Fakturácia a faktúra: aké má pravidlá a náležitosti

Fakturačné pravidlá zabezpečujú rovnocenné postavenie papierových a elektronických faktúr. Zároveň stanovujú povinné náležitosti, ktoré sa líšia podľa toho, či je podnikateľ registrovaný pre daň z pridanej hodnoty alebo nie je. Pre neplatiteľov DPH je fakturácia o niečo jednoduchšia.

 

Zákonná úprava fakturácie

Fakturácia je zákonom jasne vymedzená iba v ustanovení § 71 zákona o DPH. Faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme podľa zákona o DPH platného v tuzemsku alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. 

Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Faktúra je účtovný doklad vystavený na základe ústneho alebo písomného dohovoru. Faktúru je povinný vystavovať podnikateľ podľa zákona č. 22/2004 o DPH, podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve musí podnikateľ vystaviť účtovný doklad. 

Okrem týchto dvoch zákonných úprav sú ešte dva zákony, ktoré nariaďujú vystaviť zákazníkovi doklad, a to zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľazákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice

pokladničný doklad nahrádza faktúru

Faktúra sa väčšinou vystavuje na základe predchádzajúceho dokladu

Vystaveniu faktúry väčšinou predchádza objednávka, cenová ponuka, report dohodnutých prác alebo iná zmluva. Tieto sú tiež podkladom k fakturácii a sú prílohou faktúry, ktorú vyžaduje aj daňový úrad na predloženie ako dôkaz vykonanej fakturácie v prípade kontroly. 

Aké náležitosti musia obsahovať jednotlivé doklady?

Pri dodávke tovaru je prílohou faktúry aj dodací list. Často sa využíva aj možnosť, že sa faktúra považuje zároveň aj za dodací list (priamo na faktúre sa uvedie, že slúži ako dodací list) a je v nej rozpísaný predmet dodávky položkovito. Potom už nie je potrebné zvlášť vystavovať dodací list. Ďalšou možnosťou je vystavenie jednej súhrnnej faktúry pre viacero dodacích listov, čo si popíšeme v časti druhy faktúr.

cenová ponuka predchádza faktúre

Náležitosti faktúry nie sú pre každého podnikateľa rovnaké

Rozdiel v náležitostiach vo vystavených faktúrach vzniká registráciou pre daň z pridanej hodnoty. Neplatitelia DPH majú vystavovanie faktúr o čosi jednoduchšie. 

V oboch prípadoch faktúra musí obsahovať základné náležitosti: 

Platiteľ DPH navyše na faktúre uvádza:

V špecifických prípadoch musí byť na faktúre uvedené aj formulka: „prenesenie daňovej povinnosti“/“dodanie je oslobodené od dane“/“úprava zdaňovania prirážky - cestovná kancelária“/ „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „Úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „Úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“.

náležitosti faktúry

Ako vystaviť faktúru

Podnikateľ si môže zvoliť klasický papierový spôsob, tlačivo nájdeme v kancelárskom sortimente. Najčastejšie však podnikatelia využívajú elektronickú formu fakturovania, buď si vytvoria šablónu v Exceli/Worde podľa vzorov, alebo využívajú online fakturáciu pomocou softvéru, ktoré sú pri vystavovaní faktúr veľmi nápomocné a intuitívne. Navyše uchovávajú históriu faktúr a majú aj pokročilé funkcie monitorovania úhrad či omeškaní platieb. 

Dokedy treba vystaviť faktúru? 

Lehoty na vystavenie faktúry nám udáva zákon o DPH, to znamená, že sa ním riadi podnikatelia, ktorí sú zároveň platiteľmi DPH. Lehota vystavenia závisí od predmetu dodávky, miesta dodania a sú stanovené v § 72 zákona o DPH nasledovne:

V prípade neplatiteľa DPH zákon nestanovuje termín, dokedy je povinný faktúru vystaviť. Zákon o účtovníctve prikazuje vystavenie účtovného doklad bez zbytočného odkladu, teda hneď po uskutočnení dodávky.

Akú lehotu splatnosti faktúru mám použiť?

Najčastejšie je používaná 14-dňová lehota. Ustanovenie § 340a ods. 1 Obchodného zákonníka nám však umožňuje maximálnu možnú splatnosť 60 dní, ktorá sa počíta odo dňa doručenia faktúry alebo odo dňa, keď dodávateľ dodal tovar/službu, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

Prečítajte si podrobný návod, ako vystaví faktúru platiteľ DPH a neplatiteľ DPH.

Ostatné druhy faktúr, ktoré sa používajú

Zálohová faktúra

Nie je účtovným ani daňovým dokladom, slúži len na zníženie rizika, že odberateľ nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby. Žiadny predpis nehovorí, ako má zálohová faktúra vyzerať a čo má obsahovať, môžeme sa teda riadiť pravidlom platným pre vytvorenie faktúry podľa zákona o DPH.

Faktúra k prijatej platbe

Rozlišujeme u platiteľa DPH a neplatiteľa DPH. Neplatiteľ DPH je povinný vystaviť ostrú faktúru až v deň dodania tovaru/služby, nemusí vystavovať k prijatej platbe žiadny ďalší daňový doklad. 

Platiteľ DPH je povinný vystaviť ostrú faktúru k prijatej platbe do 15 dní odo dňa prijatia platby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá, pričom si musí dať pozor, aby z prijatej platby vypočítal základ DPH a sumu DPH a dátum vystavenia bol zhodný s dátumom prijatia platby.

Zjednodušená faktúra

Vystavuje sa ako: 

Za určité cenové podmienky považujeme: nie viac ako 1 000 eur v hotovosti a nie viac ako 1 600 eur inými platobnými prostriedkami ako hotovosť.

V takýchto prípadoch je možné použiť zjednodušenú faktúru, ktorá nemusí obsahovať údaje ako meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby, alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, a jednotkovú cenu bez dane. Dodanie musí byť v tuzemsku.

fakturácia a faktúra

Súhrnná faktúra 

Vystavuje sa za viac samostatných dodaní tovarov/služieb alebo za viac prijatých platieb pred samotným dodaním, pričom súhrnná faktúra môže zahŕňať najviac obdobie jedného kalendárneho mesiaca a musí byť vyhotovená do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.

Faktúra za opakované dodávky tovarov a služieb 

Tieto faktúry sa týkajú najmä energií, nájomného, lízing, kedy sa vystavuje faktúra za opakované dodávky za určité obdobie s paušálnymi sumami alebo sa vyhotovuje tzv. splátkový kalendár. Deň dodania sa v tomto prípade riadi § 19 ods. 1 a 3 zákona o DPH, ktorým je posledný deň obdobia, na ktoré sa opakovaná dodávka vzťahuje.

Refakturácia

Stav, kedy podnikateľ nadobudnutý tovar alebo služby následne dodáva a fakturuje inému subjektu. Môže byť refakturovaná iba časť prijatej dodávky tovaru/služby alebo celý rozsah.

Opravné faktúry

Tieto faktúry opravujú pôvodný doklad z dôvodu mylného vystavenia, zníženia/zvýšenia ceny, vrátenia/reklamácie dodávky. Zaraďujeme sem dobropis a ťarchopis. Každá opravná faktúra, dobropis aj ťarchopis, musí obsahovať okrem povinných náležitostí faktúry aj poradové číslo pôvodnej faktúry, označenie, že ide o dobropis/ťarchopis, údaje ktoré sa menia, kedy sa vyhotovuje (v deň vrátenia tovaru, čiastočného vrátenia tovaru, v deň reklamácie, v deň zníženia ceny atď), znamienko mínus pri dobropise.

Faktúra v cudzej mene

Pri fakturácii do zahraničia v cudzej mene je vo faktúre uvedená jednotková suma aj celková suma v dohodnutej mene a dodávateľ vystavenú faktúru prepočíta na tuzemskú menu, pričom použije kurz ECB v deň, ktorý predchádza dňu dodania tovaru/služby.

ostatné druhy faktúr

Špecifické prípady fakturácie

Podnikateľ registrovaný podľa § 7a

Podľa § 7a zákona o dani z príjmov pri fakturácii do EÚ za dodanie služieb si podnikateľ musí dať pozor, aby vo faktúre uviedol svoje pridelené IČ DPH a súčasne formulku „prenos daňovej povinnosti“, prípadne sa používa „reverse charge“ , aby tomu jednoznačne rozumel aj odberateľ. Musí dodržať lehotu na vystavenie faktúry a tou je do 15. dňa od konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom službu dodal.

Prechodné položky predstavujú výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré požaduje dodávateľ preplatiť. Môžu to byť napr. súdne poplatky. Prechodné položky nie sú predmetom DPH. 

Medzi ďalšie špecifické prípady fakturácie, ktoré sú dôležité pre platiteľov DPH sú: 

Ich úprava spadá pod zákon o DPH. 

Porozumejte zákonu o DPH. Online školenie pre začiatočníkov vedie skvelá lektorka Adriana Bielik Petríková, ktorá vám problematiku vysvetlí na reálnych príkladoch z účtovníckej praxe. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.