Zákaznícka zóna

Kryptomeny z pohľadu daní a účtovníctva

Kryptomeny alebo aj virtuálne meny sú pomerne novým fenoménom na finančnom trhu. Nesmierny boom zaznamenali v roku 2017. Rovnako aj na Slovensku sa o ne začína zaujímať čoraz viac ľudí, na čo zareagovalo aj Ministerstvo Financií Slovenskej republiky vydaním Metodického usmernenia k postupu zdaňovania virtuálnych mien.


 


Čo je to kryptomena?

Kryptomenu môžeme definovať ako digitálne platidlo na obchodovanie. Využíva a implementuje princípy kryptografie na vytvorenie distribuovanej, decentralizovanej a bezpečnej digitálnej meny. Prvou kryptomenou, s ktorou sa začalo obchodovať v roku 2009 bol Bitcoin, ktorý je momentálne najrozšírenejšou kryptomenou na svete. Ďalej to bol Litecoin, Peercoin, Namecoin, Ethereum atď. Kryptomeny nemôžeme považovať za štandardné peniaze, pokladajú sa skôr za určitú formu investície.

 


 


Kam zaradiť kryptomeny z pohľadu účtovníctva?

Z pohľadu účtovníctva sa kryptomeny považujú za majetok. Ide o aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí a je takmer isté, že zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť.

Virtuálne meny považujeme za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostredky. V prípade predaja nie je možné dosiahnuť daňovú stratu, čím sa podľa Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) docielilo rovnaké daňové zaobchádzanie pri fyzických osobách - nepodnikateľoch a pri podnikateľských subjektoch, bez ohľadu na formu účtovania alebo vedenia daňovej evidencie.
 


U mnohých účtovníkov sa môže vynárať otázka, v akom okamihu sme povinný účtovať o príjme alebo výnose z virtuálnej meny? “V prípade predaja virtuálnej meny, by to mal byť moment faktického nakladania s virtuálnou menou druhou stranou, teda v momente potvrdenia transakcie v blockchaine. V prípade výmeny jednej virtuálnej meny za inú, respektíve za tovar alebo za službu, by sa o výnose malo účtovať v okamihu, keď dôjde k obom prevodom,” informuje SKDP.


Dosiahol som príjem z virtuálnej meny, som povinný ho zdaniť?

Tí, ktorí v predchádzajúcom období s kryptomenou obchodovali a podarilo sa im na tom získať, nesmú zabúdať na povinnosť zdanenia tohto príjmu. Príjmy z obchodovania s virtuálnymi menami je potrebné zahrnúť do daňového priznania.

Podľa Ministerstva financií Slovenskej republiky sa kryptomeny používajú ako platobné prostriedky, dá sa s nimi obchodovať a sú elektronicky prevádzané a uchovávané. A ako ďalej uviedla hovorkyňa Ministerstva financií Alexandra Gogová pre agentúru SITA: „Z toho vyplýva aj potreba takéto aktívum zdaniť. Ministerstvo financií SR preto pripravilo metodické usmernenie, v ktorom hovorí, kto a ako by mal takéto virtuálne meny zdaňovať. Dani z príjmu tak podlieha príjem z obchodovania s virtuálnou menou, ale aj akákoľvek jej výmena za tovary a služby.“

Podľa Metodického usmernenia sa teda príjem plynúci z predaja virtuálnej meny podľa zákona o dani z príjmov považuje za zdaniteľný príjem. Za predaj meny sa na účely zdanenia považuje akákoľvek výmena virtuálnej meny, a to výmena virtuálnej meny za majetok, za poskytnutie služby, odplatný prevod alebo jej výmena za inú virtuálnu menu.


 


Dňa 1.10.2018 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 213/2018 Z.z o dani z poistenia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorej sa novelizoval aj Zákon o dani z príjmov a účtovníctva pre oblasť účtovania a zdaňovania príjmov plynúcich z predaja virtuálnej meny. Táto novela pretransformovala názory Ministerstva financií do zákonnej podoby.

Pre fyzické osoby, ktoré virtuálnu menu nemajú zaradenú do obchodného majetku, sa príjem z jej predaja považuje podľa § 8 zákona o dani z príjmov za ostatný (iný) príjem. Zdaniteľné príjmy je možné znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie. Avšak prípade, ak sú tieto výdavky vyššie ako príjmy, na rozdiel sa neprihliada. To znamená, že si v daňovom priznaní túto stratu daňovník nemôže odpočítať od iných príjmov.

Príjem z kryptomien sa pri fyzických osobách v závislosti od výšky základu dane zdaňuje sadzbou 19 % alebo 25%. Rovnako tento druh príjmu podlieha zdravotnému poisteniu vo vo výške 14%.
 


Kryptomeny je potrebné zdaniť rovnako aj v prípade, ak ich ľudia prijmú ako prijmú ako formu odmeny. Ako priblížil Marcinčin, člen prezídia SKDP: „Je to pre nich zdaniteľný príjem rovnako ako keby dostali za svoju činnosť alebo nakladanie s majetkom odmenu v eurách. Napríklad nájomné platené v bitcoinoch.

V ostatných krajinách Európy ako napríklad Slovinsko, Švajčiarsko, či Bielorusko, nie sú kryptomeny zdaňované. V Nemecku napríklad dane neplatia v prípade, ak virtuálne meny vlastnia viac ako jeden rok.


Je potrebné pri nákupe a predaji kryptomien odvádzať DPH?

Nákup a predaj virtuálnych mien je v rámci Európy oslobodený od DPH. „Na druhej strane treba upresniť, že pri platbe kryptomenou za tovary a služby už treba brať do úvahy aj DPH. Dodanie tovarov alebo služieb v kryptomene podlieha DPH rovnako, ako by podliehalo, ak by sa predávalo za eurá,“ informoval Marcinčin zo SKDP.
 

Odborné školenie Zákona o dani z príjmov sa venuje posledným zmenám v legislatíve. Prihláste sa a získajte prehľad o dôležitých paragrafoch a novelách zákona.

 

publikované: 19. 10. 2018

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.