9 faktov k daňovým priznaniam za rok 2017

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017 sa s blížiacim termínom skloňuje čoraz viac. Ak vás povinnosť podať daňové priznanie ešte len čaká, pozrite si sumár dôležitých informácii, ktoré by ste mali o daňových priznaniach vedieť.


 

Jaspis kurzy

1. Kto musí podať daňové priznanie?

Fyzické osoby
Hranica príjmov na podanie daňového priznania je 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka. Pre zdaňovacie obdobie 2017 je nezdaniteľná časť 3 803,33 €.

Ak teda vaše príjmy presiahli sumu 1 901,67 €, daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 ste povinný podať. Do tejto sumy sa zahrňujú všetky príjmy (aj tie zo zahraničia, ak máte trvalý pobyt na Slovensku alebo sa v krajine zdržujete viac ako 183 dní v kalendárnom roku), ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Daňové priznanie je povinný podať aj ten daňovník, ktorému povinnosť síce nevznikla zo zákona, ale na podanie ho vyzval správca dane.

Ak ste požiadali o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa, daňové priznanie už podávať nemusíte.

Právnické osoby
V prípade obchodných spoločností nezáleží na dosiahnutých príjmov a daňové priznanie musia podať všetky, a to aj vtedy, ak počas roka nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť.

Keďže obchodné spoločnosti už musia komunikovať s finančnou správou a daňovými úradmi len elektronicky (živnostníci od 1. júla 2018), aj daňové priznanie musia podať iba elektronickou formou.

2. Aké tlačivo musím použiť na daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017?

Pre fyzické osoby sú k dispozícii dva druhy tlačív.

Tlačivo A používate v prípade, že ste mali príjmy iba zo závislej činnosti, teda zo zamestnania na pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce.

Tlačivo B použijete, ak vaše príjmy boli aj z podnikania, z inej samostatno zárobkovej činnosti, prenájmu nehnuteľností, z použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy, uvedené v § 8 zákona o dani z príjmov.

3. Aká je výška sadzby dane z príjmov 2017?

Výšku sadzby upravuje § 15 zákona o dani z príjmov. Pre jej výpočet je dôležitá výška životného minima, ktoré bolo v roku 2017 vo výške 198,09 €.

Pre fyzické osoby má stanovenú sadzbu:

Pre právnické osoby je sadzba určená na 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu.

4. Aké sú lehoty na podanie daňového priznania?

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je do 31. marca 2018. Keďže tento deň vychádza v kalendári na sobotu, lehota na podanie daňového priznania sa posúva na nasledujúci pracovný deň, t. j. 3. apríla 2018.

5. Môžem požiadať o odklad lehoty na podanie daňového priznania?

Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť o najviac 3 kalendárne mesiace na základe oznámenia, ktoré musíte doručiť príslušnému daňovému úradu do riadneho termínu podania daňového priznania, t.j. 3. apríla 2018. Toto platí iba ak nie ste v konkurze alebo likvidácii.

V oznámení je potrebné uviesť novú lehotu, čiže v tomto prípade 2. júl 2018, kedy budete musieť podať daňové priznanie a uhradiť daň.

Ak ste mali v zdaňovacom období 2017 príjmy zo zahraničia, môžete si lehotu na podanie daňového priznania posunúť až o 6 kalendárnych mesiacov. V oznámení o predĺžení lehoty teda uvediete nový termín 1. októbra 2018.

6. Aké príjmy sú oslobodené od dane?

Všetky príjmy sú určené v § 9 zákona o dani z príjmov. Z tejto kategórie príjmov sa daňovníkov najčastejšie týkajú príjmy z príležitostnej činnosti alebo príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Patrí sem tiež príjem z predaja nehnuteľností, ktorú ste vlastnili viac ako 5 rokov a nepoužívali na obchodné účely.

Ich celková suma nesmie presiahnuť 500 €. Suma, ktorá je nad 500 € sa musí zahrnúť do základu dane a zdaniť.

7. Môžem darovať 2 % dane?

Aj v zdaňovacom období 2017 môžete poukázať 2 % dane neziskovým organizáciám či občianskym združeniam. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie môžu túto možnosť uviesť priamo v tlačive.

Zamestnanci, ktorí požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa, musia predložiť vyhlásenie na novom tlačive, ktoré pripravila finančná správa. Toto vyhlásenie, aj s potvrdením o zaplatení dane, je potrebné predložiť do 30. apríla 2018. Potvrdenie o zaplatení dane vám vydá zamestnávateľ najneskôr do 16. apríla 2018.

8. Za akých podmienok sa uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane na manželku?

Nezdaniteľnú časť si môžete uplatniť len zo základu dane z aktívnych príjmov, čiže príjmov zo závislej činnosti alebo podnikania.

Zároveň musí manželka splniť niektorú z nasledujúcich podmienok:

Ak manželka spĺňala podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba určitú časť roka, výška sa kráti podľa príslušného počtu kalendárnych mesiacov v roku.

9. Kto si môže uplatniť daňový bonus na dieťa?

Ak vaše zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo podnikania dosiahli v zdaňovacom období 2017 aspoň 2 610 € (6-násobok sumy minimálnej mzdy) a vykázali ste základ dane, môže si na toto vyživované dieťa uplatniť daňový bonus. Jeho mesačná výška je 21,41 € a uplatňuje sa za každý kalendárny mesiac, v ktorom bolo dieťa považované za vyživované. Ročná výška je teda 256,92 €.

Vyživované dieťa, na ktoré si môžete uplatniť daňový bonus, žije s vami v jednej domácnosti, je vaše vlastné, osvojené, dieťa manželky alebo zverené do náhradnej starostlivosti. Tento fakt je potrebné zdokumentovať rodným listom alebo potvrdením o návšteve školy.

Daňový bonus si nemôžete uplatniť na dieťa družky, rovnako si ho nemôže uplatniť ani starý rodič, ktorý žije s dieťaťom v jednej domácnosti. Nárok na daňový bonus vám zaniká aj v prípade, že vykážete daňovú stratu.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.