Zamestnanie popri dôchodku: Môžu penzisti pracovať neobmedzene?

Mzdy 29.2.2024 Michaela Struhárová
Zamestnanie popri dôchodku môže penzistom zvýšiť jeho výšku. Výnimkou je poberanie predčasného starobného dôchodku.
starobný dôchodok a práca

Poberáte starobný dôchodok, ale stále chcete pracovať? Zákon neobmedzuje vykonávanie pracovnej činnosti, v niektorých prípadoch si môžete uplatniť aj odvodovú úľavu. Výnimkou je však poberanie predčasného starobného dôchodku, kedy môžete pracovať len za určitých podmienok.

Poberanie starobného dôchodku a práca

Popri poberaní starobného dôchodku môžete pracovať bez akéhokoľvek obmedzenia. Nemáte ani žiadnu ohlasovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni, ktorá vypláca starobný dôchodok.

Ak pracujete popri dôchodku na dohodu o vykonaní práce, môžete si uplatniť odvodovú úľavu do 200 eur mesačne. Znamená to, že si určíte jednu dohodu, z ktorej nebudete platiť poistné na dôchodkové poistenie, a to buď vôbec, ak váš mesačný príjem nepresiahne sumu 200 eur, alebo v zníženom rozsahu, ak mesačný príjem z danej dohody presiahne sumu 200 eur. Poistné na dôchodkové poistenie sa v tomto prípade platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.

Ak má dôchodca uzatvorených viacero dohôd o pracovnej činnosti, poistné na dôchodkové poistenie zo všetkých ostatných dohôd platí v plnom rozsahu.

Dôchodca pracujúci popri dôchodku, ktorý platí aj dôchodkové poistenie, má nárok na automatické zvýšenie dôchodku, a to vždy od januára nasledujúceho roku.

Nižšie je aj odvodové zaťaženie pracujúcich dôchodcov. Zo svojej mzdy neplatia poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Poberanie predčasného starobného dôchodku a práca

Pri poberaní predčasného starobného dôchodku je to s prácou o niečo zložitejšie. V deň, kedy sa rozhodnete požiadať o predčasný starobný dôchodok, nemôžete byť dôchodkovo poistený. Musíte mať teda ukončený pracovný pomer, prácu na živnosť alebo prácu na dohodu. 

Jedna výnimka sa však vzťahuje na dohodu o pracovnej činnosti. Ak poberáte predčasný starobný dôchodok, môžete pracovať ako dohodár s odvodovou úľavou. Podmienkou je, že ročný príjem nesmie presiahnuť sumu 2 400 eur. V takomto prípade môžete pracovať aj poberať dôchodok. 

Ak však ročný príjem presiahne sumu 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví vyplácanie predčasného starobného dôchodku od najbližšieho výplatného termínu. Výnimku na odvodovú úľavu z platenia poistného si ako predčasný dôchodca musíte uplatniť u zamestnávateľa formou čestného prehlásenia ešte pred začiatkom výkonu práce na dohodu. Uplatnením úľavy tak splníte podmienku, že ako predčasný starobný dôchodca nie ste dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

Nezdaniteľná časť základu dane u dôchodcu

Poberatelia starobného dôchodu k 1. januáru majú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane len v tom prípade, že suma vyplateného ročného dôchodku je nižšia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane. V roku 2024 je suma nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 5 646,48 eur. Zamestnávateľ nebude dôchodcovi uplatňovať v priebehu roka nezdaniteľnú časť, čím sa zvýši jeho daňová povinnosť.

Dôchodcom, ktorí v roku 2023 zarobili menej ako 2 461,41 eur, sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov a využiť daňové zvýhodnenie. Na základe podaného daňového priznania mu daňový úrad vráti všetky zrazené preddavky na daň.

Ak sa však daňovník stane starobným dôchodcom až v priebehu roka, má nárok na nezdaniteľnú časť v plnej výške.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.