Ako si uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie?

Dane 26.1.2024 Michaela Struhárová
Národná rada v decembri 2023 schválila zákon č. 508/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie. Zákon nadobudol účinnosť k 1. januáru 2024.
danovy-bonus-zvysena-splatka.jpg

Daňovníci, ktorým sa oproti roku 2022 zvýšila úroková sadzba úveru, ktorého predmetom je byt alebo dom a slúži výlučne na bývanie a v tejto nehnuteľnosti daňovník aj býva si môžu uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky nie je možné uplatniť na nehnuteľnosť, ktorá sa využíva na prenájom iným osobám.

Aké podmienky musí daňovník spĺňať, aby si mohol uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky?

Ustanovenie § 52zzy definuje, komu vzniká nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v zdaňovacom období 2023 sa vypočíta z poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, musí ísť o tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie a touto nehnuteľnosťou musí byť rodinný dom alebo byt, ktorý slúži výlučne k daňovníkovmu vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami.

Taktiež musí byť splnená podmienka príjmu. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky len v prípade, ak jeho priemerný mesačný príjem v roku 2022 bol nižší ako 2 086,40 eur (čo predstavuje sumu 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za rok 2022).

Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré boli súčasťou základu dane v roku 2022. K zdaniteľným príjmom patria príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, príjmy z podnikania podľa § 6 zákona o dani z príjmov a ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov a tiež príjem z podielov na zisku podľa § 51e zákona o dani z príjmov.

V prípade, že je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie spolu s iným dlžníkom, priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 eur. Platí však, že spoludlžníkovi nárok na daňový bonus zo zvýšenia splátky nevzniká.

Pri uplatnení nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky nie je stanovená podmienka veku, ako je to pri daňovom bonuse na zaplatené úroky.

Aká je výška daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky a ako si daňový bonus uplatniť?

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky je suma vo výške 75 % z rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v roku 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou v roku 2023, najviac však v sume 1 800 eur za rok.

Ak k zmene splátky došlo v priebehu zdaňovacieho obdobia 2023, daňovník má nárok len na pomernú časť daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov, a to od mesiaca, v ktorom došlo k zvýšeniu zaplatenej splátky oproti výške zaplatenej splátky v roku 2022 v mesačnej výške najviac 150 eur.

Nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky si môže daňovník uplatniť dvoma spôsobmi:

Príklad k daňovému bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

Daňovníkovi, ktorému vzniká nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, vystavila banka potvrdenie, v ktorom uviedla okrem iných údajov aj priemernú mesačnú splátku v roku 2022 v sume 850 eur. Zvýšenie mesačnej splátku u daňovníka nastalo v marci 2023. Výška mesačnej splátky úveru na bývanie za mesiac marec až december 2023 bola v sume 1 100 eur.  Rozdiel vo výške splátky je v tomto prípade 250 eur. Daňovník tiež splnil podmienku príjmu.

Nárok na daňový bonus zo zvýšenia splátky si daňovník vypočíta ako 75 % zo sumy 250 eur = 187,50 eur, max. 150 eur a uplatní si nárok na daňový bonus zo zvýšenej splátky v sume 1 500 eur (150 eur x 10 mesiacov).

Netreba zabudúť, že potvrdenie z banky pri uplatnení daňového bonusu zo zvýšenia splátky je povinnou prílohou ročného zúčtovania preddavok na daň alebo daňového priznania.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.