Zákaznícka zóna

Daňová evidencia alebo paušálne výdavky

Čo je pre vás výhodnejšie? Súčasťou podnikania je rozhodnutie, akým spôsobom bude podnikateľ uplatňovať výdavky a zisťovať svoj základ dane.

Môže sa rozhodnúť pre

Ak sa podnikateľ rozhodne preukazovať skutočné výdavky, musí sa rozhodnúť, aká forma evidencie je pre neho najvýhodnejšia.

Niektorí z praktického hľadiska volia na preukazovanie výdavkov vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, aj keď nie sú zapísaní v obchodnom registri a nemajú povinnosť viesť účtovníctvo zo zákona. No menší živnostníci, ktorí majú menší počet účtovných dokladov uprednostňujú zjednodušenú daňovú evidenciu.

V článku sa pozrieme detailnejšie, komu sa viac oplatí uplatňovať si paušálne výdavky a komu viesť daňovú evidenciu a na čo si dať pozor.

Daňové priznanie v roku 2017 pre paušalistov prvýkrát po novom
Živnostníci sa mimoriadne potešili schváleniu vyšších paušálnych výdavkov, vďaka čomu sa zníži ich daňové zaťaženie.

V roku 2016, keď si v daňovom priznaní ešte živnostníci a SZČO mohli uplatniť iba 40 %-ný paušál, no v nasledujúcom roku sa výška paušálnych výdavkov zvýšila na 60 %. Dôležitou zmenou je zrušenie mesačného limitu 420 €, kvôli ktorému boli ročné paušálne výdavky obmedzené na 5040 €.

V roku 2017 sa posúva ročná hranica paušálnych výdavkov na 20 000 €. Táto zmena sa najvýraznejšie dotkne podnikateľov, ktorí majú vyššie príjmy než 12 600 €. V roku 2016 to bola horná hranica, kedy sa podnikateľom oplatilo uplatňovať paušál, no v roku 2017 sa suma zvyšuje na 33 333,34 €. Ak budú vaše príjmy vyššie, odporúčame pouvažovať nad preukazovaním skutočných výdavkov vedením daňovej evidencie.

Paušálne výdavky sú najjednoduchšie, no nie pre každého
Uplatňovať si pri podnikaní paušálne výdavky znie ako najjednoduchší spôsob. Táto možnosť sa oplatí najmä podnikateľom, ktorí počas roka nemajú žiadne reálne výdavky alebo sú nižšie než paušál.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa nemusíte starať o vedenie akejkoľvek evidencie, iba si spočítate svoje zdaniteľné príjmy a vypočítate 60% z nich (v daňovom priznaní za rok 2017), ktoré tvoria výdavky, odpočítate zaplatené poistné a máte základ dane.

Nie je to tak celkom pravda. Ako upozorňuje portál Finančnej správy, “počas uplatňovania paušálnych výdavkov je živnostník povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, zásobách a o pohľadávkach.”

Evidovanie príjmov na zistenie základu dane nemá predpísanú formu, preto stačí jednoduchá tabuľka, kde si v časovom slede budete zapisovať informácie o vystavených faktúrach (kedy, komu, za čo, v akej sume) a dátum ich úhrady. Pridajte si ešte jeden stĺpec, kde si budete evidovať zaplatené poistné, ktoré sa uvádza ako preukázateľný výdavok do daňového priznania (nie paušál, ale v reálnej výške).

Dôležitá poznámka: Paušálne výdavky si môžu uplatňovať iba tie SZČO, ktoré nie sú platiteľmi DPH v danom roku.

Daňová evidencia - aké ma pravidlá?
Preukazovať skutočné výdavky vedením daňovej evidencie sa oplatí podnikateľom, ktorí v roku 2016 zarobia viac než 33 333,34 € alebo sú platcami DPH a nechcú viesť účtovníctvo. Preukazovaním skutočných výdavkov si podnikateľ vie znížiť základ dane a tým daňovú povinnosť.

Ide o zjednodušenú formu vedenia príjmov a výdavkov, ktorá sa oplatí podnikateľovi ak má malý počet účtovných dokladov. Zákon ani v tomto prípade nepredpisuje formu, akou má byť evidencia vedená.

Ako uvádza portál Finančnej správy, “podnikateľ je povinný viesť daňovú evidenciu o príjmoch v časovom slede, daňových výdavkoch v časovom slede, hmotnom majetku a nehmotnom majetku, zásobách a pohľadávkach, záväzkoch.”

Kedy je pre vás výhodná a na čo si dať pozor?
Narozdiel od podnikateľov, ktorí vedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, prílohou k daňovému priznaniu nie sú účtovné výkazy, pretože nie je považovaný za účtovnú jednotku. Preto nemusí zostavovať účtovnú závierku, otvárať a uzatvárať účtovné knihy ani spĺňať ďalšie náležitosti, ktoré ukladá zákon o účtovníctve. Nehrozí mu trest pre porušenie zákona o účtovníctve.

Správne určenie daňovo uznateľných výdavkov je veľkým rizikom pri vedení daňovej evidencie. Môže hroziť, že podnikateľ zle vypočíta základ dane a výšku daňovej povinnosti, za čo mu môže hroziť pokuta.

publikované: 06. 09. 2017

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.