Návod: Ako získať maximálny daňový bonus za rok 2023 vďaka navýšeniu čiastkového základu dane

Dane 27.11.2023 Michaela Struhárová
Výška daňového bonusu sa odvíja od príjmu rodičov. Ak rodič, ktorý si uplatňuje v daňovom priznaní nárok na daňový bonus, nedosiahne čiastkový základ dane pre maximálnu možnú sumu 140 eur, je možné ho navýšiť o čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby.
danovy-bonus-nove-usmernenie.jpg

Predchádzajúca vláda priniesla zmeny v daňovom bonuse na vyživované dieťa, ktoré sa odzrkadlia aj v daňovom priznaní za rok 2023. Podstatnou zmenou bude najmä posúdenie príjmu druhej oprávnenej osoby, v prípade, že daňovník, ktorý si uplatňoval daňový bonus na vyživované dieťa, nedosiahol daňový bonus v maximálnej možnej sume. 

Ako táto zmena bude vyzerať v praxi? 

Daňový bonus v roku 2023

Nárok na daňový bonus má daňovník na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti. Výška daňového bonusu je maximálne v sume:

Nie každý daňovník však dostane daňový bonus v plnej výške, pretože výška daňového bonusu je ovplyvnená čiastkovým základom dane daňovníka. Daňový bonus je možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného čiastkového základu dane, viď tabuľka nižšie.

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit čiastkového základu dane

1

20 %

2

27 %

3

34 %

4

41 %

5

48%

6 a viac

55 %

Pri podaní daňového priznania za rok 2023 však nastáva zmena. Ak daňovník, ktorý si počas roku 2023 uplatňoval daňový bonus na dieťa a nedosiahol potrebný čiastkový základ dane na maximálnu sumu daňového bonusu, môže navýšiť čiastkový základ dane na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus o čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby. 

Kto je druhá oprávnená osoba pre účely výpočtu nároku na daňový bonus?

Druhou oprávnenou osobou je osoba, ktorá spĺňa podmienky na uplatnenie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa. Podmienky na uplatnenie daňového bonusu môže splniť matka dieťaťa, otec dieťaťa alebo iná oprávnená osoba. Druhou oprávnenou osobou tak môže byť matkin manžel, otcova manželka alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené.

Postup podľa § 33 ods. 8 zákona o dani z príjmov, ktorý upravuje podmienky na uplatnenie daňového bonusu spolu s druhou oprávnenou osobou, je možné uplatniť len v daňovom priznaní, a to prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2023.

Tlačivá daňových priznaní za obdobie 2023 sú upravené nasledovne: 

v III. Oddiele daňového priznania sa uvádzajú nové údaje potrebné na uplatnenie nároku na daňový bonus. Údaje o druhej oprávnenej osobe vyplní daňovník len v prípade, že v daňovom priznaní zaškrtne políčko “Uplatňujem postup podľa § 33 ods. 8 zákona”. 

Následne je potrebné vyplniť nasledovné údaje o druhej oprávnenej osobe:

Ako správne vyplniť počet mesiacov, keď druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu

 

Popis situácie druhej oprávnenej osoby na posúdenie uplatnenia nároku na daňový bonus

Mesiace, kedy druhá oprávnená osoba splnila podmienky

1.Rodičia vyživujú jedno dieťa, ktoré ukončí štúdium v máji 2023. Daňový bonus si uplatňuje do mája matka a druhou oprávnenou osobou je otec.

január - máj

2.Slobodná matka vyživuje svoje dieťa a 10. mája sa vydá (biologický otec nie je oprávnenou osobou, keďže nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti). Od decembra 2023 má matka s manželom spoločné dieťa. Daňový bonus si uplatňuje matka na obe deti a druhou oprávnenou osobou je matkin manžel.

jún - december

3.

Rodičia sa rozvedú v máji 2023 a daňový bonus si uplatňuje matka. Ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti oboch rodičov, druhou oprávnenou osobou je aj otec dieťaťa.

Ak je dieťa zverené do osobnej starostlivosti len matke, druhou oprávnenou osobou je otec dieťaťa.

január - december


január - máj

4. Dieťa sa manželom narodí 2. mája 2023. Daňový bonus si uplatňuje otec a druhou oprávnenou osobou je matka.

jún - december

5.Druh a družka vyživujú celý rok spoločné dieťa a dieťa družky. Družka si uplatňuje daňový bonus na obidve deti. Druhou oprávnenou osobou je druh.

január - december

6.Druh a družka žijú v spoločnej domácnosti a vyživujú dieťa družky a od 2. mája 2023 vyživujú aj spoločné dieťa. Daňový bonus na obidve deti si uplatňuje družka. Druhou oprávnenou osobou je druh.

jún - december

7.Rodičia sa rozviedli a dieťa je zverené do striedavej starostlivosti. Dohodli sa, že daňový bonus za mesiace január až jún si uplatňuje matka a za mesiace júl až december otec. Druhou oprávnenou osobou je matka aj otec dieťaťa.

január - december

8.

Matka vyživuje dieťa celý rok, otec len 5 mesiacov, nakoľko v máji 2023 zomrel. Matka sa následne 2. septembra vydala. Daňový bonus si za zdaňovacie obdobie uplatňuje matka.

Druhou oprávnenou osobou je:

  • biologický otec alebo
  • nový manžel.
január - máj

október - december

9.

Rodičia po rozvode majú dieťa v striedavej starostlivosti. Daňový bonus si uplatňuje matka dieťaťa. Matka si uplatňuje daňový bonus aj na druhé dieťa, ktoré od 2. júla 2023 vyživuje spoločne s druhom.

Druhou oprávnenou osobou je:

  • bývalý manžel alebo
  • druh.január - december

august - december

Ak druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu počas celého roka, teda 12 mesiacov, zaškrtne r. 32 DP typ A, r. 34 DP typ B políčko 1-12, resp. všetky políčka pod jednotlivými mesiacmi a následne svoj čiastkový základ dane navýši o celú sumu uvedenú na r. 32a DP typ A, r. 34a DP typ B.

V prípade, že druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu len niektoré mesiace, daňovník vyznačí len tie mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky druhej oprávnenej osoby.

Napríklad, v DP typ A na r. 32 daňovník zaškrtne len mesiace november a december. Na riadku 32a uvedie sumu 6 000 eur a následne svoj čiastkový základ dane z riadku 39 navýši na riadku 56a o sumu 1 000 eur (6 000 / 12 * 2 = 1 000).

Príklad na aplikáciu § 33 ods. 8 zákona o dani z príjmov

Rodičia majú 3 deti vo veku do 18 rokov. Obaja sú zamestnaní a daňový bonus si v priebehu roka 2023 uplatňovala matka detí. Jej príjem za rok 2023 bol vo výške 13 200 eur. Počas roka 2023 zaplatila odvody vo výške 1 768,80 eur. Čiastkový základ dane dosiahla v sume 13 200 - 1 768,80 = 11 431,20 eur. 

Daňový bonus na deti bol mesačne vo výške 323,80 eur, teda za celý rok 2023 si uplatnila daňový bonus vo výške 3 886,61 eur. 

Pri 3 deťoch je však maximálna možná suma daňového bonusu 5 040 eur. Matka je tak ukrátená o daňový bonus vo výške 1 153,39 eur (5 040 - 3 886,61). 

Keďže nedosiahla daňový bonus v plnej možnej výške, rozhodli sa s manželom (druhou oprávnenou osobou) uplatniť v daňovom priznaní za rok 2023 postup podľa § 33 ods. 8. zákona o dani z príjmov. 

Druhá oprávnená osoba (manžel) dosiahla v roku 2023 príjem vo výške 11 800 eur a zaplatila odvody 1 581,20 eur. Čiastkový základ dane je teda vo výške 10 218,80 eur (11 800 - 1 581,20).

Druhá oprávnená osoba (manžel) spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu počas celého roka 2023 ich čiastkové základy dane sa sčítajú 21 650 eur (11 431,20 + 10 218,80). 

Po sčítaní čiastkových základov dane je ich nárok na daňový bonus 21 650 * 0,34 = 7 361 eur, čiže daňový bonus dostanú v plnej maximálnej možnej sume 5 040 eur.

 

Použité zdroje:

(1) 26/DZPaU/2023/MU - Usmernenie k daňovému bonusu na vyživované dieťa, ak daňovník uplatňuje postup podľa § 33 ods. 8 zákona o dani z príjmov

(2) § 33 ods. 8 zákona o dani z príjmov

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.