Zákaznícka zóna

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020

Daňovník si môže svoj zdaniteľný príjem pri splnení podmienok znížiť o nezdaniteľné časti základu dane.

nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľné časti základu dane sú upravené v § 11 Zákona o dani z príjmov. Takéto odpočítateľné položky je oprávnený uplatniť daňovník, ktorý mal príjem zo zamestnania, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu.

Za zdaňovacie obdobie roku 2020 si daňovník môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane vo forme:

Výsledkom uplatnenia takýchto nezdaniteľných častí základu dane je nižšia daň z príjmov. Platí to však iba pre fyzické osoby, ktoré mali aktívne príjmy. Pri tzv. pasívnych príjmoch, napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti, si základ dane o nezdaniteľnú časť nemožno upraviť. 

nezdaniteľná časť základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2020

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je odvodená zo sumy životného minima. Na základe schválenej novely zákona o dani z príjmov sa od roku 2020 zvyšuje ročná suma tejto nezdaniteľnej časti základu dane, a to zo súčasného 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima

Pri súčasnej výške sumy životného minima 210,20 eur mesačne (od 1. júla 2019) ide o sumu nezdaniteľnej časti vo výške 4 414,20 eur za rok, prípadne 367,85 eur za mesiac. 

Pre uplatnenie plnej výšky nezdaniteľnej časti základu dane je potrebné, aby základ dane očistený o sociálne a zdravotné odvody bol nižší ako 92,8-násobok sumy životného minima, čo predstavuje čiastku 19 506,56 eur. Pri osobách s nadpriemerným platom presahujúcich túto hranicu sa nezdaniteľná časť na daňovníka znižuje nasledovne:

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 506,56 eur, nezdaniteľná časť na daňovníka vypočíta ako

9 290,84 eur – (základ dane : 4), kde suma 9 290,84 eur predstavuje 44,2-násobok životného minima.

Ak daňovník dosiahne základ dane 37 163,36 eur a viac, nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si nemôže uplatniť daňovník:

ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, vyrovnávacieho príplatku, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu ako v SR, výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia

a súčasne je suma tohto dôchodku vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (pre rok 2020 je to suma 4 414,20 €)

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v roku 2020 

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môže daňovník uplatniť iba v prípade, ak manželka/manžel žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok:

stará sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života

v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie

bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

považuje sa za občana so zdravotným postihnutím, prípadne za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

V roku 2020 dochádza tiež k zmene výšky tejto nezdaniteľnej časti.

nezdaniteľná časť základu dane

Výpočet je nasledovný:

Ak daňovník dosiahne základ dane nižší ako 176,8-násobok platného životného minima, (t.j. 37 163,36 eur), tak pri výpočte nezdaniteľnej časti na manželku postupujeme nasledovne:

ak manželka nemá vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane je vo výške 19,2-násobku sumy životného minima, čo predstavuje sumu 4 035,84 eur

ak manželka má vlastný príjem, ktorý ale nepresahuje sumu 19,2-násobku životného minima, tak nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2 násobku životného minima a vlastného príjmu manželky

ak vlastný príjem manželky je vyšší ako 19,2-násobok životného minima, nezdaniteľná časť je nula

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37 163,36 eur (176,8-násobok platného životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku sa vypočíta nasledovne:

ak manželka nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel 63,4-násobku životného minima, t.j. 13 326,68 eur a jednej štvrtiny základu dane na daňovníka. Ak je výsledok nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná nule.

ak manželka má vlastný príjem, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel 63,4-násobku životného minima, t.j. 13 326,68 eur a jednej štvrtiny základu dane na daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky. Ak je výsledok nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná nule.

Jednotlivé prípady výpočtu sú zobrazené v zjednodušenej tabuľke: 

Základ dane daňovníkaVlastný príjem manželky/manželaNezdaniteľná časť na manželku/manžela 

 

rovnajúci sa alebo nižší ako 37 163,36 €

0,00 €4 035,84 €
je nižší ako 4 035,84 €4 035,84 € - vlastný príjem manžela/manželky
je vyšší ako 4 035,84 €0,00 €

 

vyšší ako 37 163,36 €

0,00 €13 326,68 € – 1/4 základu dane
vyšší ako 0,00 €13 326,68 € – (1/4 základu dane - vlastný príjem manžela/manželky)

Do vlastného príjmu manželky/manžela sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná z tohto príjmu zaplatiť.

Do vlastných príjmov sa započítava tiež materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry, podpora nezamestnanosti a pod. 

Nezdaniteľnú časť na manželku si môže daňovník uplatniť len v ročnom zúčtovaní alebo ročnom daňovom priznaní. 

Nezdaniteľná časť základu dane vo forme príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie 

Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III.pilier) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu si môže daňovník uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, t.j. z tzv. aktívnych príjmov.

nezdaniteľná časť základu dane

Pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti musí daňovník splniť nasledovné podmienky:

príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

súčasne nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán,

preukázať zaplatenie príspevku dokladom, ktorý vystaví doplnková dôchodková sporiteľňa.

Preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie je možné v príslušnom zdaňovacom období odpočítať od základu dane v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok

Nezdaniteľná časť základu dane vo forme preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou 

Od 1.1.2018 si môže daňovník znížiť základ dane o sumu preukázateľne zaplatených úhrad, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, a to v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok.

Rovnakú výšku si môže uplatniť aj z preukázateľne zaplatených úhrad za manželku a za každé vyživované dieťa, ak sa spolu s daňovníkom zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. 

nezdaniteľná časť základu dane

Takýmito úhradami sú napríklad výdavky za stravu, ubytovanie, kúpeľné procedúry, ktoré neboli uhradené inou osobou alebo z verejného zdravotného poistenia.

Odpočítať možno iba výdavky, ktoré boli vynaložené v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 Zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách.

Nárok na nezdaniteľnú časť si môže daňovník uplatniť až po uplynutí zdaňovacieho obdobia prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov alebo v daňovom priznaní, a to na základe dokladov, ktoré mu vystavilo kúpeľné zariadenie.

publikované: 23. 10. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.