Elektronická a virtuálna registračná pokladnica

Od 1.1.2018 platí novela zákona o ERP. Kto má povinnosť elektronickú registračnú pokladnicu používať a kto ju používať nemusí? Aké novinky chystá finančná správa?

Zákona o ERP v zmysle § 2 písm. a) a b) vymedzuje:

1. elektronickú registračnú pokladnicu

Podnikateľ môže používať iba taký typ ERP, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o splnení požiadaviek na ERP. ERP musí mať pridelený aj daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a musí byť označená plombou.


2. virtuálnu registračnú pokladnicu

VRP je prostredie/služba zriadené Finančným riaditeľstvom SR (FR SR), ktoré komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia. Poskytovaná je výhradne prostredníctvom mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je FR SR alebo klientskeho prostredia zriadeného FR SR na svojom webovom sídle.

Klientskym prostredím sa rozumie webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom doklade. Jednému podnikateľovi môžu byť vydané viaceré prístupy v prípade, ak má viacero predajných miest (napr. viac predajných miest). Na jedno predajné miesto môže byť podnikateľovi vydaný len jeden prístup.

Kto musí používať ERP?

Používanie elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) je povinnosťou pre každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe podnikateľského oprávnenia predáva tovar alebo služby, pričom za predaj tovaru alebo služieb podľa prílohy č. 1 zákona o ERP prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.


Používanie ERP ako aj VRP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

Povinnosť používať ERP/VRP sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

Ak nie je splnená jedna z týchto podmienok, nevzniká mu povinnosť používať ERP/VRP.

Používanie VRP

Novelou zákona o ERP bolo upravené, že všetky podnikateľské subjekty môžu používať VRP bez akéhokoľvek obmedzenia. Za týmto účelom bola zrušená vyhláška MF SR ktorá ustanovovala počet pokladničných dokladov na účely VRP, a to 3 000 pokladničných dokladov vyhotovených za mesiac.

Podnikatelia, ktorým FR SR ukončilo používanie VRP v dôsledku prekročenia limitu (3000 pokladničných dokladov/mesiac) môžu začať opätovne používať virtuálnu registračnú pokladnicu s tým, že si opätovne podajú žiadosť na jej začatie používania.


Pri používaní registračnej pokladnice treba myslieť na limit hotovostných platieb podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý zakazuje platby v hotovosti vo výške viac ako 5 000 eur (okrem výnimiek v § 8 rovnakého zákona).

Finančná správa Slovenskej republiky uvádza v nasledovné rozdiely v povinnostiach medzi ERP a VRP:

Elektronická registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica

Podnikateľ je povinný zakúpiť si ERP.

Podnikateľ je povinný zakúpiť si PC, tablet alebo mobil a tlačiareň a musí mať pripojenie na internet

Podnikateľ je povinný:

  • zakúpiť si a viesť knihu ERP

  • pri zmene údajov (§ 7 ods. 1 a) ZERP) predložiť miestne príslušnému DÚ knihu ERP

Podnikateľ nevedie knihu VRP.

 

Podnikateľ je povinný ohlásiť DÚ iba zmenu predajného miesta.

Podnikateľ je povinný uzatvoriť zmluvu so servisnou organizáciou (SO), ktorá:

  • uvádza ERP do prevádzky,

  • vykonáva opravu ERP (do 48 hod. od nahlásenia poruchy alebo odovzdania ERP do opravy)

  • zabezpečuje povinnú údržbu ERP (najneskôr raz za 5 rokov).

Podnikateľ nie je povinný mať uzatvorenú zmluvu so SO.

 

Podnikateľ je povinný zabezpečiť opravu koncového zariadenia VRP do 48 hod. od vzniku poruchy.

Podnikateľ je povinný za účelom pridelenia daňového kódu ERP (DKP):

  • predložiť ktorémukoľvek DÚ knihu ERP,

  • požiadať SO o uvedenie ERP do prevádzky

Podnikateľ je povinný za účelom pridelenia kódu VRP predložiť ktorémukoľvek DÚ iba žiadosť o pridelenie kódu VRP (môže ju podať aj elektronicky).

Podnikateľ je povinný požiadať SO o výmenu fiskálnej pamäte (FP), ak je vyčerpaná jej kapacita, pri jej poruche alebo zmene taxatívne určených údajov v nej uložených.

 

Podnikateľ je povinný na požiadanie predložiť DÚ alebo CÚ obsah FP v elektronickej podobe.

VRP nemá FP.

Podnikateľ je povinný vyhotovovať dennú uzávierku a archivovať dennú uzávierku a tlačové výstupy z dennej uzávierky po dobu 5 rokov od konca roka, v ktorom boli vyhotovené.

Podnikateľ nevyhotovuje dennú uzávierku.

Podnikateľ je povinný okrem iného zabezpečiť ochranu ERP, údajov uložených v ERP, ochranu dátových médií.

Podnikateľ je povinný okrem iného zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov k VRP.

Podnikateľ je povinný pri ukončení prevádzky ERP alebo pri zmene vlastníka:

  • požiadať SO o ukončenie prevádzky ERP,

  • predložiť knihu ERP miestne príslušnému DÚ za účelom zrušenia DKP.

Podnikateľ je povinný oznámiť DÚ ukončenie používania VRP.

Plánovaná novinka finančnej správy - eKasa

Od roku 2019 pripravuje finančná správa spustenie nového projektu s názvom eKasa, čo je online napojenie všetkých pokladníc na portál finančnej správy.

Kým doteraz majú podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy (v podobe VRP) dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z ERP sa stanú online registračné pokladnice tzv. ORP. Podnikateľom sa však rozšíria možnosti. Pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP.

Online napojenie bude v praxi znamenať, že o každom nákupe alebo transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa.


Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy.

Realizáciou tohto projektu by malo dôjsť k zníženiu daňovej medzery v sektoroch HORECA a maloobchodu. V prvej etape, t. j. apríl 2019, sa pripojí segment HORECA – hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice. V druhej etape cca júl 2019 sa pripojí maloobchod, služby a ostatné sektor.

Za dobré riešenie považuje eKasu aj Slovenská komora daňových poradcov a ako pozitívum vidí aj zníženie počtu daňových kontrol. Ako povedala Mária Janušková zo Slovenskej komory daňových poradcov pre eTrend: „Otázkou však je, či a nakoľko realizovateľné bude technické riešenie eKasy. Podnikatelia sa musia pripraviť na dodatočné náklady na úpravu pokladníc či povinné zavedenie internetu.“

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.