Ako vyberať peniaze zo s.r.o?

Dane 11.4.2024 Michaela Struhárová
Vybrať peniaze zo spoločnosti s ručením obmedzeným nie je až také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
ako-vybrat-peniaze-zo-sro.jpg

V porovnaní so živnostníkom, ktorý môže so svojimi finančnými prostriedkami disponovať kedykoľvek a zarobené peniaze kedykoľvek použiť, konateľ či spoločník s.r.o. to má o niečo komplikovanejšie. Ako sa môže dostať k zarobeným peniazom? Pozrieme sa, aké má konateľ či spoločník s.r.o. možnosti.

Kľúčové je určiť, ako často si chce peniaze vyplácať, či na pravidelnej báze alebo počká na dlhšie obdobie. 

Vyplatenie podielu na zisku - dividendy

V prípade, že konateľ/spoločník nepotrebuje pravidelné vyplácanie príjmu zo s.r.o., môže si zvoliť možnosť vyplatenia podielu na zisku. Vyplatiť si ho však môže až po skončení účtovného obdobia, po zostavení a schválení účtovnej závierky. Podiel na zisku si nemusí vyplatiť naraz, ale môže si ho rozdeliť na viac častí a vyplácať priebežne.

Z pohľadu odvodového zaťaženia ide o pomerne výhodný spôsob vyberania peňazí zo s.r.o., pretože z vyplatených dividend sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne a ani do zdravotnej poisťovne. Dividendy podliehajú len dani z príjmu momentálne v sadzbe 7 % (respektíve 35 %, ak sú dividendy vyplácané do nezmluvného štátu, alebo sú prijímané z nezmluvného štátu). Od 1.1.2024 podliehajú dividendy za rok 2024, ktoré sa budú vyplácať v roku 2025, novej sadzbe dane vo výške 10 %.

Treba si však uvedomiť, že podiel na zisku sa vypláca až zo zisku po zdanení, to znamená, že s.r.o. musí ešte predtým zaplatiť daň z príjmov v sadzbe 15 %, ak zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 49 790 eur. Ak zdaniteľné príjmy presiahli sumu 49 790 eur, sadzba dane je 21 %.

Odmena za výkon funkcie

Častým prípadom je, že spoločník/konateľ má so svojou s.r.o. uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie, prípadne mandátnu zmluvu. V zmluvách sa upravuje aj výška odmeny. Môže ísť o pravidelnú odmenu alebo nepravidelnú odmenu, napríklad na základe dosiahnutých výsledkov.

Pri pravidelnej odmene sú odvody nasledovné:

Pri nepravidelnej odmene sú odvody nasledovné:

Netreba však zabudnúť na minimálne zdravotné odvody, ktoré musia byť odvodené. V roku 2024 sú minimálne zdravotné odvody v sume 40,32 eur mesačne.

Prečítajte si: Konateľ vs. spoločník v s.r.o.: Aké sú medzi nimi rozdiely?

Zamestnanec vlastnej s.r.o.

Spoločník/konateľ môže byť vo svojej s.r.o. aj zamestnancom. Z hľadiska výšky odvodov je to najmenej výhodný spôsob ako dostať peniaze zo s.r.o.. Pri tomto variante sú odvody spoločníka/konateľa v rovnakej výške ako akéhokoľvek iného zamestnanca.

Odvody spoločníka/konateľa zamestnaného vo vlastnej s.r.o. sú nasledovné:

Ani tu netreba zabudnúť na minimálne zdravotné odvody, ktoré sa musia zaplatiť.

Výber hotovosti do pokladne

Ďalšia možnosťou je výber peňazí z firemného účtu do pokladne a následné použitie finančných prostriedkov na osobnú spotrebu. Táto metóda nie je veľmi vhodná, pretože výberom sa zvýši účtovný stav pokladne a v prípade daňovej kontroly je potrebné preukázať, že sa táto hotovosť nachádza vo firme. 

Výbery do pokladne je potrebné evidovať v pokladničnej knihe, kde sa vyznačí dátum, suma a podpis konateľa. Tieto peniaze by mali byť použité na drobné nákupy spojené s podnikaním. Výber do pokladne sa nepovažuje za príjem podliehajúci z dani z príjmov. Časté a veľké výbery môžu byť podozrivé pre finančnú správu a môžu byť považované za skryté vyplácanie príjmov konateľov alebo spoločníkov s.r.o..

Poskytnutie pôžičky spoločníkovi

K peniazom zo s.r.o. sa dá dostať aj poskytnutím pôžičky. Nie je možné realizovať ju v hotovosti, ale len bankovým prevodom na základe zmluvy. Poskytnutá pôžička by z hľadiska transferového oceňovania nemala byť bezúročná. Tento variant však nie je dlhodobé riešenie situácie, pretože peniaze treba do s.r.o. nejakým spôsobom vrátiť.

Autorské a licenčné zmluvy medzi s.r.o. a spoločníkom

Spoločník môže so svojou s.r.o. uzatvoriť aj iný typ zmlúv, napríklad autorskú zmluvu alebo licenčnú zmluvu. Na základe týchto zmlúv môže pre s.r.o. dodávať rôzne služby. 

Príjmy spoločníka z autorskej zmluvy sa radia k aktívnym príjmom (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov). Ak sa konateľ/spoločník rozhodne tieto príjmy vysporiadať v daňovom priznaní, uplatní si všetky výhody, ako keby mal príjem zo živnosti (paušálne výdavky, nezdaniteľnú časť na daňovníka, zníženú sadzbu dane a pod.). Má však možnosť zdanenia príjmov zrážkovou daňou 19 %, no stráca možnosť uplatnenia akýchkoľvek výdavkov a nemôže si uplatniť ani nezdaniteľnú časť na daňovníka. V tomto prípade neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne a ani zdravotnej poisťovne.

Príjmy spoločníka z licenčnej zmluvy sa radia k pasívnym príjmom (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov). Aj pri tomto type zmluvy je možné využiť zdanenie zrážkovou daňou v sadzbe 19 % bez povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Ak si spoločník vysporiada príjmy z licenčnej zmluvy v daňovom priznaní, môže si uplatniť paušálne výdavky, ale nie nezdaniteľnú časť na daňovníka ani daňový bonus. Odvody z tohto druhu príjmu sa neplatia ani v tomto prípade. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.