Zmeny v živnostenskom zákone - novela účinná od 1.8.2021

Novela živnostenského zákona vstupuje do platnosti od 1.8.2021. Zmeny majú za cieľ znížiť administratívnu záťaž fyzických a právnických osôb odbúraním požiadaviek, ktoré verejná správa vie overiť cez informačné systémy a zjednodušiť živnostenské podnikanie.
novela živnostenského zákona 2021

Parlament schválil novelu živnostenského zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Ako vysvetľuje dôvodová správa k návrhu zákona, zmeny majú za cieľ znížiť administratívnu záťaž fyzických a právnických osôb odbúraním požiadaviek, ktoré verejná správa vie overiť cez informačné systémy. 

Zmeny sa dotýkajú zníženia miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach a pri niektorých viazaných živnostiach, znižuje sa lehota na  preukázanie odbornej praxe, znižuje sa počet remeselných živností, upravuje sa dĺžka pozastavenia živnosti, doplňuje sa úprava vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb bez trvalého pobytu na území Slovenska s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Novela živnostenského zákona vstupuje do platnosti od 1.8.2021. 

Vznik živnostenského oprávnenia osobám s trvalým pobytom mimo SR a EÚ

Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.

Dlhšia lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne 

Doterajšia úprava ukladala podnikateľovi, ktorý zriadi prevádzkareň, aby túto skutočnosť oznámil živnostenskému úradu v deň zriadenia prevádzkarne. Novela umožňuje podnikateľom na základe živnostenského oprávnenia prevádzkovať živnosť aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Túto skutočnosť podnikateľ musí oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zriadenia prevádzkarne. 

Zníženie výšky pokuty pri neohlásení zriadenia alebo zrušenia prevádzkarne

Ak podnikateľ neohlási zriadenie alebo zrušenie prevádzkarne, živnostenský úrad v sídle kraja môže podnikateľovi uložiť pokutu. Pôvodná výška pokuty z pôvodnej maximálnej sumy 1659 eur sa znižuje na maximálnu výšku 663 eur. 

remeselné živnosti novela zákona

Skrátenie povinnej odbornej praxe pri remeselných živnostiach

Pri ohlásení remeselných živností je potrebné preukázať sa odbornou spôsobilosťou. Novela živnostenského zákona skracuje požadovanú dĺžku odbornej praxe. 

Akým spôsobom sa bude preukazovať prax po účinnosti novely zákona: 

novela živnostenského zákona 2021

Zmena v poskytovaní údajov pri ohlásení živnosti

V pôvodnom znení živnostenského zákona musela fyzická alebo právnická osoba uviesť zároveň s ohlásením živnosti údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno a pôvodné priezvisko osôb Slovenskej republiky, na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti. 

V novele o živnostenskom podnikaní platnej od 1.8.2021 budú tieto údaje uvádzať iba fyzické alebo právnické osoby v prípade, ak sa nebudú dať získať z informačného systému. 

Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu

Ukončenie výkonu svojej funkcie môže živnostenskému úradu oznámiť aj zodpovedný zástupca. Ak zodpovedný zástupca oznámi živnostenskému úradu odvolanie súhlasu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu, musí súčasne preukázať, že o odvolaní súhlasu vopred písomne informoval podnikateľa.

Stanovenie účinnosti zániku živnostenského oprávnenia

Podnikateľ môže oznámiť miestnemu príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom nasledujúcim po dni. 

Zrušenie zákonnej úpravy dĺžky pozastavenia (prerušenia) živnosti 

Doterajšia úprava živnostenského zákona stanovuje minimálnu dĺžku pozastavenia živnosti 6 mesiacov a maximálne 3 roky. Toto ustanovenie sa ruší a doba pozastavenia živnosti tak bude zo zákona vypustená. 

pozastavenie živnosti novela zákona

Zrušenie niektorých druhov remeselných živností

V skupine 101 – Výroba kovov a kovových výrobkov sa rušia živnosti galvanizovanie kovov a smaltovanie, ktoré budú od 1.8.2021 patriť medzi voľné živnosti. 

Zmena preukazovania odbornej praxe pri niektorých viazaných živnostiach

Pri niektorých viazaných živnostiach, ktorých ohlásené je podmienené preukázaním odbornej praxe, sa znižuje dĺžka požadovanej praxe a menia sa aj doklady, ktoré preukazujú odbornú spôsobilosť. 

Skupina 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia

Živnosť: Vývoj a výroba streliva

Živnosť: Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní

Skupina 213 – Stavebníctvo

Živnosť: Uskutočňovanie krajinno – architektonických sadovníckych diel

Skupina 214 – Ostatné

Živnosť: Vyučovanie v odbore umenia

novela živnostenského zákona 2021

Živnosť: Prevádzkovanie cestovnej kancelárie

Živnosť: Prevádzkovanie cestovnej agentúry

Živnosť: Wellness a masérske služby

novela živnostenského zákona 2021

Živnosť: Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia podľa § 3 ods. 1 písm. d) desiaty bod

Živnosť: Zasielateľstvo

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.