Zamestnávanie na sezónne práce: Od januára 2023 je výhodnejšie

S cieľom zjednodušenia zamestnávania ako aj zníženia nákladov zamestnávateľa sa od januára 2023 zavádza nový typ Dohody o pracovnej činnosti, ktorá bude využívaná pri tzv. sezónnej práci. V tejto súvislosti sa zavádza aj nová odvodová výnimka z platenia poistného pri výkone sezónnej práce.
sezónne zamestnávanie 2023

Vláda Slovenskej republiky dňa 15.6.2022 schválila novelu zákona č. 311/2001 -  Zákonníka práce. Zákon bol vyhlásený v Zbierke zákonov dňa 9.7.2022. 

Čo je zámerom legislatívnej zmeny ?

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, zámerom  je riešenie problematickej situácie poľnohospodárov a poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, ktorá spočíva v náhlom nedostatku pracovníkov počas obdobia zvýšenej potreby v oblasti ľudských zdrojov, ktorá je vyvolaná charakterom sezónnosti niektorých druhov prác. 

Krátkodobé zamestnávanie pracovníkov počas sezóny taktiež predstavuje finančnú a administratívnu záťaž na strane zamestnávateľa v podobe rozsahu platenia poistného na povinné sociálne poistenie podľa súčasnej právnej úpravy zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Vzhľadom na vyššie uvedené má legislatívna úprava priniesť:

a) zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľa pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnanca  - fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce bude od vzniku tohto právneho vzťahu povinne poistená na všetky poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti) bez ohľadu na to, či uvedená dohoda zakladá fyzickej osobe právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem zo závislej činnosti,

b) zníženie odvodového zaťaženia zamestnanca aj zamestnávateľa v podobe zavedenia odvodovej odpočítateľnej položky ako výnimky z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Čo sa chápe pod pojmom ,,sezónna práca” ? 

Okruh prác, pri ktorých je možné so zamestnancom uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je definovaný v prílohe č. 1b - Zákonníka práce.

Ide o pracovnú činnosť, ktorá:

 1. je závislá od striedania ročných období,
 2. sa každý rok opakuje,
 3. nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku.

Podľa prílohy č. 1b k Zákonníku práce ide o sezónne práce:

a) v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní

 1. vybraných druhov ovocia, najmä jahôd, liesky obyčajnej, bazy čiernej, egrešov, malín, ríbezlí, ruže jabĺčkovej, broskýň, čerešní, marhúľ, nektáriniek, ringlôt, sliviek, jabĺk, hrušiek a višní,
 2. viniča,
 3. vybraných druhov zeleniny, najmä šalátu, špenátu, cibule, cesnaku, póru, kapusty, kelu, karfiolu, kalerábu, ružičkového kelu, cvikly, mrkvy, reďkvi a reďkovky, petržlenu, špargle, baklažánu, cukety, dyne, kukurice cukrovej, melónu, papriky, tekvice okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorky nakladačky, uhorky šalátovej a rajčiakov,
 4. zemiakov,
 5. chmeľu,
 6. osivovej kukurice určenej na kastráciu,
 7. rastlinného množiteľského materiálu uvedeného v prvom až šiestom bode,

b) v cestovnom ruchu pri

 1. preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc,
 2. prenájme a lízingu rekreačných potrieb alebo športových potrieb,
 3. prevádzkovaní táborov,
 4. prevádzke umelých vodných plôch,
 5. prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov,
 6. prevádzke reštaurácií a pohostinstiev, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode,
 7. prevádzke ubytovacích zariadení, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode,

c) v potravinárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov uvedených v písmene a)

d) v lesnom hospodárstve pri

 1. produkcii lesného reprodukčného materiálu,
 2. zakladaní, obnove a výchove lesa s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesa.
novela zákonníka práce sezónna práca 2023

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Novela zákona, ktorej snahou bude od januára 2023 vyriešiť nedostatok sezónnych pracovníkov, prináša pre zamestnávateľov novú možnosť a to uzavrieť so zamestnancom dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Sezónne práce, ktoré možno na základe tejto dohody vykonávať sú uvedené v prílohe č. 1b k zákonníku práce.

Zamestnanec bude môcť na tento typ dohody vykonávať sezónnu prácu v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku, pričom výkon sezónnej práce sa bude sčítavať. To znamená, že do rozsahu pracovnej činnosti sa započítava aj pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.

Z dôvodu, že ide o sezónnu prácu, ktorá je závislá od striedania ročných období, tak dĺžka doby, na ktorú možno tento typ dohody uzatvoriť je maximálne osem mesiacov.

sezónne zamestnávanie 2023

Nižšie odvodové zaťaženie pre zamestnanca aj zamestnávateľa

Zamestnanec, ktorý bude od januára budúceho roka pracovať na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnych prác, musí byť povinne prihlásený na všetky poistenia zamestnanca - t.j. na nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti. Na toto poistenie sa však budú vzťahovať špecifické pravidlá.

Zavádza sa tzv. ,,odvodová odpočítateľná položka”, ktorá predstavuje výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Ide o sumu, o ktorú sa poníži dosiahnutý mesačný príjem sezónneho pracovníka. 

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, ak z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce zamestnanec dosiahne mesačný príjem v sume rovnej alebo nižšej ako je odpočítateľná položka, nebude on, ani jeho zamestnávateľ platiť poistné na starobné poistenie a poistné v nezamestnanosti. Z trojice povinných poistení sa tak platí iba nemocenské poistenie. Na strane zamestnávateľa aj úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

Poznámka: Za obdobie, kedy sa neplatí poistné na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, zamestnanec nebude mať nárok na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a súvisiace pozostalostné dôchodky a na dávku v nezamestnanosti.

Ak zamestnanec dosiahne mesačný príjem vyšší ako je odpočítateľná položka, potom bude on aj jeho zamestnávateľ platiť poistné na starobné poistenie aj poistenie v nezamestnanosti len zo sumy rozdielu medzi dosiahnutým mesačným príjmom a odpočítateľnou položkou.

V oboch situáciách to bude znamenať zníženie odvodového zaťaženia zamestnanca aj zamestnávateľa.

Odvodová odpočítateľná položka a jej výška

Suma odpočítateľnej položky je zákonom stanovená vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (v roku 2023 sa teda bude počítať z priemernej mesačnej mzdy z roku 2021, t.j zo sumy 1 211 eur).

V roku 2023 si tak bude môcť zamestnanec, ako aj jeho zamestnávateľ pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnych prác, ponížiť dosiahnutý mesačný príjem (vymeriavací základ pre platenie poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti) o sumu 605,50 eur.

 

Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí kurzy Mzdy a personalistkaMzdy pre pokročilých

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.