala daná spoločnosť ale samotní odberatelia, miesto dodania bude tiež SR (tam, kde sa tovar nachádza v čase dodania, a teda dodané budú na území SR, odkiaľ si ich odberatelia prepravia). Spoločnosť teda dosiahla k 31.7.2022 obrat vo výške 51 000 eur a je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH. Žiadosť o registráciu je povinná podať do 20.8.2022.

Povinnosti po prekročení zákonom stanoveného obratu

Ak zdaniteľná osoba dosiahla zákonom stanovený obrat 49 790 eur, je povinná do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom obrat dosiahla, podať žiadosť o registráciu pre DPH. 

V prípade, že zdaniteľná osoba dosiahne obrat už za 2 alebo 3 kalendárne mesiace, vzniká jej povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH už v nasledujúcom mesiaci po dosiahnutí obratu, nečaká na skončenie celého 12 mesačného obdobia.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.