Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania v zahraničí

14.3.2019 Michaela Struhárová
Boli ste v roku 2018 zamestnaný v zahraničí? Pozrite si návod, ako správne uviesť v daňovom priznaní príjmy zo zahraničia.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný podať daňovník, ktorého celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Daňovník, rezident SR, je povinný vysporiadať v daňovom priznaní svoj celosvetový príjem, t.j. príjem plynúci zo zdrojov na území SR, ako aj príjem zo zahraničia. Za daňového rezidenta SR sa považuje osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania pri príjmoch zo zahraničia

Podľa § 49 Zákona o dani z príjmov daňovník podáva daňové priznanie do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Fyzická osoba si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o tri alebo o šesť celých kalendárnych mesiacov. Ak mal daňovník zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže využiť možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania až o šesť kalendárnych mesiacov. Oznámenie o predĺžení lehoty je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na internetovej stránke Finančného riaditeľstva.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania v zahraničí

 

Zamedzenie dvojitého zdanenia

Aby sa zabránilo prípadom, že príjmy najskôr zdanené v zahraničí budú tiež zdanené v SR, uzavrela Slovenská republika zmluvy, ktoré zabraňujú takémuto dvojitému zdaneniu.

Z podpísaných zmlúv vyplývajú dve metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia, a to buď metóda vyňatia príjmov alebo metóda zápočtu dane. Výber metódy je závislý na tom, aká metóda je stanovená v príslušnej zmluve.

Metóda zápočtu dane

Princíp metódy zápočtu dane spočíva v tom, že daň, ktorú daňovník zaplatil v inom štáte sa započíta do úhrady dane. Daňová povinnosť sa však môže znížiť najviac do výšky dane vypočítanej podľa slovenského zákona o dani z príjmu.

Metóda vyňatia príjmov

Pri tejto metóde sa v daňovom priznaní uvedú príjmy, ktoré boli preukázateľne zdanené v zahraničí. Daňovník ich však uvedie iba informatívne, tieto príjmy budú zo zdanenia vyňaté a teda sa z nich nezaplatí žiadna daň.

Pri príjmoch zo závislej činnosti vykonávanej v zmluvnom štáte môže rezident SR využiť výnimku a použiť metódu vyňatia príjmov aj napriek tomu, že v danej zmluve bude uvedená metóda zápočtu dane. Môže tak urobiť v prípade, ak je tento postup pre neho výhodnejší a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania v zahraničí

Kde v daňovom priznaní uviesť príjem zo zahraničia

Fyzická osoba, ktorá mala príjmy zo zamestnania plynúce zo zdrojov v zahraničí je povinná uviesť ich v daňovom priznaní bez ohľadu na to, či boli tieto príjmy v zahraničí zdanenéVýšku príjmov a zaplateného poistného je potrebné doložiť, a to buď prostredníctvom potvrdenia zahraničného správcu dane, výplatnými páskami, kópiou daňového priznania, atď.

Príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí sa uvádzajú v brutto výške, čiže bez odpočítateľných položiek, prípadne nezdaniteľných častí základu dane. Ak je ich výška v inej mene ako euro, prepočítajú sa spolu s preukázateľne zaplateným poistným v zahraničí na eurá prostredníctvom kurzu, a to buď:

  1. priemerným za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem alebo

  2. platným v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo

  3. priemerným ročným za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo sa použije

  4. priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy

Postupom krokov, ako vypĺňať daňové priznanie typu A pri príjmoch zo zdrojov v SR sme vás previedli v našom staršom článku. Ako je to s príjmami zo zahraničia?

Príjmy zo zahraničia sa v daňovom priznaní typu A uvádzajú v oddieli V. do riadku číslo 36, kde sa vyplnia celosvetové príjmy, čiže všetky príjmy zo zdrojov v zahraničí na základe potvrdenia, plus výška príjmov na území SR.

Preukázateľne zaplatené poistné v zahraničí spolu s poistným uhradeným v SR sa uvedie do riadku číslo 37.

Ak z predloženého potvrdenia o zaplatenom poistnom v zahraničí, nie je možné poistenie rozdeliť podľa riadkov 37a a 37b, vyplní sa iba riadok 37. Do riadkov 37a a 37b sa vyplní len úhrn poistného na zdravotné a sociálne poistenie zaplatené v SR.

Pri uplatnení metódy vyňatia príjmov sa v oddieli VI. vypĺňajú riadky číslo 48 až 50, kde úhrn vyňatých príjmov (základov dane) sa uvedie do riadku číslo 48 (suma brutto príjmu mínus zaplatené poistné). Do riadku číslo 49 uvedieme základ dane znížený o úhrn vyňatých príjmov, (r. 44 – r. 48). Daňová povinnosť po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí sa uvedie do riadku číslo 50.

Riadky číslo 51 až 55 sa vypĺňajú pri použití metódy zápočtu dane.  

V oddieli IX. daňovník uvedie kód štátu v ktorom pracoval, výšku zahraničných príjmov a výdavky na zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.  

Prepočet cudzej meny na eurá môže daňovník uviesť v oddieli XII. - pomocné výpočty.

Prílohou daňového priznania budú všetky doklady preukazujúce výšku príjmov a zrazených preddavkov na daň, ako aj potvrdenia o zaplatenom poistnom (počet príloh sa uvádza v oddieli X.).

 
© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.