Čo musí obsahovať faktúra do zahraničia, keď ste neplatiteľ a platiteľ DPH?

Dane 1.11.2023 Michaela Struhárová
Zhrnieme to najdôležitejšie, na čo pri spolupráci so zahraničným klientom a fakturácii do zahraničia netreba zabudnúť.
fakturácia do zahraničia platiteľ i neplatiteľ dph

Podnikanie so sebou prináša mnoho príležitostí. Niekedy sa naskytne možnosť spolupráce so zahraničným klientom. Zrazu však v hlave zasvieti kontrolka a prídu otázky: „Pribudne mi kvôli tomu veľa administratívy? Čo všetko to pre mňa bude znamenať? Ako budem vystavovať faktúry? Je to rovnaké, ako keď spolupracujem s niekým z tuzemska?“

Na začiatok je dôležité zodpovedať si tri otázky: 

Som platiteľ DPH a fakturujem do zahraničia

V prípade, že ste už registrovaný ako platiteľ DPH, či už na základe povinnej alebo dobrovoľnej registrácie, máte o jednu starosť menej. Ak sa rozhodnete obchodovať so zahraničím, nemáte už žiadnu povinnosť registrácie, nakoľko už máte pridelené IČ DPH.

Predaj tovaru

Pri predaji tovaru je dôležité komu je vystavená faktúra. Ak ste platiteľom DPH a za tovar fakturujete podnikateľovi do zahraničia v rámci EÚ, ktorý je takisto registrovaný pre DPH vo svojej krajine, faktúru vystavíte v režime prenesenia daňovej povinnosti. Faktúra bude vystavená v takomto prípade bez DPH a priamo na faktúre je potrebné uviesť informáciu o prenesení daňovej povinnosti. Vysporiadanie a platbu DPH znáša zákazník. Vašou povinnosťou je v súhrnnom výkaze uviesť všetky vyfakturované obchody do iných členských štátov EÚ.

 

Príklad: Slovenský podnikateľ, ktorý je platiteľ DPH, dodal tovar v marci 2023 do Českej republiky. Podľa prepravných dokladov bola miestom určenia Ostrava. Podnikateľ z Česka uviedol na objednávke aj svoje IČ DPH, ktoré mu bolo pridelené v Českej republike. Prepravu zo Slovenska do Českej republiky zabezpečil slovenský podnikateľ prostredníctvom slovenského prepravcu. Môže slovenský platiteľ DPH vystaviť faktúru za dodanie tohto tovaru bez dane?

Riešenie: Slovenský podnikateľ platiteľ DPH vystaví faktúru bez slovenskej DPH a na faktúru uvedie informáciu o prenose daňovej povinnosti. Dodanie tovaru do Českej republiky uvedie do daňového priznania (riadok 13 a 14 daňového priznania) a do I. časti súhrnného výkazu. (1)

 

Ak však váš obchodný partner v inej členskej krajine EÚ nie je registrovaný pre DPH, respektíve ide o konečného spotrebiteľa, vystavujete faktúru s DPH tak, ako by ste predávali tovar v tuzemsku. Dôležité je pri dodaní tovaru súkromným osobám a firmám bez IČ DPH do iných členských štátov EÚ sledovať hodnotu predajov do danej krajiny. Ak prekročíte hranicu obratu 10 000 eur za kalendárny rok do danej krajiny, ste povinný sa v danej krajine registrovať za platiteľa DPH a následne vystavovať faktúry vrátane zahraničnej DPH.

Predaj tovarov do tretích krajín je vo väčšine prípadov oslobodené od výstupnej DPH a tovar sa tak predáva za cenu bez DPH. Takáto oslobodená dodávka patrí medzi obchody oslobodené od DPH s právom na odpočítanie DPH. V praxi to znamená, že aj keď DPH na výstupe nefiguruje, právo na odpočítanie vstupnej DPH z nákupu či výroby daného tovaru, nie je nijako dotknuté.

 

Príklad: Slovenský podnikateľ platiteľ DPH vyrobil výrobky, ktoré vyviezol zo Slovenska pre švajčiarskeho podnikateľa do Švajčiarska. Slovenský platiteľ DPH disponuje colným vyhlásením o prepustení tovaru do režimu vývozu. Prepravu tovaru do Švajčiarska uskutočnil slovenský prepravca na účet dodávateľa tovaru. Ako správne vyfakturuje túto dodávku slovenský platiteľ DPH, s DPH alebo bez DPH?

Riešenie:  Slovenský platiteľ DPH vystaví faktúru švajčiarskemu podnikateľovi bez DPH a prepravu tovaru na územie tretieho štátu preukáže colným vyhlásením a dokladom o preprave tovaru. V colnom vyhlásení je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia Európskej únie. (1)

 

Predaj služieb

Pre predaji služieb do zahraničia je veľmi dôležité správne určiť miesto dodania služieb, aby bolo zrejmé, ktorému štátu patrí daň. Miesto dodania služieb upravuje § 15 zákona o DPH. (2) Základným pravidlom určenia miesta dodania služby, je určenie miesta podľa postavenia zákazníka. Ak má zákazník (odberateľ) usadenie alebo miesto podnikania v inom členskom štáte - miesto dodania služby je iný členský štát.

Faktúru je potrebné vystaviť v režime prenesenia daňovej povinnosti. Podnikateľ má tiež povinnosť podať súhrnný výkaz za to obdobie, v ktorom danú službu dodal.

 

Prečítajte si: Podrobný návod, ako vystaviť faktúru

Nie som platiteľ DPH a fakturujem do zahraničia

Ak nie ste platiteľom DPH v tuzemsku a rozhodli ste sa predávať tovar do iného členského štátu EÚ, nemáte povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH a faktúry vystavujete tak, ako by ste tovar predávali tuzemskému zákazníkovi. Tak ako aj pri platcovi DPH a predaji tovarov do iných členských štátov EÚ je potrebné sledovať obrat predaných tovarov v danej krajine za kalendárny rok. Pri prekročení hranice 10 000 eur za kalendárny rok, máte povinnosť registrácie za platcu DPH v danej členskej krajine EÚ, v ktorej ste prekročili hranicu obratu.

Ako je to pri predaji služieb v prípade, že nie som platiteľ DPH?

Zákon o DPH má viacero typov registrácii na DPH a jednu z nich je potrebné využiť práve vtedy, ak sa rozhodnete predávať službu do zahraničia. Ide o povinnosť registrovať sa podľa § 7a zákona o DPH, a to ešte pred dodaním služby. 

Keď sa registrujete podľa § 7a zákona o DPH, nestávate sa plnohodnotným platiteľom DPH. Pri tomto type registrácie DPH reálne neplatíte a vašou povinnosťou je podávanie súhrnného výkazu z uskutočnených obchodov do iných členských štátov EÚ. Súhrnný výkaz podávate za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom bola dodaná služba do členského štátu. Ak ste v kalendárnom štvrťroku službu do zahraničia nedodali, súhrnný výkaz nepodávate. (4) Plnohodnotným platcom DPH sa stanete až v prípade, ak obrat za posledných po sebe idúcich 12 mesiacov presiahne sumu 49 790 eur. 

Prečítajte si: Oneskorená registrácia pre DPH. Aké povinnosti vás neminú?

Neplatiteľ DPH, ktorý je registrovaný podľa § 7a zákona o DPH, vystavuje faktúry za predaj svojich služieb do iných členských štátov EÚ v režime prenosu daňovej povinnosti.

 

Príklad: Slovenský podnikateľ neplatiteľ DPH, dostal zákazku od podnikateľa z Českej republiky na zváračské práce na hnuteľnom majetku, ktorý sa nachádza v Brne. Objednávateľ zváračských prác je registrovaný ako platiteľ DPH v Českej republike. Aké povinnosti z toho vyplývajú slovenskému podnikateľovi z pohľadu zákona o DPH? 

Riešenie: Slovenský podnikateľ vykonáva služby, pri ktorých sa miesto dodania stanoví podľa § 15 zákona o DPH. V tomto prípade je miestom dodania Česká republika. Pri dodaní služby má slovenský podnikateľ povinnosť registrácie na DPH podľa § 7a zákona o DPH. Ešte pred poskytnutím služby podá žiadosť o registráciu. Slovenský podnikateľ má povinnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, v ktorom bola služba dodaná. Daňové priznanie nepodáva. Faktúru vystaví bez DPH a uvedie na nej informáciu o prenose daňovej povinnosti. (4)

 

Prečítajte si: Fakturácia a faktúra: aké má pravidlá a náležitosti

Jazyk a mena pri fakturácii do zahraničia

Pri vystavovaní faktúry do zahraničia je dôležité, aby bol doklad pre zákazníka zrozumiteľný. Faktúru môžete vystaviť dvojjazyčne (váš rodný jazyk a jazyk klienta) alebo v cudzom jazyku, ktorému rozumiete vy aj klient, napríklad v angličtine. Avšak pri daňovej kontrole ste povinní na požiadanie daňového úradu zabezpečiť preklad faktúr, ktoré sú vystavené len v cudzom jazyku. Pre uľahčenie práce je zrejme najlepším riešením vystaviť faktúru dvojjazyčne.

Faktúru do zahraničia je možné vystaviť aj v cudzej mene, ale podľa zákona o DPH musí byť aspoň výška DPH uvedená v eurách. Na prepočet meny je potrebné použiť kurz Európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska zverejnený v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti.

Odborné školenie venované problematike DPH vás naučí predchádzať najčastejším chybám. Skúsené lektorky sa venujú všetkému, čo potrebujete vedieť pre bezproblémové spracovanie agendy DPH. 

Použité zdroje: 

(1) Dodanie tovaru do/zo zahraničia

(2) § 15 zákona č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty

(3) § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

(4) Určenie miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o DPH

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.