Zákaznícka zóna

Študentské brigády 2020: Čo by ste mali vedieť

Zamestnávanie študentov na letné brigády má svoje pravidlá. Aké povinnosti vyplývajú firmám z pohľadu Zákonníka práce, odvodov a daní?

brigády 2020

Zamestnávanie študentov v roku 2020

V čase čerpania dovoleniek riadnych zamestnancov využívajú firmy možnosť zamestnania brigádnikov. Tí sa potešia možnosti zarobiť si počas letných prázdnin peniaze navyše a zamestnávatelia si nemusia lámať hlavu so zabezpečením plynulého chodu firmy. Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom zamestnávať študentov základe nasledujúcich dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru:

Všetky vyššie uvedené dohody sa môžu uzatvárať len na dobu určitú, maximálne však na 12 mesiacov.

Podmienky pre používanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú upravené v § 223 až § 228a Zákonníka práce:

Z pozície študenta, ako aj zamestnávateľa, je najvýhodnejšou možnosťou práve dohoda o brigádnickej práci, nakoľko je s ňou spojené najnižšie odvodové zaťaženie.

V zmysle Zákonníka práce zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa , ktorá doposiaľ nedovŕšila vek 26 rokov.

Dohoda o brigádnickej práci študenta musí obsahovať nasledovné náležitosti:

Môže sa dohodnúť aj spôsob jej skončenia:

Prácu na dohodu o brigádnickej práci študenta môže študent vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov.

Súčasťou dohody o brigádnickej práci študenta je potvrdenie štatútu študenta strednej vysokej školy na základe overeného potvrdenia o návšteve školy. Zamestnávateľ je povinný odovzdať študentovi jedno vyhotovenie podpísanej dohody.

Odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov a odvodová výnimka v roku 2020

Študentom strednej ako aj vysokej školy denného štúdia počas brigády nevznikajú žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Do Sociálnej poisťovne ich prihlási aj odhlási zamestnávateľ, ktorý zároveň za nich hradí sociálne odvody.

Veľkou výhodou je oslobodenie príjmu študenta z dohôd o brigádnickej práci do 200 € od odvodov. Výnimka z neplatenia poistného sa uplatňuje písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta.

Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu, t.j. iba u jedného zamestnávateľa. Ak si študent už výnimku uplatňovať nechce, musí to zamestnávateľovi písomne oznámiť.

Ak príjem študenta presiahne hranice 200 €, platí odvod na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou. Študent tak zaplatí do Sociálnej poisťovne starobné poistenie vo výške 4% z hrubej odmeny a invalidné poistenie 3% z hrubej odmeny.

Odvody, ktoré platí študent z dohody o brigádnickej práci študenta:

Odvody, ktoré platí zamestnávateľ za študenta, ktorý si uplatnil odvodovú výnimku:

Odvody, ktoré platí zamestnávateľ za študenta, ktorý si u neho neuplatnil odvodovú výnimku:

Pri dohode o brigádnickej práci študenta nevzniká povinnosť platiť preddavky do zdravotnej poisťovne.

Daň z príjmu študenta v roku 2020

Študent z dosiahnutého príjmu z brigády platí daň, ktorá v zásade tvorí 19 % zo základu dane.

Študent má ako základ dane z príjmu jeho hrubú mzdu, ktorá je znížená o:

Študenti, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študenta majú povinnosť platiť počas roka preddavky na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nadol. Preddavky na daň z príjmov sú vo výške 19 % príp. 25 % v závislosti od výšky dosiahnutého príjmu študenta.

V prípade, že príjem študenta bude nižší ako je výška nezdaniteľnej časti základu dane, t.j. 367,85 €, študent nemá povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov.

Študenti si svoje povinnosti voči daňovému úradu môžu vysporiadať v daňovom priznaní alebo prostredníctvom ročného zúčtovania dane z príjmov, o ktoré požiadajú svojho zamestnávateľa.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 bude povinný podať každý študent, ak v priebehu roka 2020 dosiahne celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 19 506,56 €.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Ak študent v roku 2020 dosiahne celkové zdaniteľné príjmy nižšie ako 19 506,56 € a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, môže dobrovoľne podať daňové priznanie, čím mu vznikne daňový preplatok.

Tento daňový preplatok mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Formy zamestnávania, odvody do poisťovní aj výpočet dane z príjmu - to je len časť tém, ktorým sa venujeme na obľúbenom kurze mzdy a personalistika. Neustále pridávame nové termíny vo víkendovej, dennej aj online forme.

 

publikované: 08. 07. 2020

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.