Účtovný denník a hlavná kniha v podvojnom účtovníctve

Účtovníctvo 24.6.2024 Michaela Struhárová
Na čo slúži účtovný denník a hlavná kniha? Základné nástroje podvojného účtovníctva majú rôznu štruktúru i účel. Aký je medzi nimi rozdiel?
účtovný denník a hlavná kniha v podvojnom účtovníctve

Založenie obchodnej spoločnosti je prvým krokom k povinnosti viesť účtovníctvo. Spoločnosť prostredníctvom účtovných dokladov a účtovných zápisov dokumentuje dianie v spoločnosti. 

Najdôležitejšími dokumentmi v podvojnom účtovníctve sú účtovný denník a hlavná kniha, v ktorých spoločnosti evidujú všetky účtovné zápisy. Aký je medzi nimi rozdiel? 

Účtovný denník

Účtovný denník je jednou z účtovných kníh v podvojnom účtovníctve. Slúži na chronologické zaznamenávanie všetkých účtovných operácií, ktoré v spoločnosti nastali. Každý účtovný zápis v účtovnom denníku obsahuje informácie o dátume, obsahu účtovnej operácie, sume a príslušných účtoch, na ktorých sa táto operácia zaúčtuje.

Účtovný denník zabezpečuje, aby všetky finančné transakcie boli zaznamenané v časovom poradí, čo umožňuje presne sledovať finančné toky v rámci spoločnosti. 

Tento denník je základom pre ďalšie účtovné výkazy a analýzy, ako je hlavná kniha, ktorá sumarizuje účtovné operácie podľa jednotlivých účtov. Vedenie účtovného denníka je povinné podľa zákona o účtovníctve.

Čo obsahuje účtovný denník?

Účtovný denník obsahuje záznamy o všetkých účtovných operáciách, ktoré sa uskutočnili v spoločnosti. Tieto záznamy sú chronologicky usporiadané a obsahujú nasledujúce základné informácie:

  1. dátum, kedy bola účtovná operácia vykonaná,
  2. identifikačné číslo účtovného dokladu, na základe ktorého je zápis uskutočnený (napríklad faktúra, príjmový alebo výdavkový doklad),
  3. stručný popis účtovnej operácie, ktorý objasňuje, o akú transakciu ide (napríklad nákup materiálu, prijatá platba),
  4. účty, ktoré sú dotknuté danou operáciou, v podvojnom účtovníctve sa zaznamenávajú minimálne dva účty – jeden na strane Má dať a druhý na strane Dal,
  5. hodnota účtovnej operácie, ktorá sa účtuje na príslušné účty,
  6. mena, v ktorej je operácia zaúčtovaná (napríklad EUR, USD),
  7. poznámky a dodatočné informácie alebo komentáre, ktoré môžu byť dôležité pre lepšie pochopenie operácie.

Účtovný denník preukazuje úplnosť účtovných zápisov a správnosť zaúčtovania do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Aké činnosti je potrebné urobiť v účtovnom denníku na konci účtovného obdobia? 

1. Uzávierka účtovného denníka

2. Zatváranie účtov

3. Príprava účtovných výkazov

4. Archivácia účtovného denníka

5. Audítorské kontroly

6. Prechod do nového účtovného obdobia

Hlavná kniha

Hlavná kniha poskytuje súhrnný prehľad o všetkých finančných transakciách spoločnosti a slúži ako základ pre zostavenie finančných výkazov. Umožňuje sledovať a overovať správnosť účtovných záznamov. Manažment používa údaje z hlavnej knihy na rozpočtovanie, finančné plánovanie a rozhodovanie, interný a externý audit používa hlavnú knihu na kontrolu účtovníctva. Vedenie hlavnej knihy je zákonnou požiadavkou a zabezpečuje dodržiavanie účtovných štandardov a predpisov.

Aké údaje obsahuje hlavná kniha?

Hlavná kniha obsahuje všetky syntetické a analytické účty, ktoré má účtovná jednotka vo svojom účtovnom rozvrhu. Spoločnosť nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú uvedené v účtovnom rozvrhu. 

V hlavnej knihe musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v účtovnom denníku. Účtovné zápisy sa evidujú podľa jednotlivých účtov z účtovej osnovy. Každý účet v hlavnej knihe sumarizuje finančné transakcie týkajúce sa konkrétneho majetku, záväzkov, vlastného imania, výnosov a nákladov.

Účty v hlavnej knihe musia obsahovať:

Zostatky účtov sa používajú na zostavenie finančných výkazov, ako sú súvaha a výkaz ziskov a strát.

Aký je rozdiel medzi účtovným denníkom a hlavnou knihou?

Účtovný denník a hlavná kniha sú oba základné nástroje v podvojnom účtovníctve, ale líšia sa v účele použitia i štruktúre. 

Účtovný denník zaznamenáva všetky finančné transakcie v chronologickom poradí. Každá transakcia v ňom obsahuje dátum, číslo dokladu, popis transakcie, účty ovplyvnené transakciou (Má dať a Dal) a sumu. Poskytuje časový prehľad o všetkých transakciách, kedy a ako boli jednotlivé transakcie uskutočnené. 

Na druhej strane, hlavná kniha sumarizuje všetky finančné transakcie podľa jednotlivých účtov a poskytuje celkový prehľad o finančnej situácii spoločnosti. Každý účet v hlavnej knihe obsahuje začiatočný stav, jednotlivé transakcie zaúčtované na strane Má dať a Dal, a konečný zostatok. 

Hoci obsahujú rovnaké informácie, účtovný denník zabezpečuje časovú presnosť záznamov a hlavná kniha umožňuje analýzu finančnej situácie podľa jednotlivých účtov. Spolu tieto dva nástroje poskytujú presný obraz o aktivitách a celkovom stave spoločnosti.

 

Naučte sa viesť účtovníctvo na našom akreditovanom kurze a získajte certifikát. Máme množstvo termínoch počas pracovných dní i víkendov. Rezervujte si miesto

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.