Aké zmeny prináša návrh novely zákona o účtovníctve 2020?

Účtovníctvo 23.8.2019 Michaela Struhárová
Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
novela zákona o účtovníctve

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o účtovníctve od roku 2020

novela zákona o účtovníctve 2020

Oslobodenie od povinnosti zverejňovať nefinančné informácie účtovnej jednotky

Návrh novely zákona o účtovníctve oslobodzuje účtovné jednotky od uvádzania opisu politiky rozmanitosti týkajúcej sa nefinančných informácií účtovnej jednotky. 

Uvádzanie nefinančných informácií upravuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/95/EU. Politika rozmanitosti sa uplatňuje na správne, riadiace a dozorné orgány podniku a zohľadňuje kritéria veku, vzdelania, pohlavia alebo odborných skúseností. 

Uvedené oslobodenie sa dotkne primárne veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme. 

Oslobodenie od zverejňovania nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti sa prvýkrát umožňuje pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.

Zmena veľkostných kritérií a povinnosť auditu 

Ďalšou významnou zmenou, ktorú so sebou prináša novela zákona o účtovníctve, ktorá upravuje veľkostné kritériá na základe ktorých vzniká účtovnej jednotke povinnosť overiť si rriadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. 

Navrhuje sa výrazné zvýšenie majetku a čistého obratu spoločnosti - 100 % zo súčasných rozhodujúcich kritérií

Z toho vyplýva, že povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom by vznikla účtovnej jednotke, ktorej:

novela zákona o účtovníctve 2020

Táto zmena spôsobila v rade audítorov a audítorských spoločností veľkú vlnu nespokojnosti. Komora audítorov nesúhlasí s uvedenou novelou zákona nakoľko sa obáva, že by došlo k zníženiu transparentnosti účtovných závierok a k zníženiu kvality účtovných závierok v účtovných jednotkách. Preto navrhuje, z dôvodu zachovania vyššieho statusu kontroly účtovných jednotiek, ponechať predmetné veľkostné kritériá v pôvodnom znení. 

„Dnes sa na Slovensku audituje okolo 11 tisíc účtovných jednotiek. Ak sa kritériá zvýšia, počet kontrolovaných subjektov klesne o 20 až 30 %,“ povedal pre webnoviny.sk prezident komory Milan Mozolák.

Ministerstvo financií zmenu obhajuje najmä zjednodušením podnikateľského prostredia pre podnikateľov. Podľa ministerstva funkcia auditu eliminuje výskyt omylov, chýb a podvodov, na čo sa spoliehajú zainteresované strany, dodávatelia, banky. Podľa TASR by sa zrušenie povinnosti auditu malo týkať približne 2300 spoločností, ktorým klesnú náklady o 9 miliónov eur.

Uvedená zmena si bude však ešte vyžadovať diskusie medzi oboma stranami. 

Ustanovenie, ktoré sa týka veľkostných kritérií a povinnosti auditu, sa v prípade schválenia návrhu novely prvýkrát použije na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a overenie mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020.

Overenie údajov z ročnej závierky pre jednotky mimo dohľadu NBS

novela zákona o účtovníctve 2020

Ďalšou zmenou, ktorú novela navrhuje je povinnosť overenia vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky a z mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorý je zostavený k auditovanej účtovnej závierke podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, pre tie účtovné jednotky, ktoré nie sú pod dohľadom Národnej banky Slovenska. 

Takýto výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky je podkladom na spracovanie finančných informácií z Registra účtovných závierok. Výnimku overenia vybraných údajov z účtovnej závierky má tá účtovná jednotka, ktoré je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.