Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020

Daňovník si môže svoj zdaniteľný príjem pri splnení podmienok znížiť o nezdaniteľné časti základu dane.

nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľné časti základu dane sú upravené v § 11 Zákona o dani z príjmov. Takéto odpočítateľné položky je oprávnený uplatniť daňovník, ktorý mal príjem zo zamestnania, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu.

Za zdaňovacie obdobie roku 2020 si daňovník môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane vo forme:

Výsledkom uplatnenia takýchto nezdaniteľných častí základu dane je nižšia daň z príjmov. Platí to však iba pre fyzické osoby, ktoré mali aktívne príjmy. Pri tzv. pasívnych príjmoch, napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti, si základ dane o nezdaniteľnú časť nemožno upraviť. 

nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2020

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je odvodená zo sumy životného minima. Na základe schválenej novely zákona o dani z príjmov sa od roku 2020 zvyšuje ročná suma tejto nezdaniteľnej časti základu dane, a to zo súčasného 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima

Pri súčasnej výške sumy životného minima 210,20 eur mesačne (od 1. júla 2019) ide o sumu nezdaniteľnej časti vo výške 4 414,20 eur za rok, prípadne 367,85 eur za mesiac. 

Pre uplatnenie plnej výšky nezdaniteľnej časti základu dane je potrebné, aby základ dane očistený o sociálne a zdravotné odvody bol nižší ako 92,8-násobok sumy životného minima, čo predstavuje čiastku 19 506,56 eur. Pri osobách s nadpriemerným platom presahujúcich túto hranicu sa nezdaniteľná časť na daňovníka znižuje nasledovne:

9 290,84 eur – (základ dane : 4), kde suma 9 290,84 eur predstavuje 44,2-násobok životného minima.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si nemôže uplatniť daňovník:

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v roku 2020 

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môže daňovník uplatniť iba v prípade, ak manželka/manžel žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok:

V roku 2020 dochádza tiež k zmene výšky tejto nezdaniteľnej časti.

nezdaniteľná časť základu dane

Výpočet je nasledovný:

Ak daňovník dosiahne základ dane nižší ako 176,8-násobok platného životného minima, (t.j. 37 163,36 eur), tak pri výpočte nezdaniteľnej časti na manželku postupujeme nasledovne:

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37 163,36 eur (176,8-násobok platného životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku sa vypočíta nasledovne:

Jednotlivé prípady výpočtu sú zobrazené v zjednodušenej tabuľke: 

Základ dane daňovníka

Vlastný príjem manželky/manžela

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela 

 

rovnajúci sa alebo nižší ako 37 163,36 €

0,00 €

4 035,84 €

je nižší ako 4 035,84 €

4 035,84 € - vlastný príjem manžela/manželky

je vyšší ako 4 035,84 €

0,00 €

 

vyšší ako 37 163,36 €

0,00 €

13 326,68 € – 1/4 základu dane

vyšší ako 0,00 €

13 326,68 € – (1/4 základu dane - vlastný príjem manžela/manželky)

Do vlastného príjmu manželky/manžela sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná z tohto príjmu zaplatiť.

Do vlastných príjmov sa započítava tiež materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry, podpora nezamestnanosti a pod. 

Nezdaniteľnú časť na manželku si môže daňovník uplatniť len v ročnom zúčtovaní alebo ročnom daňovom priznaní. 

Nezdaniteľná časť základu dane vo forme príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie 

Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III.pilier) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu si môže daňovník uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, t.j. z tzv. aktívnych príjmov.

nezdaniteľná časť základu dane

Pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti musí daňovník splniť nasledovné podmienky:

Preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie je možné v príslušnom zdaňovacom období odpočítať od základu dane v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok

Nezdaniteľná časť základu dane vo forme preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou 

Od 1.1.2018 si môže daňovník znížiť základ dane o sumu preukázateľne zaplatených úhrad, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, a to v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok.

Rovnakú výšku si môže uplatniť aj z preukázateľne zaplatených úhrad za manželku a za každé vyživované dieťa, ak sa spolu s daňovníkom zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. 

nezdaniteľná časť základu dane

Takýmito úhradami sú napríklad výdavky za stravu, ubytovanie, kúpeľné procedúry, ktoré neboli uhradené inou osobou alebo z verejného zdravotného poistenia.

Odpočítať možno iba výdavky, ktoré boli vynaložené v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 Zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách.

Nárok na nezdaniteľnú časť si môže daňovník uplatniť až po uplynutí zdaňovacieho obdobia prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov alebo v daňovom priznaní, a to na základe dokladov, ktoré mu vystavilo kúpeľné zariadenie.

publikované: 23. 10. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.