Proces prechodu zo živnosti na s.r.o.: aké povinnosti vás neminú?

Tipy 27.7.2021 Michaela Struhárová
Uvažujete nad zmenou právnej formy zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným? Pri premýšľaní, ktorá forma podnikania sa vám najviac oplatí, treba zvážiť viacero faktorov. Komu sa prechod zo živnosti na s.r.o. oplatí, ako taký prechod vyzerá, aké podmienky musíte splniť a na aké termíny si treba dať pozor.
prechod zo živnosti na sro

Uvažujete nad zmenou právnej formy zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným? Pri premýšľaní, ktorá forma podnikania sa vám najviac oplatí, treba zvážiť viacero faktorov. 

V prvom rade si treba hodiť do kalkulačky, či sa prechod oplatí z hľadiska optimalizácie daní, odvodov a celkových nákladov. Dôležité je aj zváženie, ktorá forma je lepšia z hľadiska obchodných vzťahov a právnych charakteristík, z ktorých vyplývajú iné práva a povinnosti. 

Poďme sa pozrieť na to, komu sa prechod zo živnosti na s.r.o. oplatí, ako taký prechod vyzerá, aké podmienky musíte splniť a na aké termíny si treba dať pozor.

Komu sa oplatí prechod zo živnosti na s.r.o.?

Či už pri podnikaní na živnosť uplatňujete paušálne výdavky, daňovú evidenciu alebo vediete jednoduché či podvojné účtovníctvo, musíte vedieť, akú máte aktuálne daňovo-odvodovú zaťaženosť a akú by ste mali po prechode na s.r.o. 

Výška daňovej sadzby je rovnaká pre obe právne formy, ušetríte zjavne na odvodoch, ale ak sa v s.r.o. zamestnáte alebo budete poberať odmenu konateľa s rovnako vysokou mzdou, nevyhnete sa vysokým odvodom do zdravotnej aj sociálnej poisťovne. Viete si optimalizovať náklady nízkou mzdou a pridelením podielu na čistom zisku spoločníkovi, ktorý je dodatočne zdanený iba 7 %- nou sadzbou dane. 

V číslach by to vyzeralo nasledovne:

ŽIVNOSŤ: Ste podnikateľ s ročným príjmom 20 000 eur, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 % (12 000 €). Za rok odvediete štátu odvody do poisťovní v minimálne výške 3 000 € a daň 75 €. Vaša ročná daňovo-odvodová zaťaženosť je 3 075 €.

S.R.O.: Ak prejdete na s.r.o. a dáte si symbolickú mzdu 100 € mesačne, ročne zaplatíte 600 € na odvodoch, musíte mať minimálne náklady vo výške 10 000 € za rok, aby ste prišli na daň vo výške 1 500 €. Z čistého zisku 8 500 € odvediete cca 600 € daň. Spolu je daňovo-odvodová zaťaženosť ročne 2 700 € a ste na nižšej zaťaženosti ako v živnosti. 

POZOR: Ak máte nižšie náklady, zmeniť formu podnikania sa vám neoplatí. Preto je dobré vopred odhadnúť, koľko nákladov za rok asi vynaložíte.

Pri založení s.r.o. treba myslieť aj na to, že vedenie účtovníctva je komplikovanejšie, účtuje sa o viacerých prípadoch, a preto je drahšie ako vypracovanie daňového priznania pri paušálnych výdavkoch alebo jednoduché účtovníctvo. Pri vysokých príjmoch je to však určite zanedbateľná čiastka oproti vysokým odvodom do poisťovní.

Ak máte aj iné dôvody prechodu zo živnosti na s.r.o., napríklad obchodná prestíž, obchodný partner, investor do s.r.o., ručenie, sami musíte vedieť oceniť pridanú hodnotu, ktorá nebude viditeľná v číslach. 

komu sa oplatí prechod zo živnosti na s.r.o.

Proces prechodu zo živnosti na s.r.o.

Celý proces môžeme rozdeliť na 4 etapy:

1. Založenie novej s.r.o./ kúpa ready made s.r.o.

Pred samotným pristúpením k založeniu novej s.r.o. alebo kúpe hotovej s.r.o. si budete musieť premyslieť názov spoločnosti, výšku základného imania, spoločníkov, konateľov, sídlo, spôsob konania. 

Celý proces založenia môže trvať cca 10 dní, ale aj viac ako mesiac, záleží od vyťaženosti okresného súdu, na ktorom sa zápis vykonáva. Zmeny v obchodnom registri, teda kúpa readymade s.r.o predstavuje rýchlejší proces zápisu zmien do obchodného registra. Tento  variant volia hlavne tí, ktorí chcú podnikať čím skôr. Musíte spĺňať podmienku bezúhonnosti a nemať žiadne podlžnosti na daňovom úrade ani v poisťovniach a nesmie byť voči vám vedené exekučné konanie. To všetko si úrady preverujú. 

Po zápise s.r.o. do obchodného registra môžete začať podnikať, aj keď si ešte pár dní a možno aj týždňov počkáte na osvedčenie o registrácii pre daň z príjmov, čiže DIČ, pretože daňový úrad má na vydanie tohto osvedčenia 30 dní.

2. Prevod majetku a zmluvných vzťahov

Živnostník, ktorý nemá majetok, záväzky alebo zmluvné vzťahy, tento krok nemusí absolvovať. Previesť všetky zmluvné vzťahy na novozaloženú spoločnosť môžete na základe zmluvy alebo dodatkom pôvodnej zmluvy. Hmotný a nehmotný majetok živnostníka je potrebné vyradiť pre účely odpisov a dane z príjmov a v novej spoločnosti zasa zaradiť.  

Komplexným riešením na prevod práv a povinností môže byť aj uzavretie zmluvy o predaji podniku podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Touto zmluvou sa prevádzajú všetky veci, iné práva a iné majetkové hodnoty (vrátane duševného vlastníctva), ktoré slúžia na prevádzkovanie spoločnosti. Nová s.r.o. prevodom práv a povinností nadobudne všetok majetok, práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje, vrátane pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom. 

Podstatnými náležitosťami zmluvy sú najmä dohoda o prevode vlastníctva k veciam, iným právam a iným majetkovým hodnotám, prevzatie záväzkov z predávajúceho na kupujúceho a kúpna cena. Zmluva musí byť písomná a podpisy oboch zmluvných strán musia byť úradne overené. 

Ak ste platiteľ DPH, ako s.r.o. si budete musieť vybaviť nové IČ DPH, čo znamená požiadať o registráciu pre platiteľa DPH. Ak však budete pokračovať v tej istej činnosti, so všetkými dodávateľmi, odberateľmi a majetkom, nebude problém daňovému úradu preukázať opodstatnenie pre registráciu. 

Pri podpise zmluvy o predaji podniku dochádza k registrácii k DPH zo zákona a predmetná skutočnosť sa daňovému úradu len oznámi. Daňový úrad musí vydať obchodnej spoločnosti osvedčenie o registrácii k DPH do 7 dní. Prílohou oznámenia je zmluva o predaji podniku.

prechod zo živnosti na s.r.o.

3. Zrušenie živnosti

Ak nechcete živnosť prevádzkovať popri fungovaní s.r.o. je dobré ju zrušiť, prípadne načas pozastaviť. Zrušiť alebo pozastaviť živnosť môžete elektronicky alebo aj v listinnej podobe na príslušnom okresnom úrade živnostenského podnikania v mieste podnikania. 

Novela zákona o živnostenskom podnikaní od 1.8.2021 ruší minimálne a maximálne ohraničenie pozastavenia živnosti, preto ak zmeníte názor a budete sa chcieť k živnosti vrátiť, môžete tak urobiť kedykoľvek. 

Pri ukončení podnikania neplatíte žiadny kolok, pri pozastavení živnosti v prípade listinného podania platíte 4 € kolok a v prípade elektronického podania kolok 2 €. 

O ukončení podnikania vydá živnostenský úrad potvrdenie a vymaže živnostníka zo živnostenského registra. Pri pozastavení podnikania je má živnostník voči úradom a poisťovniam postavenie akoby podnikanie ukončil. 

Povinnosti po zrušení živnosti

Živnostenský úrad oznámi ukončenie živnosti daňovému úradu a zdravotnej poisťovni. Povinnosťou živnostníka je vrátiť osvedčenie o registrácii pre daň z príjmov – kartičku s DIČ daňovému úradu do 15 dní od ukončenia podnikania. 

Pri strate tejto kartičky živnostník spíše čestné vyhlásenie o strate. Všetky registrácie, ktoré mal na daňovom úrade – pre daň z motorových vozidiel, daň zo závislej činnosti, pre DPH je potrebné odhlásiť. Následne musí podať odhlášku do sociálnej poisťovne na Registračnom liste fyzickej osoby. 

Podmienky pre prechod zo živnosti na s.r.o.

Úrady si overujú, či spoločník aj konateľ novej s.r.o. spĺňajú podmienku bezúhonnosti, nie sú dlžníci v zdravotnej a Sociálnej poisťovni a nevedie sa voči nim exekučné konanie. Musia disponovať financiami na vklad do základného imania vo výške minimálne 5 000 €. Ak by boli spoločníci dvaja, jeden z nich môže mať minimálny vklad 750 €. 

So sídlom spoločnosti musí súhlasiť vlastník nehnuteľnosti, resp. pri viacerých vlastníkov, viac ako polovica z nich. Ak by ste nesplnili tieto podmienky, môžete si zvoliť do štatutárnych orgánov niekoho z rodiny alebo niekoho, komu dôverujete a byť tichým spoločníkom (spoločník, ktorý dal do spoločnosti vklad, ale nie je nikde zapísaný).

Spoločnosť s ručením obmedzením môžete založiť v akýkoľvek deň. Môžete sa vyhrať s termínom v tom prípade, ak ste ako novozačínajúci živnostník, ktorý čerpá odvodové prázdniny do 1.7. nasledujúceho roka a založíte s.r.o. v termíne, aby ste si mohli pozastaviť/zrušiť živnosť pred vznikom poistenia.

podmienky pre prechod zo živnosti na s.r.o.

Vplyv prechodu na s.r.o. na základ dane u fyzickej osoby

Ak rozmýšľate ako sa vyhnúť vysokým daniam pri predaji podniku, môžete si zvoliť metódu rozloženia predaja na jednotlivé časti majetku a záväzkov, kedy príjem u živnostníka nemusí byť príjmom hneď v roku predaja, ale až pri úhrade.

Predaj jednotlivých častí majetku a záväzkov

Postúpenie pohľadávok – ak postúpite pohľadávku, vplyv na základ dane je 0, pretože podľa § 19 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov je výdavkom hodnota pohľadávky pri jej postúpení do výšky príjmu plynúceho z postúpenia.

Predaj zásob – vplyv na základ dane 0, pretože príjem je znížený o zostatkovú cenu zásob. Pokiaľ by ste ich predali za vyššiu cenu ako ich zostatková cena, zaplatíte daň z rozdielu medzi príjmom a zostatkovou cenou.

Predaj majetku – vplyv na základe dane 0, pretože príjem je znížený o zostatkovú cenu majetku. Takže ak predáte za zostatkovú hodnotu, nezaplatíte z toho nič.

Prevzatie záväzkov podľa § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka - príjmom podľa § 6 ods. 5 písm. d) zákona o dani z príjmov je výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

prechod zo živnosti na s.r.o.

Predaj podniku podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka

Podľa § 6 ods. 5 písm. c) zákona o dani z príjmov je príjmom z podnikania fyzickej osoby aj príjem z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku.

Základ dane sa v takomto prípade určuje podľa § 17a zákona o dani z príjmov. Daňovník, ktorý predáva podnik alebo jeho časť a ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, zahŕňa do základu dane príjem z predaja podniku alebo jeho časti v dohodnutej kúpnej cene:

Táto úprava základu dane u daňovníka predávajúceho podnik sa vykoná v zdaňovacom období, v ktorom nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti.

Darovanie častí podniku

Bezodplatné postúpenie pohľadávok – nemilý dopad na základ dane, pretože základom dane bude celá nominálna hodnota pohľadávok, pretože výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov je hodnota pohľadávky pri jej postúpení, a to do výšky príjmu z postúpenia, a to je v tomto prípade 0.

Darovanie zásob – aj v tomto prípade na to doplatí fyzická osoba, nakoľko výdavok uplatnený pri nákupe zásob musí byť vyňatý z daňových výdavkov, pretože nedošlo k využitiu zásob na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmu.

Darovanie hmotného majetku – zostatková cena nebude daňovým výdavkom.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.