Aké odvody platia pracujúci dôchodcovia?

Mzdy 29.2.2024 Michaela Struhárová
Zamestnanie popri starobnom dôchodku sa penzistom vyplatí. Nielen, že si môžu zvýšiť výšku svojho dôchodku, ale môžu si uplatniť odvodovú úľavu.


 


Odvodová úľava pre pracujúcich dôchodcov

Dôchodcovia zamestnaní na dohodu si môžu uplatniť odvodovú výnimku na odvody do Sociálnej poisťovne podobne, ako aj študenti stredných a vysokých škôl.

Podľa štatistík Sociálnej poisťovne počet pracujúcich dôchodcov za posledné roky pribúda. 

Odvodová výnimka sa týka dôchodcov, ktorí vykonávajú prácu na základe:

Odvodová výnimka oslobodí dôchodcov aj zamestnávateľov od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie. Príjem dôchodcu bude oslobodený do výšky 200 € mesačne.

Uvedená odvodová výnimka sa vzťahuje na poberateľov:

V prípade, že „dohodár“ – dôchodca má uzatvorenú dohodu s dvoma zamestnávateľmi, môže si vybrať len jednu dohodu, na ktorú sa bude uplatňovať odvodová výnimka. Ak jeho mesačný príjem neprekročí 200 €, nebude platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

To znamená, že z tejto dohody nebude dôchodkovo poistený. Zároveň však bude zamestnávateľ za takéhoto „dohodára“ platiť garančné poistenie (0,25 %) a úrazového poistenie (0,80), čo predstavuje 1,05 % z hrubého príjmu zamestnanca.

Ak prekročí príjem dôchodcu hranicu 200 €, z vymeriavacieho základu na účely dôchodkového poistenia sa odpočíta suma 200 €, poistné na dôchodkové poistenie sa vypočíta zo sumy presahujúcej 200 € mesačne. Z príjmu presahujúceho 200 € všetci pracujúci dôchodcovia platia starobné poistenie vo výške 4 % z presahujúceho príjmu. Pre poberateľov starobného a výsluhového dôchodku je odvod na dôchodkové poistenie prvým ako aj posledným odvodom, to znamená, že ďalšie odvody už neplatia.
 

Táto výnimka sa však nevzťahuje na poberateľov invalidného dôchodku, výsluhového invalidného dôchodku, ktorí majú povinnosť platiť odvod na invalidné poistenie vo výške 3 %, ako aj na poberateľov predčasného starobného dôchodku, ktorí platia zdravotné poistenie vo výške 4 %.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú dôchodcov na dohodu (pričom nerozlišujeme o akého poberateľa dôchodku ide) sú povinní z príjmu presahujúceho 200 € povinní platiť:

Dôchodca, ktorý má uzatvorenú so svojim zamestnávateľom dohodu a chce si u daného zamestnávateľa uplatňovať odvodovú výnimku, musí o tom zamestnávateľa upovedomiť v tom istom mesiaci na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie.

Ak tak dôchodca neurobí, výnimku si bude môcť uplatniť až od nasledujúceho mesiaca. 

Zároveň v prípade, že sa dôchodca rozhodne ukončiť uplatňovanie odvodovej výnimky, tak je povinný o tom písomne informovať svojho zamestnávateľa.


Daň z príjmu dôchodcu

Ak dôchodca, ktorý poberá dôchodok dosiahol v roku 2023 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 2 461,41 €, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023.

Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 461,41 €. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Pracovno - právnym vzťahom sa podrobne venujeme na kurze Mzdy a personalistika. Pravidelne pridávame nové termíny denných aj víkendových kurzov.

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.