Výdavky na reprezentáciu a reklamu z pohľadu daní

1.7.2019 Michaela Struhárová
Výdavkami na reklamu a reprezentáciu zabezpečujú firmy podporu predaja a propagáciu svojich výrobkov a rovnako tiež budovanie imidžu a dobrých vzťahov so svojimi obchodnými partnermi. Bez reklamy je takmer nemožné obstáť v súčasnom konkurenčnom prostredí. Podnikateľské subjekty vynakladajú nemalé finančné prostriedky s cieľom vyvolať záujem kupujúcich o ich výrobky, tovary či služby.
výdavky na reprezentáciu a reklamu

V prípade budovania vzťahov s obchodnými partnermi firmy vynakladajú rôzne výdavky napríklad na občerstvenie, ubytovanie, poskytovanie reklamných predmetov alebo výdavky na ochutnávku výrobkov.

Vynakladanie prostriedkov na reklamu a prezentáciu firmy má však aj daňové dôsledky

Ak je splnená definícia daňového výdavku, možno prostriedky vynaložené na podporu predaja uznať ako výdavok ovplyvňujúci základ dane. Pod daňovým výdavkom rozumieme výdavok súvisiaci s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním zdaniteľných príjmov, preukázateľne vynaložený a zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka.

Daňové výdavky na reklamu a reprezentáciu sú upravené v Zákon o dani z príjmov, konkrétne § 19 ods. 2 písm. k) a písm. n) v prvom bode a § 21 ods. 1 písm. h).

Výdavky na reprezentáciu

Výdavky na reprezentáciu možno všeobecne klasifikovať ako výdavky vynaložené na nákup tovarov a služieb s cieľom zvýšiť alebo udržať prestíž firmy. Zaraďujeme sem napríklad nákup kávy, čaju, nealkoholických nápojov, ktoré slúžia na pohostenie obchodných partnerov pri poradách a rokovaniach v sídle firmy, výdavky spojené s návštevou a rokovaním obchodného partnera, poskytnuté dary, ďalej náklady na prezentáciu spoločnosti na rôznych veľtrhoch, výstavách, ako aj úhradu obedov pri obchodných rokovaniach v reštauračných zariadeniach.  

Hlavným cieľom vynaloženia týchto výdavkov je zvýšenie prestíže a imidžu podnikateľa. Nie sú nevyhnutné na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov firmy.

Výdavky na reprezentáciu sa nepovažujú za daňovo uznateľný náklad, to znamená, že pri zisťovaní základu dane musia byť pripočítané k výsledku hospodárenia. Výnimku predstavujú výdavky na reklamné predmety v sume do 17 eur za jeden predmet

Za reklamné predmety nepovažujeme:

Príklady nedaňových výdavkov na reprezentáciu

Obed s obchodnými partnermi

Spoločnosť pozvala na obed do reštaurácie svojich obchodných partnerov, kde rozoberali podmienky ďalšej spolupráce. Môže si úhradu obeda uplatniť ako zdaniteľný náklad? Ide o výdavok na reprezentáciu, ktorý nie je daňovým výdavkom. Nejde totiž o výdavok vynaložený na dosiahnutie a udržanie príjmov, ale o výdavok firmy s cieľom prezentácie svojho imidžu. 

výdavky na reprezentáciu a reklamu

Poskytnutie reklamných predmetov zákazníkom

Spoločnosť nakúpila pre svojich verných zákazníkov 100 ks reklamných predmetov/peňaženiek v hodnote 21 eur/ks, ktoré bude rozdávať pri príležitosti výročia otvorenia svojej predajne. V tomto prípade náklady na reklamné predmety nie sú daňovým výdavkom vzhľadom k tomu, že hodnota jedného reklamného predmetu presiahla zákonom stanovený limit 17 eur za jeden predmet.

Poskytnutý dar

Spoločnosť poskytla finančný dar vo výške 2 000 eur občianskemu združeniu. Zahrnie tento výdavok do základu dane z príjmov? Nie, poskytnuté dary sa považujú za výdavky na reprezentáciu. Ide o nedaňový výdavok spoločnosti.

Výdavky na reklamu

Podnikateľovi v súvislosti s budovaním svojej značky a propagácie výrobkov vznikajú tiež náklady na reprezentáciu, ktoré majú charakter reklamy. Ide tu hlavne o prezentáciu produktov za účelom ich predaja a zvýšenia svojho podielu na trhu. 

Náklady na reklamu treba odlíšiť od nákladov na reprezentáciu, ktoré ako sme už spomenuli, nie sú daňovo uznateľné.

Príkladom môže byť organizovanie konferencie spoločnosťou, kde pohostenie pre prítomných obchodných partnerov bude predstavovať nedaňový výdavok, avšak výdavky na prenájom priestorov, prednášajúcich, atď. budú daňovo uznateľným nákladom.

Podľa Zákona o dani z príjmov sa daňovými výdavkami na reklamu považujú výdavky vynaložené za účelom prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

výdavky na reprezentáciu a reklamu

Výdavky na reklamu sú daňovo uznateľné v plnej výške po splnení definície daňového výdavku, a teda:

Po splnení uvedených podmienok sú výdavky na reklamu daňovo uznaným výdavkom bez ohľadu na jej formu. Prostredníctvom reklamy nie je priamo dosahovaný príjem. Podnikateľ očakáva, že náklady, ktoré sa pri reklame vynaložili, sa mu v budúcnosti vrátia prostredníctvom zvýšeného dopytu po jeho produktoch. Reklamu môže spoločnosť vykonávať priamo alebo využiť služby reklamnej agentúry.  

Podnikatelia v súčasnosti na podporu predaja využívajú rôzne formy reklamy, ako napríklad:

výdavky na reprezentáciu a reklamu

Výška výdavkov na reklamu a propagáciu nie je zákonom limitovaná, hranica je určená iba pre reklamné predmety. 

Do kategórie reklamných a propagačných predmetov zaraďujeme bezplatne poskytnuté drobné predmety s cieľom ovplyvniť spotrebiteľa alebo obchodného partnera na výber našich produktov. Najčastejšie poskytovanými propagačnými predmetmi sú perá, dáždniky, kalendáre, diáre, kľúčenky a pod. Pre ich daňovú uznateľnosť je dôležité splnenie cenovej hranice 17 eur.

Za reklamné predmety nemožno považovať darčekové reklamné poukážky. Hodnotu darčekovej reklamnej poukážky poskytnutej ako reklamný predmet teda nemožno uznať za daňový výdavok.

Príklady daňových výdavkov na reklamu

Reklama na bilboarde 

Podnikateľ si prenajal od reklamnej spoločnosti plochu na bilborde na obdobie troch mesiacov v hodnote 2400 eur. Túto položku zaúčtoval ako výdavok súvisiaci s podnikateľskou činnosťou vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Postupoval správne?

Áno, tento druh výdavku je uznaným daňovým výdavkom v zmysle § 19 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov.

výdavky na reprezentáciu a reklamu

Poskytnutie vzoriek výrobkov

Spoločnosť, ktorej hlavná činnosť je predaj drogériového tovaru usporiadala reklamnú akciu na podporu predaja tovaru. V rámci tejto akcie rozdala zákazníkom jednorazové vzorky svojich nových produktov. Ide o formu podpory predaja cieľom ktorej je získanie potenciálnych zákazníkov. Náklady súvisiace s obstaraním jednorazových vzoriek možno považovať za daňovo uznateľné výdavky na reklamu.

Prezentácia výrobkov

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou nábytku sa zúčastnila veľtrhu nábytkárskych výrobkov, kde predvádzala svoje produkty. V tej súvislosti jej vznikli viaceré náklady:

Všetky uvedené výdavky možno považovať za výdavky na reklamu, ktoré sú daňovo uznateľnými výdavkami.

Ako výdavky posudzovať a správne zaúčtovať? Naučíme vás to na kurze Podvojné účtovníctvo alebo odbornom školení Zákon o dani z príjmov.  
© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.