Aké sú najpoužívanejšie účtovné doklady?

Aké účtovné doklady najčastejšie prechádzajú rukami účtovníkov? Pozrieme sa na ich úlohu v účtovníctve, aj na zákonné náležitosti, ktoré musí obsahovať každý vystavený účtovný doklad.
účtovné doklady

Účtovné doklady plnia úlohu dôkazu uskutočnenia transakcie, jej správne zaznamenanie a slúžia ako podklad k zaúčtovaniu účtovného prípadu. 

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov nariaďuje, ako má účtovný doklad vyzerať a čo má obsahovať. Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 zjednodušuje a urýchľuje prácu účtovníkov v tom, že vypustila ako povinnú náležitosť účtovného dokladu označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zachytáva, a podpis zodpovednej osoby nahrádza elektronická výmena údajov, či vnútorný kontrolný systém.

Náležitosti účtovného dokladu upravuje § 10, podľa ktorého musí účtovný doklad obsahovať: 

náležitosti účtovných dokladov

Najčastejšie používané účtovné doklady

Faktúra

Faktúra určite patrí medzi najčastejšie používané doklady. 

Vystavená faktúra vzniká priamo v účtovnej jednotke, ktorá týmto vyúčtuje svoje služby alebo predaj tovaru/materiálu, nájom alebo iný titul dodanej protihodnoty odberateľovi. (na základe ústnej dohody, zmluvy, objednávky, cenovej ponuky a i.)

Prijatá faktúra príde do účtovnej jednotky od dodávateľa, ktorý dodal účtovnej jednotke služby, tovar/materiál, nájom alebo iný titul prijatej protihodnoty. (taktiež na základe objednávky, zmluvy, ústnej dohody, cenovej ponuky a i.)

Náležitosti faktúry neplatiteľa DPH upravuje § 10 zákona o účtovníctve. V prípade platiteľov DPH upravuje podobu účtovných dokladov okrem zákona o účtovníctve aj zákon o DPH č. 222/2004 Z.z. Faktúra platiteľa DPH musí podľa § 71 zákona o DPH obsahovať aj tieto náležitosti:

Pokladničný doklad

Príjmové a výdajové pokladničné doklady zachytávajú pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti. Podkladom pre príjmové pokladničné doklady môže byť uzávierka z registračnej pokladne a podkladom pre výdajové pokladničné doklady môžu byť obdržané pokladničné doklady z registračnej pokladne od dodávateľa. (to znamená o nákupe PHM, kancelárskych potrieb, drogérie a pod.)

V prípade dokladov vyhotovených registračnou pokladňou do výšky 1 660 € sú povinné náležitosti podľa vyhlášky 55/1994 Z.z. nasledovné:

  1. daňový kód pokladnice, DIČ alebo IČ DPH (ak je subjekt platiteľom DPH),
  2. meno a adresu sídla, či miesta podnikania,
  3. poradové číslo dokladu od poslednej uzávierky a dátum vystavenia dokladu,
  4. názov a množstvo tovaru, celkovú cenu,
  5. základ dane a sadzbu dane (ak je subjekt platiteľom DPH), výšku dane spolu alebo údaj o oslobodení od dane.

Interné účtovné doklady 

doklady, ktoré si interne vystavuje účtovná jednotka pre jej potreby na základe podkladu, ktorý si sama vytvorí (účtovanie rezerv, opravných položiek, odpisový plán, časové rozlíšenie, atď.) alebo externého dokladu, ktorý obdrží od tretej strany (výmera platby, predpis o poistení, kúpno-predajná zmluva alebo iný typ zmluvy, atď.)

Príjemky/výdajky 

Slúžia na evidenciu zásob v sklade pri účtovaní o zásobách spôsobom A. Príjemky sú záznamom o prijatí zásob na sklad a výdajky sú záznamom o vydaní zásob zo skladu.

Protokol o zaradení/vyradení majetku 

Ůčtovná jednotka ho vystaví pri obstaraní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a je to záznam, že majetok sa začal dňom zaradenia používať alebo naopak dňom vyradenia sa prestal používať.

Výpis z bankového účtu 

Slúži na zaznamenanie pohybu peňažných prostriedkov, čiže príjmoch a výdavkoch na bankovom účte.

Zúčtovaciu výplatnú listinu 

Získame ju z mzdového programu pri výpočte a uzavretí miezd za dané obdobie, na základe nej zaúčtujeme záväzky voči zamestnancov z titulu mzdového nároku.

Účtovným dokladom, ich náležitostiam a správnemu vystaveniu sa venujeme aj na všetkých našich kurzoch účtovníctva

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.