Nemáte peniaze na zaplatenie daní? Môžete ich aj splácať

Marcová povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň už klope na dvere. Niektorí podnikatelia však bojujú s problémom nedostatku financií. Aké máte možnosti, ak vám nezostali peniaze na zaplatenie daní?
dane na splátky

Dočasný výpadok príjmov môže postihnúť kohokoľvek

Za výpadkom príjmov nie sú v každom prípade špekulácie podnikateľov. Viceprezident živnostenského zväzu Ján Palenčár uviedol pre sme.sk ako dva najčastejšie dôvody neporiadok na bankovom účte, napríklad keď má živnostník iba jeden účet, kde sa miešajú osobné a pracovné výdavky, alebo v nepremyslenej optimalizácii daní. 

Počas roka by si mal podnikateľ vytvárať rezervu na zaplatenie daní. Ak tak nerobí, alebo sa objavia nečakané výdavky, v marci zrazu čelí problému z čoho dane zaplatí.

Sankcie za nesplnenie daňových povinností sú vysoké

Niekomu môže napadnúť, že daňové priznanie jednoducho nepodá alebo daň z príjmov nezaplatí. Upozorňujeme, že pokuty sú vysoké, ba pre niektorých podnikateľov až likvidačné. 

Pokuta za nepodanie daňového priznania

Za nepodanie daňového priznania môže správca dane uložiť pokutu vo výške od 30 € až do 16 000 €. Výšku pokuty určí správca dane podľa závažnosti správneho deliktu, no pokutu zaplatíte aj keď si uvedomíte sami, že ste daňové priznanie nepodali, aj keď vás k tomu vyzve správca dane. 

Ak nepodáte daňové priznanie ani po výzve správcu dane, hrozí vám pokuta od 60 € až do 32 000 €. 

Úroky z omeškania úhrady dane z príjmu

V prípade, že daňové priznanie podáte, no svoju daňovú povinnosť v stanovenej lehote nezaplatíte, správca dane vám vyrubí úroky z omeškania

Tie sa počítajú podľa vzorca: 

dlžná suma dane x 4-násobok základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky/365 alebo 366 x počet dní omeškania

Podľa § 156 ods. 2 daňového poriadku bude úrok z omeškania určený zo dňa vzniku nedoplatku. Ak 4-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15 %.

Neriskujte pokuty či exekúcie, no postavte sa k svojej situácii racionálne a zvážte možné riešenia. Je ich niekoľko. 

nemáte paniaze na zaplatenie daní

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania 

Odklad lehoty na podanie daňového priznania sa neoplatí každému, najmä, ak sa vám zvýšia odvody do Sociálnej poisťovne alebo preddavky na dane. Odloženie lehoty na podanie daňového priznania však niektorých podnikateľov môže zachrániť pri dočasnom finančnom výpadku. Pri predĺžení lehoty o 3 mesiace (prípadne o 6 mesiacov pri príjmoch zo zahraničia) má podnikateľ šancu ušetriť peniaze, ktoré potrebuje na zaplatenie dane. 

Subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať s elektronicky, môžu oznámiť správcovi dane odklad lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2020, čiže v riadnej lehote na podanie daňového priznania. 

Prečítajte si viac o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Odklad povinnosti platenia dane

Správcu dane môžete požiadať o odloženie platenia dane až o 24 mesiacov, no dlžná suma musí byť zabezpečená záložným právom podľa § 81 daňového poriadku alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka. To neplatí, ak výška dane nepresiahne 3 000 €. 

Za obdobie odloženia platenia dane zaplatíte z dlžnej sumy úrok, ktorý sa vypočíta ako 3-násobok základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane. Ak tento úrok nedosahuje 10 %, použije sa úroková sadzba 10 %. 

Odklad neschváli správca dane automaticky každému subjektu. Spolu so žiadosťou musíte predložiť aj analýzu ekonomickej situácie a správca dane posúdi oprávnenosť žiadosti. Toto sa netýka fyzických osôb - nepodnikateľov, napríklad keď máte príjem z prenájmu nehnuteľnosti. 

odklad platenia daní

Platenie daní na splátky

Podobne, ako pri odklade platenia dane, správcu dane môžete požiadať o splácanie dlžnej sumy dane po dobu 24 mesiacov. V žiadosti môžete správcovi dane navrhnúť výšku splátok dane. To však neznamená, že splátka dane bude automaticky akceptovaná. 

Požiadať o splátky dane môžete rovnakým spôsobom, ako pri odklade platenia dane. 

Za vydanie rozhodnutia o schválení žiadosti o odklad alebo splácanie dane zaplatíte poplatok 9,50 € (ak žiadosť podáte elektronicky, poplatok je 4,50 €). 

platenie daní na splátky

Podnikateľský úver z banky

Úverové produkty bánk špeciálne pre podnikateľov majú lepšie úrokové sadzby než je 10 % pri odklade platenia daní alebo splátkovom kalendári. Pre získanie úveru musí podnikateľ splniť stanovené podmienky (dĺžka podnikania, úverová história, príp. zabezpečenie úveru), ktoré sú stále prísnejšie. Najmä, ak už máte hypotéku alebo iný úver. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.