Oneskorená registrácia pre DPH. Aké povinnosti vás neminú?

Podnikatelia sa primárne zameriavajú na to, aby ich podnikateľská činnosť dosahovala zisk. Niekedy však zabúdajú na svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú z platných zákonov. Jednou z nich je aj sledovanie obratu pre povinnú registráciu pre DPH.
oneskorená registrácia pre DPH

Čo robiť v prípade, že ste prekročili obrat pre DPH, ale zistili ste to neskoro? Aký je postup v prípade oneskorenej registrácie pre DPH? 

Kto má povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH?

Za platiteľa DPH má povinnosť sa registrovať každá zdaniteľná osoba usadená v SR, ktorá dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. V praxi sa ale často stáva, že zdaniteľné osoby svoje účtovné doklady nespracúvajú pravidelne a neskoro sa zistí prekročenie vyššie spomenutého obratu.

Ako a kedy sa registrovať za platiteľa DPH oneskorene?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov definuje, že zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat 49 790 eur. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní od doručenia žiadosti o registráciu. Dňom uvedeným v rozhodnutí o registráciu pre DPH sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Ak však zdaniteľná osoba túto žiadosť nepodala v stanovenej lehote, a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, zdaniteľná osoba je povinná postupovať podľa § 69 ods. 13, § 55 ods. 3 a § 78 ods. 9 zákona o DPH, ktorý upravuje práva a povinnosti tejto zdaniteľnej osoby za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH.

Žiadosť o registráciu pre DPH sa podáva elektronicky prostredníctvom tlačiva s názvom “Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia”. Žiadosť je potrebné podať čo najskôr po zistení, že zdaniteľná osoba bola povinná sa registrovať za platiteľa DPH. Od dátumu registrácie sa následne odvíja, kedy skončí obdobie, za ktoré je potrebné podať mimoriadne daňové priznanie a doplatiť DPH.

Pokuta za oneskorené podanie žiadosti o registráciu pre DPH

Za oneskorené podanie žiadosti o registráciu pre DPH uloží daňový úrad pokutu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Pokuta hrozí vo výške od 60 eur do 20 000 eur. Pri stanovení výšky pokuty prihliada daňový úrad na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu a na index daňovej spoľahlivosti. V praxi sa stretávame väčšinou s pokutami na dolnej hranici spomenutého rozpätia.

Od roku 2024 sa zavedie tzv. princíp druhej šance - to znamená, že od 1.1.2024 pri prvom porušení povinnosti daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží.

Tip na čítanie: Čo prináša novela zákona o DPH v roku 2023 a 2024?

Povinnosti po oneskorenom podaní žiadosti o registráciu pre DPH

Po oneskorenej registrácii pre DPH je zdaniteľná osoba povinná podať mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH. V marci 2023 vydalo Finančné riaditeľstvo SR informáciu k podávaniu mimoriadneho daňového priznania k DPH. Táto informácia je určená tuzemským zdaniteľným osobám, ktoré boli oneskorene registrované, pričom oneskorenie trvalo viac ako 21 dní zákonom stanovenej lehoty na podanie žiadosti o registráciu a vznikla im tak povinnosť podať jedno tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, v ktorom mali byť platiteľmi dane. 

Osoba podávajúca mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, nepodáva za toto obdobie kontrolný výkaz.

V prípade, že oneskorenie podania žiadosti o registráciu je 21 dní a menej, zdaniteľná osoba nepodáva mimoriadne daňové priznanie k DPH.

Príklad: oneskorene podaná žiadosť o registráciu o 21 dní a menej

Podnikateľský subjekt dosiahol v marci 2023 obrat pre povinnú registráciu pre DPH. Do 20.4.2023 však nepodal žiadosť o registráciu pre DPH. Žiadosť o registráciu podal subjekt oneskorene a to 5.5.2023. Daňový úrad zaregistroval podnikateľský subjekt za platiteľa dane od 26.5.2023. Má tento podnikateľský subjekt povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie?

Podnikateľský subjekt nemá povinnosť podať mimoriadne daňové priznanie k DPH, nakoľko oneskorenia podania žiadosti o registráciu pre DPH nepresiahlo 21 dní.

Príklad: oneskorene podaná žiadosť o registráciu o viac ako 21 dní - určenie obdobia, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH

Spoločnosť GAMA s.r.o. dosiahla obrat 49 790 eur k 30. 4. 2023. Žiadosť o registráciu bola povinná podať najneskôr do 20. 5. 2023. Spoločnosť však žiadosť o registráciu podala až 11. 8. 2023 a daňový úrad ju zaregistroval za platiteľa DPH od 1. 9. 2023.

Obdobie, v ktorom mala byť spoločnosť platiteľom DPH začína 22. deň po dni, keď bola spoločnosť povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu, t. j. 11.6.2023 a končí dňom, ktorý predchádza dňu registrácie, t. j. 31. 8. 2023. Spoločnosť je povinná za toto obdobie podať mimoriadne daňové priznanie k DPH. 

Lehota na podanie mimoriadneho daňového priznania k DPH

Pri oneskorenej žiadosti o registráciu pre DPH je lehota na podanie mimoriadneho daňového priznania k DPH je 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre DPH, alebo 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že si zdaniteľná osoba nesplnila registračnú povinnosť.

Daň v mimoriadnom daňovom priznaní k DPH

Do mimoriadneho daňového priznania k DPH sa uvedie daň z realizovaných dodávok tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom dane. Daň sa vypočíta spätne zo sumy, ktorú zdaniteľná osoba prijala alebo má prijať za dodaný tovar alebo službu.

Napríklad, programátor v období, v ktorom už mal byť platiteľom DPH, dodal v tuzemsku služby svojím odberateľom v hodnote 6 000 eur, potom z tejto ceny spätne vypočíta základ dane vo výške 5 000 eur (6 000/120*100) a DPH 20 % zo základu dane vo výške 1 000 eur (6 000/120*20).

Tieto hodnoty uvedie zdaniteľná osoba v mimoriadnom daňovom priznaní na riadkoch 3 a 4. Pokiaľ v nadväznosti na tento výpočet dane zdaniteľná osoba už ako registrovaný platiteľ dane vyhotoví pre svojho odberateľa opravnú faktúru k pôvodnej faktúre s rozpisom základu dane a dane, vrátane ďalších povinných náležitostí opravnej faktúry, potom v rámci zachovania neutrality dane, si odberateľ v postavení platiteľa dane po doručení opravnej faktúry môže odpočítať daň pri splnení podmienok § 49 až § 51 zákona o DPH.

Odpočet DPH v mimoriadnom daňovom priznaní k DPH

Zdaniteľná osoba má okrem povinnosti odviesť daň z tovarov a služieb za obdobie, v ktorom mala byť registrovaná pre DPH, má aj právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb od platiteľa DPH za toto obdobie. Finančná správa usmerňuje, že odpočítať DPH je možné v rozsahu a za podmienok § 49 až § 51 zákona o DPH z nakúpených tovarov a služieb, ktoré boli použité na zdaniteľné obchody, ktoré zdaniteľná osoba zdanila v danom mimoriadnom daňovom priznaní k DPH. Zároveň si takáto zdaniteľná osoba môže odpočítať aj daň z majetku, ktorý nadobudla ped registráciou. Finančná správa uviedla aj príklad na takéto odpočítanie DPH.

Príklad: Odpočítanie dane z majetku nadobudnutého pred registráciou pri oneskorenej registrácii na DPH

Marketingová spoločnosť  mala podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. mája 2023, pretože v apríli 2023 dosiahla obrat pre povinnú registráciu pre DPH. Platiteľom dane sa stala na základe oneskorenej registrácie dňa 1. 8. 2023. V januári tohto roka kúpila automobil, ktorý zaradila do majetku spoločnosti a využívala výlučne na podnikanie. V ktorom daňovom priznaní si môže z jeho kúpy uplatniť odpočet dane? V riadnom daňovom priznaní alebo v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní?

Spoločnosť si môže uplatniť právo na odpočet dane z majetku podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu splnenia podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH. Právo na odpočet dane z majetku podľa § 55 ods. 1 zákona o DPH si neuplatní v tzv. mimoriadnom daňovom priznaní, ale najskôr v prvom riadnom daňovom priznaní, prípadne v inom zdaňovacom období v rámci kalendárneho roka 2023, najneskôr však v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka (december, resp. 4. štvrťrok 2023).  V opísanom prípade si spoločnosť môže odpočítať daň z auta najskôr v zdaňovacom období august 2023, ak spĺňa aj ostatné podmienky na odpočet dane (§ 49 až § 51 zákona o DPH).

Odpočítavaná DPH je vyššia ako daňová povinnosť

V prípade, ak odpočítaná DPH v mimoriadnom daňovom priznaní prevýši DPH, ktorá sa má zaplatiť, uvedie zdaniteľná osoba v mimoriadnom daňovom priznaní k DPH na riadku č. 32 vlastnú daňovú povinnosť so znamienkom mínus. Nejde totiž o nadmerný odpočet.

Daňový úrad vráti daň po preverení údajov z mimoriadneho daňového priznania k DPH do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie mimoriadneho daňového priznania k DPH. 

Od 1.1.2023 nastala zmena a daňový úrad má od tohto dátumu možnosť vykonania daňovej kontroly a nie povinnosť vykonania daňovej kontroly. Správca dane má tak možnosť preveriť údaje z mimoriadneho daňového priznania aj inými úkonmi správy daní, ako napríklad miestnym zisťovaním.

Opravná faktúra k faktúre z mimoriadneho daňového priznania k DPH

V praxi je bežné, že podnikateľ po podaní mimoriadneho daňového priznania k DPH sa chce dohodnúť so svojimi odberateľmi na zvýšení ceny dodaných tovarov a služieb, ktoré uviedol v mimoriadnom daňovom priznaní. Hlavne, ak majú odberatelia postavenie platiteľa DPH.

Podnikateľ pred registráciou, nemusel z ceny dodaných tovarov a služieb uhrádzať žiadnu DPH. Avšak po registrácii a následom podaní mimoriadneho daňového priznania k DPH musel túto cenu rozdeliť na základ dane a DPH a DPH odviesť štátu, čo v konečnom dôsledku spôsobí, že podnikateľovi zostane menej. Vtedy už v pozícii platiteľa DPH vyhotoví pre odberateľa opravnú faktúru k pôvodnej faktúre na zvýšenie ceny (ťarchopis). Rozdiel v základe dane a rozdiel v DPH uvedie v daňovom priznaní k DPH na riadkoch 24 a 25 plusom za zdaňovacie obdobie, v ktorom opravnú faktúru vyhotovil.

Vyplnenie prvej strany mimoriadneho daňového priznania k DPH

Problematike DPH sa venujeme v školení Zákon o DPH, ktoré vám dodá väčšiu istotu pri spracúvaní agendy a pomôže predchádzať najčastejším chybám. 

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.