Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022

Musíte podať daňové priznanie za rok 2022 sami alebo stačí požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane? Dokedy môžete o ročné zúčtovanie požiadať a čo všetko k tomu potrebujete?
ročné zúčtovanie dane za rok 2022

Ste zamestnaný? Poberali ste za rok 2022 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov na území Slovenskej republiky a rozmýšľate, či a ako sa vás dotýka povinnosť vysporiadať daňovú povinnosť? 

Čo sa dozviete? 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti („ďalej len ročné zúčtovanie dane“) je vyrovnanie daňovej povinnosti zamestnanca za príslušné zdaňovacie obdobie. Upravuje ho zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Zamestnávateľ ho vykoná na základe písomnej žiadosti zamestnanca. 

Povinnosť podať daňové priznanie má každý daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy presiahli v roku 2022 sumu 2 289,63 €.

O ročné zúčtovanie dane však môže požiadať len zamestnanec, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov.

Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022? 

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane len na základe písomnej žiadosti zamestnanca, a to na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva určuje finančná správa Slovenskej republiky (ďalej len „FS SR“) a je zverejnené na webovej stránke FS SR.
 

Termín na predloženie žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2022

Vyplnenú a podpísanú žiadosť musí zamestnanec predložiť svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2023.

Spolu so žiadosťou musí predložiť všetky potrebné doklady na jeho vykonanie (napríklad potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od iných zamestnávateľov, rodné listy detí, potvrdenia o škole, sobášny list a iné).

ročné zúčtovanie dane za rok 2022

Ak mal zamestnanec za rok 2022 viacerých zamestnávateľov, ktorého z nich môže o vykonanie ročného zúčtovania dane požiadať?

Zamestnanec môže o vykonanie ročného zúčtovania dane požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého počas roka 2022 pracoval.

Ak zamestnanec v roku 2022 neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, zamestnávateľ, ktorého požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane, na ne prihliadne dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok.

Zamestnanec, ktorý mal viacerých zamestnávateľov, bude potrebovať doložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania potvrdenia o zdaniteľnej mzde za rok 2022 od všetkých zamestnávateľov („Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. za zdaňovacie obdobie roka 2022“).

Ak zamestnanec nepožiada do 15. februára 2023 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo nepredloží všetky potrebné doklady v stanovenom termíne, zamestnávateľ nesmie ročné zúčtovanie zamestnancovi vykonať a zamestnanec bude povinný podať daňové priznanie sám.

Príklad č. 1:

Zamestnávateľ počas roka 2022 pracoval u zamestnávateľa, u ktorého skončil pracovný pomer dňa 31.10.2022. Od 1.11.2022 sa zamestnal u nového zamestnávateľa, u ktorého pracuje aj v roku 2023. U obidvoch podpísal vyhlásenie a uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane. Ktorého zamestnávateľa môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane?

O vykonanie ročného zúčtovania dane môže požiadať druhého zamestnávateľa, nakoľko je to jeho posledný zamestnávateľ, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Príklad č. 2:

Zamestnanec počas roka 2022 pracoval u troch zamestnávateľov. Ani u jedného z nich nepodpísal vyhlásenie, a teda si neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ktorého z nich môže zamestnanec požiadať o ročné zúčtovanie dane?

O vykonanie ročného zúčtovania dane môže zamestnanec požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa. Spolu so žiadosťou však musí predložiť všetky doklady, tzn. potvrdenia o zdaniteľnej mzde od všetkých zamestnávateľov, bez toho nemôže zamestnávateľ ročné zúčtovanie zamestnancovi vykonať.

ročné zúčtovanie dane za rok 2022

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022

Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zamestnancovi zdaniteľný príjem, vystaviť a doručiť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce pre výpočet zdaniteľných príjmov, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a daňového bonusu.

Takýmto dokladom je tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2022“.

Zamestnávateľ má povinnosť vystaviť a doručiť potvrdenie zamestnancovi:

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie na základe:

V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane si zamestnanec môže uplatniť najmä tieto daňové zvýhodnenia:

Aby si však uvedené daňové zvýhodnenie mohol zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane za rok 2022 uplatniť, musí spolu so žiadosťou o vykonanie predložiť zamestnávateľovi aj príslušné doklady, napríklad: 

ročné zúčtovanie dane za rok 2022

Dokedy je zamestnávateľ povinný vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022?

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie dane za zamestnancov, ktorí o to požiadali, v termíne najneskôr do 31. marca 2022 na tlačive „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022 podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a doplnkov“. Vzor tlačiva sa otvorí po kliknutí alebo je zverejnený na webovej stránke FS SR.

V termíne do 2. mája 2023 je zamestnávateľ povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie dane, vydať potvrdenie o vykonanom ročnom zúčtovaní.

Za nevykonanie ročného zúčtovania dane hrozí zamestnávateľovi pokuta od správcu dane najmenej 15 eur za každé nevykonané ročné zúčtovanie dane príslušnému zamestnancovi.

V prípade, že zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 vyznačil, že chce darovať 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov, zamestnávateľ je povinný vystaviť zamestnancovi do 17. apríla 2023 podľa § 39 ods. 7 zákona Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022.

Vysporiadanie preplatku alebo nedoplatku z ročného zúčtovania dane za rok 2022

Po vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2022 má zamestnávateľ povinnosť vrátiť preplatok alebo zraziť nedoplatok zamestnancovi, ktorý je výsledkom ročného zúčtovania dane.

Preplatok na dani

Zamestnancovi môže vzniknúť preplatok na dani, ak preddavky na daň počas zdaňovacieho obdobia, ktoré mu zamestnávateľ zrážal sú vyššie ako vypočítaná daňová povinnosť v ročnom zúčtovaní za rok 2022. 

Preplatok na dani je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vrátiť najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2022; v rovnakom termíne je zamestnávateľ povinný vyplatiť aj zamestnaneckú prémiu, či daňový bonus (ak zamestnancovi na tieto plnenia vznikol nárok).

Nedoplatok na dani

Zamestnancovi môže vzniknúť nedoplatok na dani, ak preddavky na daň počas zdaňovacieho obdobia, ktoré mu zamestnávateľ zrážal boli nižšie ako vypočítaná daňová povinnosť v ročnom zúčtovaní dane za rok 2022. 

V prípade, ak daňový nedoplatok presahuje sumu 5 eur, zamestnávateľ zrazí zamestnancovi tento daňový nedoplatok zo mzdy najneskôr do konca roka 2020. Ak si zamestnanec uplatnil daňový bonus v ročnom zúčtovaní, zamestnávateľ daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania dane zníži o sumu daňového bonusu a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume nižšej ako 5 eur.

Ak chce zamestnanec darovať 2 % alebo 3 % dane, zamestnávateľ zrazí zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy, prípadne zníži sumu daňového bonusu na vyplatenie aj nedoplatok v sume nižšej alebo rovnej 5 eur najneskôr do 31. mája 2023.

Autorka článku je lektorka Martina Švaňová, ktorá pôsobí v oblasti miezd a personalistky už od roku 2000. V Agentúre Jaspis najčastejšie školí na kurzoch Mzdy a personalistkaMzdy pre pokročilých

© 2014 - 2023 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.