Rekreačné poukazy (príspevok na rekreáciu) na dovolenku na Slovensku v roku 2024

Tipy 20.6.2024 Martina Švaňová
Ak pracujete u zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov, môžete dovolenkovať kdekoľvek na Slovensku, dokonca aj s celou rodinou a zamestnávateľ vám časť nákladov preplatí. Ako si uplatniť príspevok na rekreáciu v roku 2024?
rekreačný poukaz (príspevok na rekreáciu) 2022

Už od roku 2019 môžu zamestnanci po splnení podmienok, ktoré upravuje ust. § 152a zákona č.  311/2001 Z. z. Zákonníka práce, využívať príspevok na rekreáciu. Hlavným cieľom je podpora domáceho cestovného ruchu. 

Čo je to rekreačný poukaz? 

rekreačné poukazy 2020

Čo je to príspevok na rekreáciu?

Príspevok na rekreáciu poskytuje zamestnávateľ ako náhradu 55 percent oprávnených nákladov, najviac však 275 eur za kalendárny rok. Ak pracujete na skrátený úväzok, potom sa suma 275 eur primerane znižuje, napríklad pri 20 hodinovom úväzku vám môže byť príspevok na rekreáciu poskytnutý v maximálnej sume 137,50 eur/rok (275/40 x 20). 

Realizujete výlety počas roka viackrát? Žiadny problém. Príspevok nemusíte využiť naraz. Keďže maximálny ročný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu je suma 275 eur, ktorá tvorí 55 percent oprávnených nákladov, môžete si ho uplatniť na výlety v celkovej sume 500 eur. Ak miniete viac, v danom roku vám už nárok na ďalší príspevok nevzniká.

Okrem povinného príspevku vo výške 55 % z oprávnených nákladov vám zamestnávateľ môže prispieť aj zo sociálneho fondu, ak sa tak rozhodne.

Rekreačné poukazy v roku 2024: kto má nárok? 

Nárok na príspevok na rekreáciu nevzniká každému zamestnancovi. 

Podľa zákona príspevok poskytuje zamestnávateľ, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku, t.j. v roku 2023 zamestnával viac ako 49 zamestnancov a pracovný pomer zamestnanca (nie dohoda) ku dňu začatia rekreácie trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. 

Menšie spoločnosti môžu takýto príspevok poskytnúť dobrovoľne, a to za rovnakých podmienok ako tie, ktoré zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov.

 

dovolenka na slovensku 2021

Treba o príspevok na rekreáciu požiadať alebo bude vyplatený automaticky?

O príspevok na rekreáciu musíte sami požiadať a zároveň najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky predložením účtovného dokladu. 

V najbližšej výplate sa už potom môžete tešiť na preplatenie príspevku. Konkrétny postup získania a preplatenia príspevku si však preverte u svojho zamestnávateľa, nakoľko ten má možnosť upraviť bližšie podmienky vo vnútornom predpise.

Čo musí obsahovať faktúra (doklad), aby ste si mohli uplatniť príspevok? 

Doklad (napríklad faktúra, blok z registračnej pokladne, pokladničný príjmový doklad) musí byť vystavený ubytovacím zariadením na vaše meno, musí obsahovať údaje o ubytovacom zariadení, trvanie pobytu, rozpis poskytnutých služieb, cenu za pobyt a informáciu o úhrade ceny. 

 

Rekreácia na Slovensku s príspevkom zamestnávateľa

Podlieha príspevok na rekreáciu dani a odvodom?

Príspevok poskytnutý podľa § 152a Zákonníka práce nepodlieha do výšky 275 eur/rok dani zo závislej činnosti a ani nevstupuje do vymeriavacích základov zamestnanca a zamestnávateľa pre odvod poistného na zdravotné a sociálne poistenie.

Príspevok poskytnutý podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 152/2004 z.z. o sociálnom fonde je pre zamestnanca zdaniteľný príjem, ktorý podlieha dani aj odvodom.

Aké služby môžu byť z príspevku na rekreáciu hradené?

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu, na ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi prispieť, sú preukázané výdavky zamestnanca na:

Dňa 12.6.2024 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá umožňuje využívať príspevok na rekreáciu nielen samotným zamestnancom, ale aj rodičom zamestnanca. Táto novela nadobudne účinnosť 1.1.2025.

Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu formou rekreačného poukazu.

rekreačné poukazy 2020

 Viac informácií o príspevku na rekreáciu sa môžete dozvedieť na našich kurzoch Mzdy a personalistika a Zákonník práce.

Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí na kurzoch Mzdy a personalistka a Mzdy pre pokročilých.   

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.