Kryptomeny z pohľadu daní a účtovníctva

Účtovníctvo 3.6.2021 Michaela Struhárová
Kryptomeny alebo aj virtuálne meny sú pomerne novým fenoménom na finančnom trhu. Nesmierny boom zaznamenali v roku 2017. Od 1. októbra 2018 je účinná novela zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a na ňu nadväzujúce novely zákonov o účtovníctve a dani z príjmov, čím sa upravuje zdaňovanie kryptomien.

 

zdaňovanie kryptomien 2021


Čo je to kryptomena?

Kryptomenu môžeme definovať ako digitálne platidlo na obchodovanie. Využíva a implementuje princípy kryptografie na vytvorenie distribuovanej, decentralizovanej a bezpečnej digitálnej meny. Prvou kryptomenou, s ktorou sa začalo obchodovať v roku 2009 bol Bitcoin, ktorý je momentálne najrozšírenejšou kryptomenou na svete. Ďalej to bol Litecoin, Peercoin, Namecoin, Ethereum atď. Kryptomeny nemôžeme považovať za štandardné peniaze, pokladajú sa skôr za určitú formu špekulatívnej investície.
 


Kam zaradiť kryptomeny z pohľadu účtovníctva?

Z pohľadu účtovníctva sa kryptomeny (virutálna mena) považujú za majetok. Ide o aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí a je takmer isté, že zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť.

Virtuálne meny považujeme za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostredky. V prípade predaja nie je možné dosiahnuť daňovú stratu, čím sa podľa Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) docielilo rovnaké daňové zaobchádzanie pri fyzických osobách - nepodnikateľoch a pri podnikateľských subjektoch, bez ohľadu na formu účtovania alebo vedenia daňovej evidencie.
 


U mnohých účtovníkov sa môže vynárať otázka, v akom okamihu sme povinný účtovať o príjme alebo výnose z virtuálnej meny? “V prípade predaja virtuálnej meny, by to mal byť moment faktického nakladania s virtuálnou menou druhou stranou, teda v momente potvrdenia transakcie v blockchaine. V prípade výmeny jednej virtuálnej meny za inú, respektíve za tovar alebo za službu, by sa o výnose malo účtovať v okamihu, keď dôjde k obom prevodom,” informuje SKDP.


Zdaňovanie príjmov z predaja virtuálnej meny (kryptomien)

Dňa 1.10.2018 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 213/2018 Z.z o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorej sa novelizoval aj Zákon o dani z príjmov a účtovníctva pre oblasť účtovania a zdaňovania príjmov plynúcich z predaja virtuálnej meny. Táto novela pretransformovala názory Ministerstva financií do zákonnej podoby. Okrem toho vydalo Ministerstvo financií metodické usmernenie k postupu zdaňovania virtuálnych mien

Tí, ktorí v predchádzajúcom období s kryptomenou obchodovali a podarilo sa im na tom získať, nesmú zabúdať na povinnosť zdanenia tohto príjmu. Príjmy z obchodovania s virtuálnymi menami je potrebné zahrnúť do daňového priznania.

Predaj virtuálnej meny je definovaný v § 2 písm. ai) zákona o dani z príjmov, považuje sa zaň 

K zdaňovaniu kryptomien dochádza až v momente nadobudnutia príjmu z predaja. Ak majiteľ kryptomeny drží bez pohybu, nezdaňujú sa. Okrem priameho obchodovania s kryptomenami sa považuje za príjem aj nadobudnutie kryptomien ťažbou
 

Podnikatelia

Príjem fyzickej osoby z predaja virtuálnej meny, ktorá je obchodným majetkom podnikateľa, je zdaniteľným príjmom podľa § 6 zákona o dani z príjmov ako súčasť základu dane z príjmov z podnikania. Podnikatelia, ktorí účtujú v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve, alebo zisťujú základ dane vedením daňovej evidencie, vychádzajú z výsledku hospodárenia zisteného z účtovníctva alebo z rozdielu príjmov a výdavkov, ktorý sa transformuje na základ dane prostredníctvom § 17 až 29 zákona o dani z príjmov. 

Podnikateľ si k dosiahnutým príjmom z predaja virtuálnej meny môže uplatniť daňové výdavky podľa § 19 zákona o dani z príjmov do výšky príjmov z predaja primerane podľa § 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov.

Nepodnikatelia 

Pre fyzické osoby, ktoré virtuálnu menu nemajú zaradenú do obchodného majetku, sa príjem z jej predaja považuje podľa § 8 zákona o dani z príjmov za ostatný (iný) príjem. Zdaniteľné príjmy je možné znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie. Avšak v prípade, ak sú tieto výdavky vyššie ako príjmy, na rozdiel sa neprihliada. To znamená, že si v daňovom priznaní túto stratu daňovník nemôže odpočítať od iných príjmov.

Príjem z kryptomien sa pri fyzických osobách v závislosti od výšky základu dane zdaňuje sadzbou 19 % alebo 25 %. Rovnako tento druh príjmu podlieha zdravotnému poisteniu vo výške 14 %.
 


Kryptomeny je potrebné zdaniť rovnako aj v prípade, ak ich ľudia prijmú ako prijmú ako formu odmeny. Ako priblížil Marcinčin, člen prezídia SKDP: „Je to pre nich zdaniteľný príjem rovnako ako keby dostali za svoju činnosť alebo nakladanie s majetkom odmenu v eurách. Napríklad nájomné platené v bitcoinoch.


Je potrebné pri nákupe a predaji kryptomien odvádzať DPH?

Nákup a predaj virtuálnych mien je v rámci Európy oslobodený od DPH. „Na druhej strane treba upresniť, že pri platbe kryptomenou za tovary a služby už treba brať do úvahy aj DPH. Dodanie tovarov alebo služieb v kryptomene podlieha DPH rovnako, ako by podliehalo, ak by sa predávalo za eurá,“ informoval Marcinčin zo SKDP.

Odborné školenie Zákona o dani z príjmov sa venuje posledným zmenám v legislatíve. Prihláste sa a získajte prehľad o dôležitých paragrafoch a novelách zákona.

 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.