Zmeny v Zákonníku práce od 1.11.2022

Dňa 4.10.2022 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona  č. 311/2001 Z.z. - Zákonníka práce v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá prináša mnoho zmien účinných od 1.11.2022.
Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

V tomto článku vám prinášame vybrané zmeny, ktoré boli novelou zákona prijaté s cieľom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20.júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ, a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20.júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, nakoľko sa v dnešnej dobe čoraz viac kladie dôraz na tzv. work - life balance.

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

Novelou sa mení rozsah povinných náležitostí pracovnej zmluvy. 

Od 1.11.2022 musia byť v pracovnej zmluve uvedené tzv. všeobecné podstatné náležitosti a to:

  1. druh práce a jeho stručná charakteristika,
  2. miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto ) alebo miesta výkonu práce ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec,
  3. deň nástupu do práce,
  4. mzdové podmienky (ak nie sú uvedené v kolektívnej zmluve)

Ostatné náležitosti, ako je napr. výmera dovolenky, pracovný čas, výplatný termín, dĺžka výpovednej doby, už nemusia byť súčasťou pracovnej zmluvy tak ako tomu bolo doposiaľ. Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že o nich zamestnanca informuje jednostranne, avšak musí byť dodržaná písomná forma. Ak by však naďalej ostatné náležitosti pracovnej zmluvy boli jej súčasťou, na ich zmenu bude potrebný dodatok k pracovnej zmluve. 

Poskytovanie informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

Ďalšou zo zmien, ktorú novela zákona prináša je, že zamestnávateľ môže o ďalších pracovných podmienkach v zmysle Zákonníka práce alebo iných predpisov, ktoré nie sú súčasťou pracovnej zmluvy,  zamestnanca informovať aj elektronicky, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju vytlačiť a uložiť. Zamestnávateľ má povinnosť doklad o odoslaní a prijatí tejto informácie v elektronickej podobe uchovať.

Mení sa aj lehota na poskytnutie písomnej informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania zo strany zamestnávateľa a to takto:

  1. do siedmich dní od vzniku pracovného pomeru musia byť zamestnancovi písomne oznámené informácie o: mieste výkonu práce, alebo spôsobe jeho určenia, pracovnom čase, splatnosti a výplate mzdy
  2. do štyroch týždňov od vzniku pracovného pomeru musia byť zamestnancovi písomne oznámené informácie o:  napr. výmere dovolenky, pravidlách pre skončenie pracovného pomeru, dĺžke výpovednej doby a iné.

Skúšobná doba pri pracovnom pomere na dobu určitú

Zavádza sa tzv. primeranosť skúšobnej doby. U zamestnanca, ktorý má pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, nesmie skúšobná doba presiahnuť polovicu dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. 

Prechod na inú formu zamestnania 

Uvedená zmena sa týka zamestnancov, ktorí majú pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú alebo na kratší pracovný čas najmenej na 6 mesiacov a nie sú v skúšobnej dobe. Títo zamestnanci môžu svojho zamestnávateľa požiadať o prechod na pracovný pomer na neurčitý čas alebo na ustanovený týždenný pracovný čas. Zamestnávateľ nemá povinnosť žiadosti zamestnanca vyhovieť, má však za povinnosť odpovedať na ňu s písomným odôvodnením, ak žiadosti nevyhovel. 

Doručovanie poštových zásielok - odberná lehota

Zavádza sa minimálna dĺžka odbernej lehoty zásielky na pošte a to 10 dní v prípade, ak sa doručuje písomnosť poštovým podnikom (napr. pri doručovaní výpovede zo strany zamestnávateľa).

Dohoda o zrážkach zo mzdy - stravovanie

V prípade nevyúčtovaného preddavku na príspevok na stravovanie a účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie bude môcť zamestnávateľ vykonať zrážky zo mzdy zamestnanca jednostranne bez uzatvorenej Dohody o zrážkach zo mzdy. 

Uvedenú zmenu uvítajú zamestnávatelia najmä v prípade, ak napr. zamestnanec skončí pracovný pomer a nevráti zamestnávateľovi prijatý preddavok na zabezpečenie stravovania, na ktorý mu nevznikol právny nárok. 

Otcovská dovolenka 

Od 1.11.2022 budú môcť otcovia hneď po narodení dieťaťa čerpať tzv. otcovskú dovolenku, rovnako ako matka, ktorá v zmysle aktuálne platnej legislatívy môže na dieťa čerpať materskú dovolenku. Cieľom je, aby hneď po narodení dieťaťa mohli rodiny tráviť spoločné chvíle.

Otcovskú dovolenku nebude hradiť zamestnávateľ, ale Sociálna poisťovňa, ktorá bude zamestnancovi vyplácať tzv. „otcovské“ počas 14 kalendárnych dní za splnenia podmienok uvedených v zákone o sociálnom poistení.

Zmeny v Zákonníku práce môžete individuálne s lektorkou prekonzultovať na dvojhodinovom školení. 

 

Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí kurzy Mzdy a personalistkaMzdy pre pokročilých

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.