Zvyšuje sa životné minimum. Aké výška platí od 1.7.2023 do 30.6.2024?

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 1.4.2023 upravuje mechanizmus valorizácie životného minima. Aká bude výška životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024 a ktoré veličiny ovplyvní?
životné minimum 2023 až 2024

Životné minimum upravuje § 1 Zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. 

Zákon upravuje aj mechanizmus úpravy súm životného minima. Sumy sa upravujú na základe vývoja koeficientov, ktoré sleduje a vyhodnocuje Štatistický úrad a ich výšku poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. Starý spôsob vychádzal z dvoch ukazovateľov: 

Rozhodujúce je obdobie od apríla minulého roka do apríla tohto roka a výška životného minima sa upravila podľa koeficientu s nižšou hodnotou. Suma životného minima preto nemôže klesnúť, ani ostať nezmenená. 

Novelou zákona vstupuje do platnosti nový mechanizmus. Sumy životného minima sa budú upravovať už iba koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Odborníci dlhodobo kritizujú, že životné minimum neodráža skutočné životné náklady nízkopríjmových domácností. Čiastočne by na to mala reagovať práve novela zákona o hmotnej núdzi. Minister práce Milan Krajniak tento krok odôvodnil aj ako snahu reagovať odstrániť chaos, ktorý spôsobovali dva koeficienty.

Výška životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024

Podľa Štatistického úradu dosiahol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností hodnotu 14,7 %. 

Aktuálne platné sumy životného minima sa teda vynásobia hodnotou 14,7 % a získame nové sumy, ktoré budú platiť od 1. júla 2023. Tieto sumy upravuje Opatrenie č. 220/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. 

 

Od 1. 7. 2023

Do 30. 6. 2023

Jedna plnoletá fyzická osoba268,88 eur234,42 eur
Ďalšia spoločne posudzovaná osoba187,57 eur163,53 eur
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa122,77 eur107,03 eur

Príspevky naviazané na životné minimum, ktoré sa zvýšia v rokoch 2023 a 2024

Od výšky životného minima sa odvíjajú desiatky ďalších daňových veličín, sociálnych a zdravotných dávok a príspevkov. Niektoré z nich sa zvyšujú spolu so životným minimom od 1. júla 2023, iné podľa legislatívnej úpravy od 1. januára 2024. 

Vybrané veličiny, ktorých výška sa upravuje od 1.7.2023

Veličina

Od 1. 7. 2023

Maximálna výška odmeny za vykonanú prácu počas obdobia evidencie na úrade práce268,88 eur
Minimálna suma predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok430,30 eur
Nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach376,43 eur

Mimoriadna úprava rodičovského príspevku od 1.8.2023

Výška rodičovského príspevku sa zvyčajne upravuje od 1.1. nového roka. Novelou zákona z konca mája 2023 sa výška rodičovského príspevku upraví mimoriadne od 1.8.2023.

Veličina

Od 1. 8. 2023

Rodičovský príspevok, ak rodič nepoberal materské345,20 eur
Rodičovský príspevok, ak rodič poberal materské473,30 eur

Príspevky a daňové veličiny, ktoré sa upravujú od 1.1.2024

Veličina

Od 1. 1. 2024

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (mesačne/ročne)5 646,48 eur (mesačne 470,54 eur)
Základ dane, kedy sa začína krátiť nezdaniteľná časť základu dane24 952,06 eur
Základ dane z príjmov fyzických osôb, od ktorého sa uplatňuje 25 % sadzba dane47 537,98 eur (mesačne 3 961,50 eur)
Výška celkových zdaniteľných príjmov, kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie a zdaniť príjmy2 823,24 eur

 

Od výšky životného minima sa odvíjajú aj exekučné zrážky. V článku Exekučné zrážky zo mzdy zamestnanca od 1.7.2023 nájdete aktualizované nepostihnuteľné sumy.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.