Kedy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti?

V niektorých situáciách odvedie DPH pri nákupe tovaru alebo služby odberateľ, nie dodávateľ. Takéto situácie nazývame prenos daňovej povinnosti. Kedy k nim dochádza?
prenos daňovej povinnosti

Čo znamená prenos daňovej povinnosti?

Daň z pridanej hodnoty je zahrnutá v cene tovarov a služieb. Platiteľ DPH predáva svoj tovar alebo služby s DPH, a zároveň má nárok na odpočet DPH z nakúpeného tovaru alebo z nakúpených služieb. K takémuto procesu dochádza medzi dodávateľom a odberateľom. 

Existujú však situácie, kedy DPH pri nákupe tovaru alebo služby odvedie len jeden subjekt obchodu, a tým je odberateľ, nie dodávateľ. 

Prenos daňovej povinnosti znamená, že dodávateľ tovaru alebo služby neuplatní pri predaji DPH a následne DPH uplatní až odberateľ. Dodávateľ teda vystaví faktúru bez DPH a zároveň na nej uvedie informáciu o prenose daňovej povinnosti. Odberateľ zo sumy na faktúre vypočíta DPH a odvedie ju. Prenos daňovej povinnosti upravuje § 69 zákona o DPH, ktorý tiež definuje osoby povinné platiť daň. 

Tento prístup je často používaný v prípade obchodovania so službami alebo tovarom medzi rôznymi krajinami, kde sa aplikujú rôzne sadzby DPH alebo iných spotrebných daní. Prenesenie daňovej povinnosti môže byť užitočné na zabezpečenie toho, aby bola daň účtovaná a vybraná v krajine, kde je spotreba skutočne realizovaná, čo môže pomôcť predísť daňovým únikom a zlepšiť transparentnosť v medzinárodnom obchode.

Prečítajte si: Registrácia za platiteľa DPH: Od akého obratu je povinná?

Kedy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti?

Medzinárodný obchod - služba

Prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa sa týka väčšiny služieb, pri ktorých je miestom dodania iný členský štát Európskej únie. Odberateľ musí mať v krajine svojho sídla pridelené IČ DPH, ktoré uvedie ako fakturačný údaj, aby dodávateľ vystavil faktúru správne s prenosom daňovej povinnosti. Prenos daňovej povinnosti uplatňujú platitelia DPH registrovaní podľa § 4 zákona o DPH

Ak osoba, ktorá prijíma alebo dodáva služby z/do iného členského štátu nie je registrovaná ako platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH, ešte pred dodaním alebo prijatím služby z iného členského štátu sa je povinná registrovať sa za platiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH. 

Vo všetkých uvedených prípadoch sa faktúra vystavuje bez DPH.

Prečítajte si: Čo musí obsahovať faktúra do zahraničia, keď ste neplatiteľ a platiteľ DPH?

Medzinárodný obchod - tovar

V prípade dodania tovaru do inej krajiny, kedy tovar prekročí hranice, hovoríme o dodávke oslobodenej od DPH. Ak je dodávateľ platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH a tovar odošle do iného členského štátu odberateľovi, ktorý má v danej krajine pridelené IČ DPH, dodávateľ vyfakturuje tovar za cenu bez DPH a uplatní oslobodenie od DPH v zmysle § 43 ods. 1 zákona o DPH. Odberateľ následne odvedie DPH v svojej krajine a de facto ide o prenesenie daňovej povinnosti.

Ak podnikateľ nie je registrovaný za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH a nadobúda tovar z iného členského štátu v hodnote vyššej ako 14 000 eur za kalendárny rok, je povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH podľa § 7 zákona o DPH. Musí tak urobiť ešte predtým, ako hodnota nadobudnutého tovaru presiahne sumu 14 000 eur za kalendárny rok.

Stavebné práce

V tomto prípade ide o obchod medzi slovenskými podnikateľmi v rámci SR. K prenosu daňovej povinnosti dochádza v tomto prípade pri:

Finančné riaditeľstvo vypracovalo zoznam niektorých činností, ktoré patria a nepatria do sekcie F klasifikácie CPA

K prenosu daňovej povinnosti však dochádza iba pri platiteľoch DPH registrovaných podľa § 4 zákona o DPH. Ak je odberateľ neplatca DPH, nedochádza k prenosu daňovej povinnosti. 

Ostatné vybrané tovary predávané v rámci SR

Obchod prebieha medzi slovenskými podnikateľmi v rámci SR, ktorí sú platiteľmi DPH registrovanými podľa § 4 zákona o DPH.

Ide o tovary a obchody, ktoré sú definované v § 69 ods. 12 zákona o DPH, napríklad:

K prenosu daňovej povinnosti dochádza aj pri iných situáciách ako je napríklad predaj zlata ako suroviny či investičného zlata. Kto je povinný platiť DPH si viete overiť v § 69 zákona o DPH.

Prečítajte si: Registrácia pre DPH môže byť povinná, aj keď nedosahujete stanovený obrat

Čo sa uvádza na faktúre pri prenose daňovej povinnosti?

Ak predávate tovar alebo službu, ktorá je v režime prenesenia daňovej povinnosti, nezabudnite na to pri vystavovaní faktúry. Informáciu o prenose daňovej povinnosti je potrebné uviesť na faktúre, aby bol odberateľ upovedomený o tom, že je povinný odviesť DPH.

Môžete použiť formuláciu: “Prenesenie daňovej povinnosti”, v angličtine “Reverse charge” alebo “VAT reverse charge”

Pri dodaní tovaru, kedy ide o oslobodenie dodania od DPH, môžete na faktúre uviesť text: 

“Dodanie tovaru je oslobodené od dane v zmysle § 43 ods. 1 zákona o DPH” alebo “Dodanie tovaru je oslobodené od dane v zmysle článku 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení” alebo len “Dodanie je oslobodené od dane”.

Podobným témam a situáciám sa venujeme aj na kurze Zákon o DPH. Vyberte si z množstva termínov a rezervujte si svoje miesto na kurze. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.