Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči jeho zamestnancom

Mzdy 19.2.2021 Michaela Struhárová
Dôležitou súčasťou mzdového účtovníctva sú pracovno-právne vzťahy, ktoré vyplývajú firmám pri zamestnávaní. Pozrite si prehľad povinností, ktoré má zamestnávateľ pred uzatvorením zmluvy, pri nástupe a počas trvania pracovného pomeru.
povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi


 

Čo hovorí Zákonník práce?

Každému zamestnávateľovi vznikajú so zamestnávaním prvého zamestnanca povinnosti, ktoré upravuje Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Nedodržanie, príp. porušenie týchto zákonných povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi, môže byť sankcionované vysokými pokutami.

Medzi základné povinnosti zamestnávateľa patria:

Mzdovej agende sa venujeme v online kurze Mzdy a personalistika

Povinnosti zamestnávateľa pred uzatvorením pracovnej zmluvy

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s právami a povinnosťami, ktoré mu plynú z pracovnej zmluvy.

Pracovná zmluva zamestnanca musí obsahovať tieto náležitosti, ktoré sa týkajú jeho pracovného pomeru:


Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem vyššie uvedených náležitostí aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

V zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v pracovnej ponuke.

 

Povinnosť prihlásenia zamestnávateľa a zamestnanca do sociálnej poisťovne

Zamestnávateľovi plynie povinnosť byť prihlásený v registri zamestnávateľov, pričom toto prihlásenie musí vykonať najneskôr deň pred dňom, kedy začne zamestnávať svojho prvého zamestnanca.

Zároveň zamestnávateľ uzavrie dohodu o elektronickej komunikácii medzi zamestnávateľom a Sociálnou poisťovňou. Registráciu zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou poisťovňou, ako aj jeho odhlásenie, môže zamestnávateľ realizovať výlučne elektronicky.

Na prihlásenie zamestnanca použije tlačivo Registračný list fyzickej osoby, kde vyznačí, že ide o prihlášku a tú podá elektronicky. Lehota na prihlásenie zamestnanca je pred vznikom pracovného pomeru, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca.


Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe do zamestnania

Prihlásenie zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne

Každý zamestnávateľ sa zamestnaním prvého zamestnanca stáva platiteľom poistného, pričom túto skutočnosť je povinný oznámiť v zdravotnej poisťovni do 8 pracovných dní odo dňa, kedy sa stal zamestnávateľom t.j. zamestnaním prvého zamestnanca. Túto oznamovaciu povinnosť si zamestnávateľ splní prostredníctvom tlačiva Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

Do príslušnej zdravotnej poisťovne prihlasuje zamestnávateľ aj svojich zamestnancov. Zamestnancov prihlási do príslušnej zdravotnej poisťovne prostredníctvom tlačiva Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie. Danú oznamovaciu povinnosť si musí zamestnávateľ splniť taktiež do 8 pracovných dní odo dňa vzniku pracovnoprávneho vzťahu.
 

Povinnosť registrácie zamestnávateľa na daňovom úrade

Dňom zamestnania prvého zamestnanca sa v zmysle Zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov sa zamestnávateľ stáva platiteľom dane z príjmov. Preto je zamestnávateľ povinný registrovať sa pre daň z príjmov na príslušnom daňovom úrade. Pre splnenie oznamovacej povinnosti zamestnávateľ použije tlačivo Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti voči daňovému úradu je do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Povinnosť školenia BOZP

Nevyhnutnou súčasťou pracovného pomeru je Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pričom dodržiavanie BOZP sa vzťahuje nielen na zamestnanca, ale aj na zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný vykonávať pravidelné školenia zamestnancov ihneď po prijatí zamestnanca do zamestnania a následne najmenej raz za dva roky.


Povinnosti zamestnávateľa odo dňa vzniku pracovného pomeru počas jeho trvania

V zmysle Zákonníka práce má zamestnávateľ od prvého dňa vzniku pracovného pomeru voči zamestnancovi nasledujúce povinnosti:

Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer je zamestnávateľ ďalej povinný:

Povinnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancov

Nárok na poskytnutie stravy má podľa Zákonníka práce každý zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Zamestnávateľ môže zabezpečiť stravovanie v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení príp. v zariadení iného zamestnávateľa, ktoré sa nachádza v blízkosti pracoviska.

Ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo inom, novelou Zákonníka práce dostanú zamestnanci od 1.3.2021 možnosť vybrať si medzi finančným príspevkom na stravu alebo stravovacími poukážkami (gastrolístkami). 

Výška príspevku na stravovanie musí zodpovedať minimálne 55 % ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.

Ak zamestnávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov stravovanie formou stravovacích poukážok, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách
 

Povinnosť zamestnávateľa vypracovať ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň na základe žiadosti zamestnanca v zákonom stanovenej lehote (vždy do 15. februára nasledujúceho roka) a predloží k jeho vykonaniu všetky potrebné doklady.
 

Zároveň je zamestnávateľ povinný vystaviť a doručiť doklad o vyplatenom príjme zamestnancovi, ktorému v zdaňovacom období daného roka vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

Takýmto dokladom je pre zamestnanca, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov, tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za daný rok XY.

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie na základe jeho žiadosti do 10 dní od jej doručenia vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania.

Naučíme vás viesť kompletnú mzdovú agendu. Náš kurz Mzdy a personalistika patrí medzi najpopulárnejšie. Prečítajte si recenzie a prihláste sa tiež.

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.