Brexit z daňového pohľadu - nové pravidlá pre obchodovanie od 1.1.2021

Po skončení prechodného obdobia už Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska definitívne stratilo postavenie členského štátu EÚ a vystupuje ako tretí štát. Aké zmeny v daňovej oblasti so sebou Brexit prináša a koho sa najviac dotknú?
brexit

Od 1. 2. 2020 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej ako Spojené kráľovstvo) nie je členským štátom Európskej únie. Do 31.12.2020 bolo stanovené prechodné obdobie, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo naďalej považuje za členský štát EÚ. Po skončení tohto obdobia, to znamená od 1.1.2021, sa Spojené kráľovstvo nepovažuje za členský štát EÚ, ale voči EÚ vystupuje ako tretí štát. Preto dochádza k zmene uplatňovania DPH pri dodávkach tovaru a služieb medzi Spojeným kráľostvom a Slovenskom. Najviac sa zmena dotkne platiteľov DPH. 

Špeciálne postavenie po 31.12.2020 bude mať Severné Írsko, kde sa bude naďalej minimálne 4 roky po skončení prechodného obdobia uplatňovať súčasný spoločný DPH režim pre členské štáty EÚ. 

V praxi to znamená, že dodania tovarov a služieb do/z Severného Írska by mali podliehať súčasnému režimu, napr. dodanie tovaru do Severného Írska pri splnení stanovených podmienok by mohlo byť naďalej oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH, resp. na nadobudnutie tovaru zo Severného Írska by sa mali naďalej aplikovať príslušné ustanovenia o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH).

obchodovanie po brexite

Dodanie služieb a DPH

Ak slovenský podnikateľ poskytuje po 31.12. 2020 služby s miestom dodania v Spojenom kráľovstve, podľa § 15 a § 16 zákona o DPH, považujú sa za uskutočnené mimo EÚ a nepodliehajú právnym predpisom EÚ v oblasti DPH (napr. smernica 2006/112/ES o DPH, resp. zákon o DPH). Rovnako už tieto služby nebudú slovenskí podnikatelia s prideleným SK IČ DPH uvádzať v súhrnnom výkaze k DPH. Začnú pre nich platiť nové daňové a registračné povinnosti v UK pri dodaní služieb podľa § 16 zákona o DPH. 

Ak podnikatelia zo Spojeného kráľovstva po 31.12. 2020 poskytnú službu s miestom dodania na Slovensku, vzniká im povinnosť registrovať sa na Slovensku k DPH a splniť si daňové povinnosti (napr. podať daňové priznanie, zaplatiť daň), ak poskytnutie služby nepatrí do výnimiek (napr. ak daňová povinnosť podľa zákona o DPH vzniká odberateľovi na Slovensku).

Osobitná úprava - schéma MOSS

Schéma MOSS sa týka poskytovateľov telekomunikačných služby, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služby zákazníkom usadeným na území Európskej únie.

Slovenskí podnikatelia, ktorí budú po 31.12. 2020 poskytovať tieto služby pre nezdaniteľné osoby s miestom dodania v Spojenom kráľovstve nebudú môcť využívať schému MOSS na priznanie a platenie DPH splatnej v Spojenom kráľovstve. Tieto služby budú zdaňované podľa legislatívy platnej v Spojenom kráľovstve.

Ak z tretích štátov, medzi ktoré sa zaradilo aj Spojené kráľovstvo, budú chcieť od 1. 1. 2021 využívať schému MOSS na účel poskytovania spomenutých služieb nezdaniteľným osobám z členských štátov EÚ, budú sa musieť k schéme MOSS registrovať v členskom štáte EÚ. Nebudú môcť byť už registrovaní v Spojenom kráľovstve.

Slovenskí podnikatelia, ktorí používajú schému MOSS a dodali v 4. štvrťroku 2020 tieto služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania v Spojenom kráľovstve, ich uvedú ešte do priznania k DPH schémy MOSS za 4. štvrťrok 2020, ktoré sú povinní podať a daň z neho plynúcu zaplatiť do 20. januára 2021.

V súlade s článkom 51 ods. 4 dohody o vystúpení však zmeny a doplnenia výkazov MOSS v súvislosti so službami poskytovanými pred koncom prechodného obdobia (do 31.12. 2020), budú musieť byť predložené najneskôr do 31. decembra 2021.

brexit a dodanie tovarov a služieb do EÚ

Dodanie tovaru a DPH

Posudzovanie dodávok tovaru je odlišné ako dodanie služieb. 

Po 31.12. 2020 sa akýkoľvek dovoz tovaru na daňové územie EÚ z krajín Anglicko, Wales, Škótsko okrem Severného Írska, bude považovať za dovoz tovaru z tretieho štátu. 

Ak po 31.12. 2020 slovenský platiteľ DPH dovezie tovar zo Spojeného kráľovstva na Slovensko, na základe colného konania bude tovar prepustený do režimu voľný obeh, DPH sa bude platiť colnému úradu v zmysle zákona o DPH (pri určitých výnimkách sa uplatní oslobodenie od dane).

Odoslaný alebo prepravený tovar z daňového územia EÚ do Spojeného kráľovstva sa bude považovať za vývoz tovaru do tretieho štátu. Pre slovenského platiteľa DPH to znamená, že po 31.12. 2020 ide o vývoz tovaru, ktorý je oslobodený od dane podľa § 47 zákona o DPH.

Uplatňovanie výnimiek popisuje článok 51 ods. 1 dohody o vystúpení

Dodávky tovaru z členských štátov EÚ na územie Severného Írska po 31.12. 2020, resp. naopak, budú stále považované za dodanie tovaru medzi členskými štátmi, na ktoré sa bude aplikovať smernica 2006/112/ES.

Výnimka platná pre Severné Írsko

brexit a daňové zmeny

Žiadosti o vrátenie dane

Rozdielny je aj postup pri žiadostiach o vrátenie dane

Žiadosti o vrátenie dane zaplatenej za tovary a služby v Spojenom kráľovstve a žiadosti o vrátenie dane zaplatenej za služby v Severnom Írsku v období od 1. 1.2020 do 31.12. 2020, resp. za časť tohto obdobia, budú môcť platitelia DPH z členských štátov podať najneskôr do 31. marca 2021 elektronicky rovnakým spôsobom ako doteraz.  

Ďalšie pravidlá pre tieto žiadosti a predchádzajúce žiadosti, pri ktorých bola DPH zaplatená pred 31.12. 2020 vrátane, ustanovené v smernici 2006/112/ES a smernici 2008/9/ES, sa uplatňujú naďalej počas obdobia 5 rokov po skončení prechodného obdobia. 

Platitelia DPH usadení v členských štátoch, vrátane slovenských platiteľov DPH, ktorí po 31.12. 2020 kúpia tovar alebo služby podliehajúce DPH vo Spojenom kráľovstve alebo kúpia služby podliehajúce DPH v Severnom Írsku, už nebudú môcť podávať žiadosť o vrátenie dane elektronicky, ale budú ich podávať priamo na príslušné úrady v Spojenom kráľovstve, resp. v Severnom Írsku podľa ich platnej legislatívy.

Žiadosti o vrátenie dane uplatnenej na tovary v Severnom Írsku v období od 1.1.2020 do 31.12. 2020, resp. za časť tohto obdobia, budú môcť slovenskí platitelia DPH podať elektronicky podľa § 55f - § 55g zákona o DPH najneskôr do 30. 9. 2021 „doterajším“ spôsobom.

Slovenskí platitelia DPH, ktorí po 31.12. 2020 kúpia tovar podliehajúci DPH v Severnom Írsku budú môcť žiadať o vrátenie DPH elektronicky podľa § 55f - § 55g zákona o DPH. Rovnaký postup žiadania o vrátenie daní platí aj pre platiteľov DPH v Severnom Írsku, ktorí po 31.12. 2020 kúpia tovar podliehajúci DPH na Slovensku.

vrátenie daní po brexite

Spotrebné dane

Zmeny v spotrebných daniach sa týkajú najmä systému SEED, daňových skladov, záruk a výnimiek. 

Zmeny v oblasti priamych daní

Priame dane vychádzajú z platného znenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a platnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorenej medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Slovenskou republikou.

Príjmy daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentom SR) zo zdrojov na území SR upravuje § 16 zákona o dani z príjmov a súvisiace ustanovenia
Daňovník Spojeného kráľovstva sa po skončení prechodného zdaňuje v súlade so zákonom o dani z príjmov ako daňovník tretieho štátu. 

Daň z príjmov a DPH je súčasťou komplexného kurzu Podvojné účtovníctvo. Hĺbkový náhľad od jednotlivých zákonov ponúkajú kurzy Zákon o dani z príjmov a Zákon o DPH. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.