Informácie na telefónnom čísle 0948 399 388
Zákaznícka zóna

Rekreácia na Slovensku s príspevkom zamestnávateľa

Rád spoznávate krásy Slovenska? Pracujete u zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov? Od januára 2019 môžete dovolenkovať kdekoľvek na Slovensku, dokonca aj s celou rodinou a zamestnávateľ vám musí časť nákladov preplatiť.

Od 1.1.2019 totiž vstúpila do platnosti novela zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu, ktorej hlavným cieľom je podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom zavedenia nových nástrojov jeho financovania. V tejto súvislosti bolo novelizovaných viacero zákonov a jedným z nich aj Zákonník práce. Konkrétne bol doplnený § 152a, ktorý priniesol nové povinnosti pre zamestnávateľa a naopak určité “istoty” pre zamestnanca.

Kto má nárok na príspevok na rekreáciu a do akej výšky?

Ak pracujete u zamestnávateľa, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j. v roku 2018 zamestnával viac ako 49 zamestnancov a vás pracovný pomer u neho (nie dohoda) ku dňu začatia rekreácie trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, potom máte na príspevok zákonný nárok. Menšie spoločnosti môžu takýto príspevok poskytnúť dobrovoľne, a to za rovnakých podmienok ako tie, ktoré zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.

Výška príspevku na rekreáciu je v sume 55 % oprávnených nákladov, najviac však 275 eur za kalendárny rok. Ak pracujete na skrátený úväzok, potom sa suma 275 eur primerane znižuje, t.j. napr. pri 20 hodinovom úväzku vám môže byť príspevok na rekreáciu poskytnutý v maximálnej sume 137,50 eur/rok (275/40 x 20). Realizujete výlety počas roka viackrát? Žiadny problém. Príspevok nemusíte využiť naraz. Ak za všetky výlety zaplatíte dokopy 500 eur, zamestnávateľ je povinný ti zaplatiť 55% z tejto sumy, t.j. 275 eur, čo je zároveň maximálny ročný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu. Ak miniete viac, v danom roku vám už nárok na ďalší príspevok nevzniká.

Okrem povinného príspevku vo výške 55% z oprávnených nákladov vám zamestnávateľ môže prispieť aj zo sociálneho fondu, ak sa tak rozhodne.

Treba o príspevok na rekreáciu požiadať alebo bude vyplatený automaticky?

O príspevok na rekreáciu musíte sami požiadať a zároveň najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky predložením účtovného dokladu. Doklad musí byť vystavený ubytovacím zariadením na tvoje meno (napr. faktúra, blok z registračnej pokladne, pokladničný príjmový doklad). V najbližšej výplate sa už potom môžete tešiť na preplatenie príspevku. Konkrétny postup získania a preplatenia príspevku si však preverte u svojho zamestnávateľa, nakoľko ten má možnosť upraviť bližšie podmienky vo vnútornom predpise.

Rekreácia na Slovensku s príspevkom zamestnávateľa

Podlieha príspevok na rekreáciu dani a odvodom?

Príspevok poskytnutý podľa § 152a Zákonníka práce nepodlieha do výšky 275 eur/rok dani zo závislej činnosti a ani nevstupuje do vymeriavacích základov zamestnanca a zamestnávateľa pre odvod poistného na zdravotné a sociálne poistenie.

Príspevok poskytnutý podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 152/2004 z.z. o sociálnom fonde je pre zamestnanca zdaniteľný príjem, ktorý podlieha dani aj odvodom.

Aké služby môžu byť z príspevku na rekreáciu hradené?

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu, na ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi prispieť, sú preukázané výdavky zamestnanca na:

Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu formou rekreačného poukazu.

Rekreácia na Slovensku s príspevkom zamestnávateľa

Čo je to rekreačný poukaz?

  • elektronická platobná karta vydaná na fyzickú osobu, použiteľná iba v rámci Slovenskej republiky v sieti zmluvných partnerov,

  • platnosť poukazu je do konca roka, v ktorom bol poukaz vydaný,

  • slúži na úhradu ubytovania zamestnanca a jeho rodinných príslušníkov a na úhradu služieb spojených s ubytovaním,

  • provízia pre vydavateľa rekreačného poukazu môže byť do výšky 3 %,

  • výhoda poukazu pre zamestnanca - nebude musieť zamestnávateľovi preukazovať oprávnenosť výdavkov.


Viac informácií o príspevku na rekreaciu sa môžete dozvedieť na našich kurzoch Mzdy a personalistika a Zákonník práce.

 

Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí na kurzoch Mzdy a personalistka a Mzdy pre pokročilých  

 

publikované: 04. 03. 2019

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.