Čo prinesie novela zákona o dani z príjmov od roku 2023, respektíve 2024?

Dane 16.9.2022 Michaela Struhárová
Rok 2023 a 2024 prinesie so sebou zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré ovplyvnia viaceré zabehnuté pravidlá. Účelom novely zákona je zaviesť také pravidlá, ktoré budú slúžiť v boji proti daňovým únikom, prinesú zmeny v transferovom oceňovaní a zatraktívnia podnikateľské prostredie. Čo všetko novela zákona ovplyvní?
novela zákona o dani z príjmov od roku 2023, respektíve 2024

Zmena spôsobu registrácie na daň z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov prináša zmenu v spôsobe registrácie na daň z príjmov. V súčasnosti je fyzická osoba povinná si splniť registračnú povinnosť k dani z príjmov predložením riadne vyplneného registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. 

Od 1.1.2023 bude správca dane registrovať daňovníkov z úradnej moci. Registrácia bude prebiehať na základe údajov zapísaných do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Bude sa jednať o subjekty zapísané do obchodného a živnostenského registra.

Ekonomické prepojenie 

Od roku 2023 navrhuje novela zákona doplniť zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Po novom sa podiely blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia sčítajú a v prípade, že prekročia 25 % a viac sa budú považovať za ekonomicky prepojené.

V dôvodovej správe sa ako príklad uvádza situácia, kedy má manžel v spoločnosti A podiel 100 % a v spoločnosti B má podiel 15 %. Jeho manželka má v spoločnosti B taktiež podiel 15 %. Podľa súčasne platného znenie zákona sa spoločnosti A a B nepovažujú za prepojené, nakoľko ani manželka ani manžel nemajú v spoločnosti B podiel jednotlivo najmenej 25 %. Avšak podľa navrhovaných doplnení by sa za ekonomicky prepojené považovali, pretože sa podiely 15 % a 15 % sčítajú a prevyšujú tak 25 %.

Súčasné znenie zákona, konkrétne ustanovenie § 2 písm. n) hovorí o závislej osobe, ktorou sa rozumie: 

V rámci doplnení k ekonomickému prepojeniu sa za ekonomické prepojenia budú považovať aj nasledovné vzťahy:

Kontrolovaná transakcia

Čo je vlastne kontrolovaná transakcia? Kontrolovanou transakciou sa rozumie právny alebo iný obdobný vzťah medzi dvoma alebo viacerými závislými osobami (závislé osoby špecifikované v článku vyššie), pričom aspoň jedna z osôb dosahuje príjmy podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem z podnikania alebo z nakladania s majetkom. Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho alebo iného vzťahu.

Novela zákona jednoznačne navrhuje vylúčiť z kontrolovaných transakcií vzťah na základe závislej činnosti. Závislá činnosť, z ktorej príjmy spadajú pod § 5 zákona o dani z príjmy, a to v postavení zamestnanca či konateľa, by sa teda nepovažovala za kontrolovanú transakciu.

Účelom novely je aj zjednodušiť administratívu spojenú s nízkymi transakciami. Po novom sa navrhuje, aby sa právny či iný obdobný vzťah, na základe ktorého ani jedna závislá osoba nedosiahne zdaniteľný príjem alebo daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote vyššej ako 10 000 eur, nepovažoval za významnú kontrolnú transakciu. Neplatí to však v prípade, ak sa jedná o úver alebo pôžičku s istinou nad 10 000 eur.

Predkladanie transferovej dokumentácie

Transferová dokumentácia predstavuje súbor údajov, argumentov a skutočností, ktoré slúžia ako dôkaz o kontrolovaných transakciách.

Podľa najnovšej novely zákona by sa mala transferová dokumentácia predkladať najmä v cudzom jazyku. V slovenčine by sa mala predložiť len v prípade, že by ju správca dane v tomto jazyku požadoval. Daňovník bude mať povinnosť predložiť dokumentáciu v slovenčine do 15 dní od doručenia výzvy.

Zmena pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa od roku 2023

Navrhovaná zmena sa týka fyzických osôb. Návrh prichádza z toho dôvodu, aby nedochádzalo k situáciám, kedy si od 1.1.2023 nebude môcť daňovník uplatniť celý nárok na daňový bonus z dôvodu nedostatočne vysokého čiastkového základu dane. Výška nároku na daňový bonus je podľa nových pravidiel limitovaná výškou vykázaného čiastkového základu dane. 

Vďaka novele sa umožní douplatniť si celý nárok na daňový bonus na vyživované dieťa, v prípade že čiastkový základ dane daňovníka nepostačuje na uplatnenie celej výšky daňového bonusu. Získať daňový bonus na vyživované dieťa v plnej výške bude možné sčítaním čiastkových základov dane obidvoch oprávnených osôb (rodičov).

Zisťovanie základu dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

Táto zmena by mala pomôcť daňovníkom, ktorí na území Slovenska prevádzkujú stálu prevádzkareň, no nie sú povinní viesť účtovníctvo podľa slovenských predpisov. Jedná sa o daňovníkov, ktorí na Slovensku podnikajú len dočasne a nemusia svoju organizačnú zložku zaregistrovať v obchodnom registri.

Navrhovanou zmenou sa chce týmto daňovníkom umožniť, aby pri určovaní základu dane stálej prevádzkarne vychádzali z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi priraditeľný stálej prevádzkarni. Výnosy a náklady by sa zisťovali z účtovnej alebo inej obdobnej evidencie zahraničného daňovníka.

Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov od roku 2024

Novela prichádza taktiež s návrhom zavedenia nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov. Nové pravidlo má slúžiť v boji proti praktikám, ktoré využívajú nadmerné dlhové financovanie na umelé znižovanie základu dane z príjmov. Pravidlo o obmedzení zahrnovania čistých úrokových nákladov do základu dane by sa malo uplatňovať na niekoľko subjektov:

Limitácia čistých úrokových nákladov by sa mala uplatňovať u právnických osôb, u ktorých suma čistých úrokových nákladov presiahne čiastku 3 000 000 eur. V praxi by to malo vyzerať tak, že ak suma čistých úrokových nákladov presiahne sumu 3 000 000 eur, základ dane sa zvýši o sumu, o ktorú úrokové náklady presiahnu 30 % ukazovateľ EBITDA (EBITDA je zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi).

Pre účely limitácie nákladových úrokov sa ukazovateľ EBITDA za príslušné zdaňovacie obdobie navrhuje vypočítať ako súčet:

Nové pravidlo sa navrhuje prvýkrát aplikovať až na čisté úrokové náklady plynúce zo zmlúv o úveroch a pôžičkách uzatvorených po 31.12.2023.

Pravidlá nízkej kapitalizácie a kapitalizované úroky

So zavedením nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov, novela navrhuje do zákona o dani z príjmov zaviesť tiež úpravu, ktorá spresňuje, že pravidlá nízkej kapitalizácie by sa nemali uplatňovať na úrokové náklady kapitalizované do majetku v ocenení vlastnými nákladmi.

Postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie

V tomto prípade novela zákona o dani z príjmov dopĺňa postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Navrhuje sa úprava zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok. Podľa nej bude môcť daňovník postupovať v situáciách, ako je zánik pohľadávky, zánik záväzku, vrátenie odpustenia dlhu a tvorba opravných položiek k pohľadávkam.

Prihláste sa na školenie, kde vám lektor vysvetlí dôležité paragrafy a posledné zmeny v zákone o dani z príjmov

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.