Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023

Aj v roku 2023 si pri splnení podmienok môže daňovník znížiť základ dane svojho zdaniteľného príjmu o nezdaniteľné časti základu dane.
nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si môže daňovník uplatniť v roku 2023

Nezdaniteľná časť základu dane je definovaná v § 11 Zákona o dani z príjmov. Pre daňovníka predstavuje daňové zvýhodnenie, keďže má istotu, že pri splnení určitých podmienok sa časť zisteného základu dane “oslobodená” od zdanenia. 

Konkrétne nezdaniteľné časti upravujú odseky 2,3 a 8 § 11 Zákona o dani z príjmov. V zdaňovacom období 2023 si daňovník môže uplatniť tieto nezdaniteľné časti: 

Odpočítaním nezdaniteľných častí základu dane sa znižuje výsledná daňová povinnosť z príjmov daňovníka. 

Akých príjmov sa týka nezdaniteľná časť základu dane? 

Takéto odpočítateľné položky je oprávnený uplatniť daňovník, ktorý je fyzická osoba a má aktívne príjmy. Aktívne príjmy sú 

Pri tzv. pasívnych príjmoch, napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti, si základ dane o nezdaniteľnú časť nemožno upraviť. 

nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2023

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je odvodená zo sumy životného minima. Od roku 2020 ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka počíta ako 21-násobok sumy platného životného minima. Od 1. júla 2022 je výška životného minima 234,42 € mesačne. 

Nezdaniteľná časť základu dane má v roku 2023 výšku 4 922,82 € za rok (410,24 € za mesiac). 

Nezdaniteľná časť základu dane - porovnanie20232022
Suma za rok4 922,82 €4 579,26 €
Suma za mesiac410,24 €381,61 €

Podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane sa týka základu dane (mínus sociálne a zdravotné odvody), ktorý je nižší ako 92,8-násobok sumy životného minima, čo predstavuje čiastku 21 754,18 €.

Pri osobách s príjmami, ktoré presahujúcich túto hranicu, sa nezdaniteľná časť na daňovníka kráti nasledovne:

Základ dane daňovníkaNezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
základ dane nižší alebo rovný ako 92,8 – násobok sumy životného minima (21 754,18 €)4 922,82 € ročne/410,24 € mesačne
základ dane vyšší alebo rovný ako 92,8 – násobok sumy životného minima (21 754,18 €)10 361,36 € - 1/4 základu dane daňovníka
základ dane vyšší alebo ako 176,8 - násobok sumy životného minima (41 445,46 €)0,00 €

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si nemôže uplatniť daňovník, ktorý na začiatku zdaňovacieho obdobia 2022 poberá: 

nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v roku 2023

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môže daňovník uplatniť iba v prípade, ak manželka/manžel žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok:

V roku 2023 dochádza tiež k zmene výšky tejto nezdaniteľnej časti.

Výpočet nezdaniteľnej časti na manžela/manželku

Ak daňovník dosiahne základ dane nižší ako 176,8-násobok platného životného minima, (t.j. 41 445,46 €), tak pri výpočte nezdaniteľnej časti na manželku postupujeme nasledovne:

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 41 445,46 € (176,8-násobok platného životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku sa vypočíta nasledovne:

Výšky základu dane a výpočty neznaniteľnej časti sú zobrazené v tabuľke: 

Základ dane daňovníkaVlastný príjem manželky/manželaNezdaniteľná časť na manželku/manžela 

 

rovnajúci sa alebo nižší ako 41 445,46 €

0,00 €

4 500,86 €

nižší ako 4 500,86 €

4 500,86 € - vlastný príjem manžela/manželky

vyšší alebo rovný 4 500,86 €

0,00 €

 

vyšší ako 41 445,46 €

0,00 €

14 862,23 € – 1/4 základu dane

vyšší ako 0,00 €

14 862,23 € – (1/4 základu dane - vlastný príjem manžela/manželky)

Do vlastného príjmu manželky/manžela sa započítava akýkoľvek príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná z tohto príjmu zaplatiť (napr. materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry, podpora nezamestnanosti, aj príjmy oslobodené od dane z príjmov).  

Do príjmov manžela/manželky sa nezapočítava:

Nezdaniteľnú časť na manželku si daňovník uplatní v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní.

nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane vo forme príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie 

Nezdaniteľnú časť základu dane v sume príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu si môže daňovník uplatniť iba zo základu dane aktívnych príjmov, teda z príjmov zo závislej činnosti, z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti musí daňovník spĺňať nasledovné podmienky:

Preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie je podľa § 11 ods. 9 zákona o dani z príjmov možné v zdaňovacom období odpočítať od základu dane v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok.

Nezdaniteľnú časť základu dane vo forme príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie si daňovník uplatní v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré mu vykoná zamestnávateľ na jeho žiadosť. 

© 2014 - 2023 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.