Jednoduché účtovníctvo - užitočné základy

Účtovníctvo 10.2.2021 Michaela Struhárová
Ak sa podnikateľ rozhodne preukazovať skutočné výdavky, jedným zo spôsobov je vedenie jednoduchého účtovníctva. V článku sa pozrieme na to, kto má povinnosť a komu sa oplatí účtovať v jednoduchom účtovníctve, aké účtovné knihy sa používajú a ako sa pripravuje účtovná závierka.
jednoduché účtovníctvo základy

Ktorí podnikatelia môžu účtovať v jednoduchom účtovníctve?

Povinnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva sú povinní podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje skutočné výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a zároveň sú povinní dodržiavať postupy účtovania, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR.

Podnikatelia, ktorí získali príspevok od štátu na rozbeh podnikania musia účtovať v jednoduchom účtovníctve, aby preukázali použitie peňazí.

Podľa § 2 ods. 2 zákona o účtovníctve, predmetom jednoduchého účtovníctva je účtovanie skutočností o:

Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom

Základná odlišnosť je spôsob zisťovania základu dane pre výpočet dane z príjmov. Jednoduché účtovníctvo porovnáva rozdiel medzi príjmami a výdavkami, no podvojné účtovníctvo zisťuje základ dane rozdielom medzi nákladmi a výnosmi.

Pre jednoduché účtovníctvo je dôležitý dátum prijatia platby, teda príjem. Preto, ak podnikateľ vystaví faktúru napríklad na konci roka 2020, no platba mu príde až v januári 2021, do základu dane sa započíta až v roku 2021. V podvojnom účtovníctve je rozhodujúci dátum vystavenia faktúry.

Aké sú výhody jednoduchého účtovníctva? 

V porovnaní s podvojným účtovníctvom je oveľa menej náročnejšie na administratívu, podnikateľ vie rýchlo zistiť svoj základ dane. Neexistuje obmedzenie výšky výdavkov ako je to pri paušálnych výdavkoch, preto môžu byť aj vyššie ako 60 % zdaniteľných príjmov. Výhodou je tiež zdaňovanie príjmov až po obdržaní platby.

Ak má podnikateľ nízke výdavky, podniká sám a nemá zamestnancov, oplatí sa mu viac uplatnovať si paušálne výdavky než tie skutočné. Výhodou je v tomto prípade aj fakt, že mu nehrozia pokuty za prípadné nesplnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve.

Pozrite si naše aktuálne termíny online kurzov Jednoduchého účtovníctva.

Aké účtovné knihy používa jednoduché účtovníctvo?

Podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva majú povinnosť na základe § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve účtovať v nasledovných účtovných knihách:

knihy-ju.jpg

Podľa § 2 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve sa v účtovných knihách sa účtuje v deň uskutočnenia účtovného prípadu. 

Za tento deň je považovaný:

Peňažný denník je základnou účtovnou knihou, ktorá v zmysle § 15 ods. 2 zákona o účtovníctve obsahuje údaje najmä o:

Pohľadávka je právo, ktoré vzniká jednému účastníkovi právneho vzťahu – veriteľovi, požadovať určité plnenie od druhého účastníka – dlžníka, a to z určitého právneho dôvodu, najbežnejšie v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu.

O pohľadávkach sa účtuje v knihe pohľadávok, a to:

Záväzok je protipólom pohľadávky a predstavuje povinnosť plnenia dlžníka voči veriteľovi.

Účtuje sa o nich v knihe záväzkov, a to:

V jednoduchom účtovníctve sa používajú aj pomocné knihy, ktoré upravuje § 6 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve. V pomocných knihách sa účtuje vtedy, ak ich vedenie je potrebné na preukázanie a vykázanie predmetu účtovníctva.

Pomocné knihy o zložkách majetku a záväzkov sú:

účtovné knihy jednoduché účtovníctvo

Účtovná závierka

Podnikateľ ju zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov.

V jednoduchom účtovníctve treba rozlišovať medzi pojmami účtovná uzávierka a účtovná závierka.

Účtovná uzávierka znamená uzatváranie účtovných kníh. Uzávierkové účtovné operácie musia byť zaúčtované v peňažnom denníku, z ktorého sa potom čerpajú údaje na vytvorenie účtovnej závierky.

Účtovnú závierku tvorí:

Pri zostavovaní prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykazujú.

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy. Ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje riadnu účtovnú závierku. V ostatných prípadoch zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku.

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak to osobitný predpis neustanovuje inak. V sústave jednoduchého účtovníctva sa riadna účtovná závierka zostavuje len k poslednému dňu kalendárneho roka, pretože fyzické osoby – podnikatelia, majú účtovné obdobie zhodné s kalendárnym rokom.

Naučte sa viesť jednoduché účtovníctvo na praktických príkladoch. Lektori v Agentúre Jaspis vám vysvetlia prácu s dokladmi a účtovnými knihami až po účtovnú závierku a vystavenie daňového priznania.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.