Aké zmeny obsahuje návrh nového zákona o dani z príjmov pre rok 2020?

22.5.2019 Michaela Struhárová
Ministerstvo financií pripravuje nový zákon o dani z príjmov, ktorý by mal začať platiť od 1. januára 2020. Predložený návrh novely zákona č. 595/2003 o dani z príjmov prináša významné zmeny.
Návrh nového zákona o dani z príjmov 2020

Nová kategória tzv. mikrodaňovníci

Novela zákona sa zameriava na podporu malých podnikateľov čoho výsledkom je návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza novú kategóriu malých podnikateľov pod názovom „mikrodaňovníci“. V zmysle navrhovanej novely Zákona o dani z príjmov je kategória mikrodaňovník definovaný nasledovne: „Mikrodaňovníkom je daňovník - fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy v zmysle § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, pričom za zdaňovacie obdobie jej príjmy neprevyšujú sumu 49 790 eur ustanovenú pre povinnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Mikrodaňovníkom môže byť aj daňovník - právnická osoba, ktorej príjmy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú pre povinnú registráciu pre DPH.“

Pre kategóriu mikrodaňovníkov sú oproti ostatným daňovníkom pripravené viaceré špeciálne zvýhodnenia čím uvedená novela zákona sleduje naplniť cieľ zjednodušenia výpočtu základu dane. Pre mikrodaňovníkov sa navrhuje zaviesť:

Návrh nového zákona o dani z príjmov 2020

Daňové straty

Novela Zákona o dani z príjmov mení spôsob a dĺžku umorovania daňovej straty pre niektorých daňovníkov. Nová úprava zákona umožňuje umorovať daňovú stratu najviac počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Uvedené osobitné pravidlá budú platiť iba pre tzv. mikrodaňovníkov. Práve títo daňovníci t.j. mikrodaňovníci budú mať možnosť umoriť si daňovú stratu do výšky vyčísleného základu dane, pričom ostatní daňovníci  si budú môcť umoriť daňovú stratu najviac do výšky 50 % základu dane.

Rozšírenie daňových nákladov uznateľných len po zaplatení

Návrh prináša, okrem iného, (i) zrušenie obmedzenia 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu v prípade odplát  a provízií za sprostredkovanie, (ii) rozšírenie klasifikácie poradenských a právnych služieb o služby týkajúce sa vedenia firiem a poradenské služby v oblasti podnikového riadenia, a (iii) nové znenie §17 ods.19 písm. g) ktoré zaraďuje medzi daňové náklady po zaplatení napr. zmluvné pokuty

Zvýšenie zákonnej hranice pre platenie preddavkov

Cieľom predloženého návrhu je zvýšenie zákonnej výšky tzv. poslednej známej daňovej povinnosti, nad ktorú je daňovník povinný platiť preddavky na daň a to z 2500 eur na 5000 eur.

Návrh nového zákona o dani z príjmov 2020

Pravidlá týkajúce sa hybridných nesúladov

Zákon predkladá návrh úpravy implementujúcej ustanovenia smernice ATAD II. Uvedený návrh novely zákona o dani z príjmov navrhuje vložiť samostatné ustanovenie § 17i tzv. Hybridné nesúlady, ktoré sa budú o vzťahovať na právnické osoby.  Ich cieľom je úprava základu dane v prípadoch, ktoré vyskytujú práve medzi daňovníkom a jeho závislými osobami, ak takáto situácia má za následok neoprávnenú daňovú výhodu.

 

Oslobodenie nepeňažného príjmu do 500 eur od všetkých zamestnávateľov

Navrhuje sa oslobodiť nepeňažné príjmy t.j. benefity (napr. firemné večierky, teambuilding a pod.) zamestnancov poskytnuté zamestnávateľom do výšky 500 eur v prípade, ak takýto náklad nie je daňovým výdavkom na strane zamestnávateľa. Pre zamestnanca budú tieto nepeňažné príjmy oslobodené od dane z príjmov vo výške najviac 500 eur ročne spolu od všetkých zamestnávateľov

V súvislosti so zamestnancami novela zákona o dani z príjmov navrhuje oslobodiť od príjmov a odvodov príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, poskytnutý zamestnancovi na preventívnu zdravotnú starostlivosť nad rozsah, ktorý je stanovená predpismi upravujúcimi BOZP.

Rozšírenie a spresnenie oslobodenia vzdelávania zamestnancov

Podľa dôvodovej správy môže ísť aj o zvyšovanie kvalifikácie napr. formou vysokoškolského štúdia avšak iba ak sú tieto vzdelávacie aktivity predpokladom pre vykonávanie podnikateľskej činnosti zamestnávateľa.

Odpisovanie elektromobilov

Novela zákona o dani z príjmov  navrhuje zavedenie novej odpisovej skupinu „0“, kde doba odpisovanie hmotného majetku bude 2 roky, pričom do novej odpisovej skupiny budú zaradené len osobné automobily, ktoré budú mať v osvedčení o technickej evidencii v časti II uvedený druh paliva príp. zdroj energie BEV (Battery Electric Vehicle t.j. vozidlo len s elektrickým pohonom napájaným z batérie) alebo PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle t.j. vozidlo na akýkoľvek druh paliva alebo zdroja energie, ktoré navyše ako pohon používa aj batériu, ktorá môže byť nabíjaná pripojením na externý zdroj elektrickej energie) v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Ďalšie významné zmeny, ktoré obsahuje navrhovaná novela Zákona o dani z príjmov:

Návrh nového zákona o dani z príjmov 2020

Slovenská komora daňových poradcov má obavy

Miriam Galandová zo Slovenskej komory daňových poradcov v stanovisku vyjadruje obavy z nedostatočnej verejnej diskusie a účinnosť zákona od 1.1.2020 považuje za nereálnu: “Nedostatok času na prípravu a nedostatok času na diskusiu s odborníkmi môže viesť k neskorším problémom s interpretáciou zákona. Nový zákon s účinnosťou od 1.1.2020 považujeme za premrhanú šancu efektívne a profesionálne nastaviť nový koncept dane z príjmov. V rámci konzultácie k predbežnej informácii o pripravovanom zákone, SKDP predložila viac ako 40 návrhov. Niektoré boli koncepčného charakteru, iné navrhovali odstránenie nezrovnalostí v súčasnom právnom predpise.”

Pre porovnanie uvádza priebeh procesu v susednej Českej republike: “Podobný proces v ČR pri tvorbe zákona nie je zavŕšený ani po dvoch rokoch, ich analýza obsahuje 119 strán a verejnosť je dôsledne oboznámená so zámerom predkladateľa a mala možnosť sa k nemu vyjadrovať vo viacerých kolách.”

Ministerstvo financií sa proti tvrdeniach bráni a v tlačovej správe zo 7. marca 2019 označuje vyjadrenie SKDP za klamstvá. “MF SR preto intenzívne komunikuje s odbornou verejnosťou o čom svedčia aj takmer dve desiatky subjektov, s ktorými sa zástupcovia MF SR v priebehu dvoch mesiacov k pripravovanému zákonu stretli. Okrem rokovaní so zástupcami SKDP sme konzultovali pripravované zmeny aj s daňovými poradcami veľkých poradenských firiem, daňovými oddeleniami komôr, profesijnými združeniami a inými. Ministerstvo teda do prípravy zákona zapojilo aj všetky relevantné subjekty, preto je jasné, že SKDP zavádza a klame.”

Uvedený návrh novely Zákona o dani z príjmov je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, čiže finálna podoba sa môže ešte líšiť od predloženého znenia a uvedené navrhované zmeny nie sú konečné.

 
© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.