Študentské brigády 2022: Čo by ste mali vedieť

Zamestnávanie študentov na letné brigády má svoje pravidlá. Aké povinnosti vyplývajú firmám z pohľadu Zákonníka práce, odvodov a daní?
študentské letné brigády 2022

Zamestnávanie študentov v roku 2022

V čase čerpania dovoleniek riadnych zamestnancov využívajú firmy možnosť zamestnania brigádnikov. Tí sa potešia možnosti zarobiť si počas letných prázdnin peniaze navyše a zamestnávatelia si nemusia lámať hlavu so zabezpečením plynulého chodu firmy. Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom zamestnávať študentov základe nasledujúcich dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru:

Všetky vyššie uvedené dohody sa môžu uzatvárať len na dobu určitú, maximálne však na 12 mesiacov.

Podmienky pre používanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú upravené v § 223 až § 228a Zákonníka práce:

Z pozície študenta, ako aj zamestnávateľa, je najvýhodnejšou možnosťou práve dohoda o brigádnickej práci, nakoľko je s ňou spojené najnižšie odvodové zaťaženie.

V zmysle Zákonníka práce zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa, ktorá doposiaľ nedovŕšila vek 26 rokov.

Zákonník práce zakazuje zamestnávať osoby, ktoré nedovŕšili 15 rokov a nemajú ukončenú povinnú školskú dochádzku. § 11 ods. 4 a 5 Zákonníka práce však obsahuje výnimku, že do dovŕšenia 15 rokov je možné vykonávať iba ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku. 

Za ľahké práce sa považuje: 

O povolenie vykonávať ľahké práce zamestnávateľ žiada príslušný inšpektorát práce a uvádza aj počet hodín a podmienky vykonávania týchto prác.

Vďaka novele Zákonníka práce, ktorá umožňuje vykonávanie ľahkých prác po dovŕšení 15 rokov aj bez skončenia povinnej školskej dochádzky umožní privyrobiť si aj študentom prvého ročníka stredných škôl, ktorí boli doposiaľ vyňatí z možnosti privyrobiť si. Narážali totiž na ustanovenie o povinnej školskej dochádzke, ktorú väčšina skončí až po prvom roku na strednej škole. 

Náležitosti dohody o brigádnickej práci študentov

Dohoda o brigádnickej práci študenta musí obsahovať nasledovné náležitosti:

Môže sa dohodnúť aj spôsob jej skončenia:

Prácu na dohodu o brigádnickej práci študenta môže študent vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov.

Súčasťou dohody o brigádnickej práci študenta je potvrdenie štatútu študenta strednej vysokej školy na základe overeného potvrdenia o návšteve školy. Zamestnávateľ je povinný odovzdať študentovi jedno vyhotovenie podpísanej dohody.

Odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov a odvodová výnimka v roku 2022

Študentom strednej ako aj vysokej školy denného štúdia počas brigády nevznikajú žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Do Sociálnej poisťovne ich prihlási aj odhlási zamestnávateľ, ktorý zároveň za nich hradí sociálne odvody.

Veľkou výhodou je oslobodenie príjmu študenta z dohôd o brigádnickej práci do 200 € od odvodov. Výnimka z neplatenia poistného sa uplatňuje písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta.

Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu, t.j. iba u jedného zamestnávateľa. Ak si študent už výnimku uplatňovať nechce, musí to zamestnávateľovi písomne oznámiť. Brigády na Jooble.

Ak príjem študenta presiahne hranice 200 €, platí odvod na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou. Študent tak zaplatí do Sociálnej poisťovne starobné poistenie vo výške 4 % z hrubej odmeny a invalidné poistenie 3% z hrubej odmeny.

Odvody, ktoré platí študent z dohody o brigádnickej práci študenta:

Odvody, ktoré platí zamestnávateľ za študenta, ktorý si uplatnil odvodovú výnimku:

Odvody, ktoré platí zamestnávateľ za študenta, ktorý si u neho neuplatnil odvodovú výnimku:

Pri dohode o brigádnickej práci študenta nevzniká povinnosť platiť preddavky do zdravotnej poisťovne.

Daň z príjmu študenta v roku 2022

Študent z dosiahnutého príjmu z brigády platí daň, ktorá v zásade tvorí 19 % zo základu dane.

Študent má ako základ dane z príjmu jeho hrubú mzdu, ktorá je znížená o:

Študenti, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študenta majú povinnosť platiť počas roka preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nadol. Preddavky na daň z príjmov sú vo výške 19 % príp. 25 % v závislosti od výšky dosiahnutého príjmu študenta.

V prípade, že príjem študenta bude nižší ako je výška nezdaniteľnej časti základu dane, t.j. 381,61 €, študent nemá povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov.

Študenti si svoje povinnosti voči daňovému úradu môžu vysporiadať v daňovom priznaní alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane z príjmov, o ktoré požiadajú svojho zamestnávateľa.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 bude povinný podať každý študent, ak v priebehu roka 2022 dosiahne celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 289,63 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

V prípade, že študent nepresiahne minimálne zdaniteľné príjmy 2 289,63 € a jeho zamestnávateľ mu strhával preddavky na daň z príjmu, oplatí sa mu podať daňové priznanie aj dobrovoľne. Pre tento účel sa používa tlačivo typ A a daň sa mu ako daňový preplatok vráti. 

Tento daňový preplatok mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Formy zamestnávania, odvody do poisťovní aj výpočet dane z príjmu - to je len časť tém, ktorým sa venujeme na obľúbenom kurze mzdy a personalistika. Neustále pridávame nové termíny vo víkendovej, dennej aj online forme.

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.