Od júla 2019 je účinná krátka novela zákona o dani z príjmov

Novela zákona o vysokých školách zavádza nový paragraf - podnikové štipendium. Mení a dopĺňa sa ňou aj zákon o dani z príjmov, ktorý oslobodzuje podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl od dane z príjmov.
novela zákona o dani z príjmov podnikové štipendium

Od 1. 7. 2019 dochádza k zmene a doplneniu Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dôsledku novely č. Zákona č. 155/2019 Z. z.

Novinka v zákone o vysokých školách - podnikové štipendium

Uvedená novela zavádza nový inštitút, a to podnikové štipendium, ktoré pri splnení určitých podmienok je u študenta daňovo oslobodeným príjmom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov a u poskytovateľa štipendia t.j. u podnikateľa daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písmeno c) bod 8 zákona o dani z príjmov.

Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom roku však nesmie presiahnuť štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.

novela zákona o dani z príjmov podnikové štipendium

Vysoká škola môže uzatvoriť s podnikateľom zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií. Účelom predmetného štipendia je podpora štúdia vybraných študijných odborov, ako aj motivovať študentov k výberu určitých tém záverečných prác.

V podmienkach štipendijného programu možno vylúčiť priznanie podnikového štipendia, ak študentovi bolo priznané podnikové štipendium z iného štipendijného programu uskutočňovaného tou istou vysokou školou.

Štipendium bude poskytované podnikateľom, pričom do samotného procesu výberu konkrétnych študentov, ako aj posudzovania nárokov, bude zapojená vysoká škola.

Vysoké školy budú môcť zároveň vytvárať konzorciá a navzájom spolupracovať. Zákon počíta so zriadením registra konzorcií, ktorý má viesť ministerstvo školstva. Register konzorcií vysokých škôl slúži na zhromažďovanie a zverejňovanie údajov o konzorciách vysokých škôl.

Do registra konzorcií vysokých škôl sa zapisuje:

Prečítajte si, aké ďalšie novinky v zákone o dani z príjmov chystá ministerstvo financií v roku 2020. 
© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.