Autorský zákon a zdaňovanie príjmov autorov

Dane 27.2.2020 Michaela Struhárová
Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon je základným predpisom v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ktorý je zameraný na ochranu autorských práv a ktorý upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela.
autorský zákon zdaňovanie príjmov

Kto je autor?

Autorský zákon definuje ako autora fyzickú osobu, ktorá vytvorila dielo, pričom ustanovenia autorského zákona o autorovi sa vzťahujú nielen na autora aj na jeho dedičov. Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva.

Predmet autorského práva

Ustanovenia § 3 autorského zákona definujú, čo možno považovať za predmet autorského práva. 

Predmetom autorského práva je autorské dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, t. j. literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo. Môže to byť aj iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak spĺňajú podmienku, že sú jedinečným výsledkom tvorivej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia, za podmienky, že nie sú vylúčené z ochrany autorského práva.

Za predmet autorského práva sa nepovažuje myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela, a to z toho dôvodu, že tieto „predmety" vôbec nemôžu byť považované za dielo, pretože nespĺňajú pojmové znaky diela. Z rovnakých dôvodov sa za predmet autorského práva nepovažuje denná správa, ktorou je informácia o určitej udalosti alebo skutočnosti.

Predmetom autorského práva nie je ani text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, súdne rozhodnutie, verejná listina, technická norma, výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa atď.

Ústredným orgánom štátnej správy pre autorské právo a práva súvisiace s autorským právom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

predmet autorského zákona

 

Zdaňovanie príjmov autorov

Zdaňovanie príjmov autorov je upravené v Zákone č. 595/2003 o dani z príjmov a to v § 6 ods. 2 písm. a) a § 6 ods. 4 tohto zákona.

Podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov sa za príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5 zákona, považujú príjmy:

Podľa § 6 ods 4 zákona o dani z príjmov sú príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu.Tieto príjmy sú označené ako pasívne príjmy, pretože autorovi sú zvyčajne vyplácané na základe licenčnej zmluvy.       

Daňovú povinnosť z vyššie uvedených aktívnych a pasívnych príjmov si daňovník vysporiada

Prečítajte si viac o delení príjmov na aktívne a pasívne

Zdaňovanie autorského honoráru v daňovom priznaní

Prvou možnosťou je, že daňovník si vysporiada príjmy prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov. Ak si autor vyberie túto možnosť, musí sa vopred dohodnúť so spoločnosťou, ktorá mu príjem vypláca o nezdaňovaní autorského honoráru zrážkovou daňou. 

Daňovník je má taktiež povinnosť oznámiť správcovi dane, že uzavrel dohodu o nevyberaní dane zrážkou, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda o nezdaňovaní zrážkou s autorom uzatvorená.

Daňovník, ktorý nebude zdaňovať svoj príjem prostredníctvom zrážkovej dane, a bude dosahovať aktívne príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a), sa musí zaregistrovať na daňovom úrade a požiadať o pridelenie daňového identifikačného čísla DIČ. V prípade, že bude dosahovať pasívne príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, nie je povinný registrovať sa na daňovom úrade.

Spoločnosť, ktorá vypláca autorovi príjem mu potom vyplatí príjem znížený o odvod do Literárneho fondu alebo iného umeleckého fondu vo výške 2 % z hrubého príjmu.

zdaňovanie príjmov autorov

V daňovom priznaní si môžete daňovník - autor uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov.

Zároveň, ak si daňovník vysporadúva svoje príjmy z vytvorenia autorského diela prostredníctvom daňového priznania, musí rozlišovať, či ide o pasívne, alebo aktívne príjmy.  Typ príjmu má dopad na platenie sociálneho a zdravotného poistenia, ako aj na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Výhody a nevýhody zdaňovania autorského honoráru v daňovom priznaní

Zdaňovanie príjmov autorov prostredníctvom daňového priznania je administratívne náročné, najmä kým si zvyknete na povinnosti, ktoré ako autor máte voči daňovému úradu. 

Na druhej prináša so sebou aj určité výhody, vďaka ktorým si môžete znížiť konečnú daňovú povinnosť: 

V prípade pasívnych príjmov prináša vysporiadanie príjmu prostredníctvom daňového priznania tieto výhody:

zdaňovanie príjmov autorský zákon

Zdaňovanie autorského honoráru zrážkou z dane

Druhou možnosťou je autorský honorár zdaňovať zrážkou u spoločnosti, ktorá autorovi vypláca jeho príjem. Sadzba dane z príjmov vyberanej zrážkou je 19 %. Daň z príjmov sa počíta zo sumy autorského honoráru, ktorá je znížená o 2 % príspevok do príslušného umeleckého fondu, napríklad Literárneho fondu.

V prípade zdaňovania príjmu autora zrážkou nevznikajú autorovi žiadne povinnosti voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Daň z príjmov z autorského honoráru vypočíta, zrazí a odvedie spoločnosť, ktorá autorovi príjem vypláca.

Spoločnosť, ktorá príjem autorovi vypláca musí oznámiť daňovému úradu, že sa stala platiteľom dane vyberanej zrážkou. Následne daň z príjmov vypočíta a zrazí z príjmov autora, oznámi túto skutočnosť o zrazení daňovému úradu a uvedenú daň odvedie. 

Mzdové centrum zároveň upozorňuje, že autor alebo umelec, ktorý má príjem zo zahraničia a spĺňa charakter vlastnej duševnej tvorivej činnosti (napr. dielo vytvorené v zahraničí, alebo dielo, z ktorého mu plynú licenčné poplatky zo zahraničia), zdaňuje ho prostredníctvom daňového priznania.

zdaňovanie príjmov autorský zákon

Výhody a nevýhody zdaňovania zrážkou z honoráru

Vysporiadanie príjmu prostredníctvom zrážky je pre autora veľmi výhodné, pretože mu odpadnú niektoré administratívne povinnosti. Na druhej strane treba vziať do úvahy nevýhody. 

Ak sa autor rozhodne, že jeho príjmy bude zdaňovať platiteľ príjmu prostredníctvom zrážky zaniká, stratí nárok na tieto zvýhodnenia:

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.