Novela zákona o DPH: Aké zmeny prináša v roku 2023 a 2024?

Dane 9.1.2023 Michaela Struhárová
Aké zmeny novela zákona o DPH prináša? Prehľad dôležitých zmien v zákone o DPH v roku 2023, resp. 2024 prinášame v článku.
novela zákona o DPH 2023 a 2024

Dňa 6.12.2022 bola v parlamente schválená novela zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), ktorá so sebou prináša viaceré legislatívne zmeny. Primárnym cieľom novely zákona o DPH bola oblasť nákupu tovarov a služieb prostredníctvom e-shopov alebo digitálnych platforiem, ktoré v poslednom období zažívajú veľký rozmach.

Zmeny v Zákone o DPH s účinnosťou od 1.1.2023

Oprava odpočítanej dane pri neuhradení záväzku

Novela zákona o DPH zavádza povinnosť pre odberateľa opraviť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, v cene ktorých bola DPH uplatnená, ak odberateľ úplne alebo čiastočne neuhradí záväzok do 100 dní od splatnosti záväzku.

Ak v budúcnosti dôjde k zaplateniu časti alebo celého záväzku, odberateľ bude mať opäť právo na odpočítanie dane prislúchajúcej k zaplatenému záväzku, to znamená, že môže vykonať opravu už opravenej odpočítanej dane. Toto právo si odberateľ uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade daného záväzku.

Predmetné ustanovenie sa bude aplikovať aj na dodanie tovarov a služieb, ktoré sa uskutočnili pred 1.1.2023, v prípade že 100 dní od splatnosti záväzku uplynie najskôr 1.1.2023.

Oprava základu dane v prípade nevymožiteľných pohľadávok

Novela prináša zjednodušenie procesu pre dodávateľov, ktorí za svoj tovar alebo službu nedostanú zaplatené.

Za nevymožiteľnú pohľadávku bude považovaná každá pohľadávka, ktorej uplynulo 150 dní od splatnosti za dodanie tovaru alebo služby, v rozsahu, v akom nebola uhradená, pričom moment uplynutia 150 dní od splatnosti musí nastať po 1.1.2023.

Zároveň takáto pohľadávka:

Oprava odpočítanej dane pri krádeži tovaru

V prípade krádeže majetku s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 eur a dobou používania dlhšou ako jeden rok sa bude u platiteľa DPH prihliadať na opotrebenie majetku pri výpočte opravy odpočítanej DPH, rovnako, ako je to pri dodaniach tovaru na osobnú spotrebu, pri bezodplatných dodaniach alebo dodaniach tovaru na iný ako podnikateľský účel.

Oprava odpočítanej DPH sa bude vzťahovať na odcudzený tovar, ktorý nebol zaradený do odpisovania, a ktorý bol nadobudnutý na iný účel ako na ďalší predaj s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 eur a s dobou použiteľnosti viac ako jeden rok (napr. odcudzený notebook v druhom roku po obstaraní). Pri takomto tovare sa bude uplatňovať fikcia a na takýto tovar sa bude pozerať ako na odpisovaný majetok s dobou odpisovania 4 roky. Ak takýto tovar bude mať viac ako 4 roky, platiteľ DPH nebude mať povinnosť opraviť odpočítanú DPH z titulu krádeže tohto tovaru. 

Zrušenie povinnej registrácie vybraných skupín osôb

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa upúšťa od povinnosti registrácie za platiteľa DPH pre osoby, ktoré uskutočňujú výhradne činnosti oslobodené od dane a výlučne z týchto činností dosiahnu obrat (49 790 eur) pre povinnú registráciu. Ide o oslobodené činnosti od DPH podľa § 37 až § 39 zákona o DPH.

V prípade, že takéto osoby budú vykonávať aj iné ekonomické činnosti, okrem činností oslobodených od DPH, registrácia za platiteľa DPH bude naďalej povinná po prekročení obratu 49 790 eur.

Zdaniteľné osoby, ktorým už v minulosti vznikla povinnosť registrácie za platiteľa DPH z dôvodu prekročenia obratu z výlučne oslobodených činností, môžu požiadať o zrušenie registrácie platiteľa DPH.

Zmena obdobia pri oneskorenej registrácii platiteľa

Osoba, ktorá si nesplnila povinnosť podať Žiadosť o registráciu pre DPH alebo ju podala oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, vzniká za obdobie, v ktorom táto osoba mala byť platiteľom DPH, povinnosť odviesť DPH z dodaných tovarov a služieb a zároveň má právo na odpočítanie DPH z nakúpených tovarov a služieb.

Novela prináša zmenu v dĺžke obdobia, ktoré skracuje z 30 dní na 21 dní. Obdobím, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH, sa po novom rozumie obdobie, ktoré začína 22. dňom po dni, kedy bola osoba povinná najneskôr podať Žiadosť o registráciu pre DPH.

Miestne zisťovanie v prípade nadmerného odpočtu v špeciálnom zdaňovacom období

Podľa súčasného znenia zákona o DPH, v prípade nadmerného odpočtu v špeciálnom zdaňovacom období pri oneskorenej registrácii, začne daňový úrad daňovú kontrolu do 30 dní od podania daňového priznania a vráti daň vo výške zistenej daňovým úradom do 10 dní odo dňa skončenia daňovej kontroly.

Novela upravuje toto znenie a namiesto automatickej daňovej kontroly zavádza pre správcu dane možnosť preveriť nadmerný odpočet aj iným spôsobom napr. formou miestneho zisťovania. To znamená, že daňový úrad môže preveriť údaje v podanom daňovom priznaní aj bez otvorenia daňovej kontroly (miestnym zisťovaním) a vráti daň do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania (ak teda nezačne daňovú kontrolu).

Spresnenie pojmu zásielky neobchodného charakteru

Novelou dochádza k presnému definovaniu malej zásielky tovaru neobchodného charakteru priamo v zákone o DPH. Platí, že malá zásielka tovaru neobchodného charakteru je oslobodená od DPH pri dovoze tovaru a práve preto bolo dôležité jednoznačne definovať tento pojem.

Malou zásielkou tovaru neobchodného charakteru sa rozumie zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak:

Platí však, že ak malá zásielka neobchodného charakteru bude pozostávať z kávy, vrátane kávového extraktu a esencie, čaju, vrátane čajového extraktu alebo esencie, uplatnenie oslobodenia bude aj naďalej závislé od splnenia množstevných obmedzení ustanovených v § 48 ods. 2 písm. a) prvom a druhom bode zákona o DPH.

Zrušenie povinnosti podávať prázdne daňové priznanie pre prvého odberateľa v trojstrannom obchode

V rámci zníženia administratívnej záťaže sa zavádza úľava pre platiteľov DPH registrovaných podľa § 5, pokiaľ uskutočnili len trojstranný obchod pod identifikačným číslom pre DPH prideleným v tuzemsku v postavení prvého odberateľa, aby neboli povinní podať prázdne daňové priznanie k DPH. 

Stanovenie úroku z omeškania pri dovoze tovaru 

Zosúlaďuje sa prípad vymerania úroku z omeškania týkajúceho sa sumy DPH pri dovoze tovaru s prípadom vymerania úroku z omeškania týkajúceho sa colného dlhu. Úrok z omeškania sa vymeria podľa príslušných ustanovení colných predpisov, nakoľko sa podľa § 12 zákona o DPH na DPH pri dovoze tovaru vzťahujú colné predpisy.

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku a lehota na zaplatenie dane

Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku sa zavádza osobitná lehota na zaplatenie DPH. Pred účinnosťou novely zákona o DPH platilo, že osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH a zaobstará si nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, mala povinnosť podať daňové priznanie k DPH do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a do tejto lehoty aj uhradiť dlžnú sumu DPH.

Novelou zákona o DPH sa táto lehota mení na lehotu do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o pridelení čísla účtu správcu dane, nakoľko v čase kúpy nového dopravného prostriedku nedisponuje táto osoba potrebným číslom účtu pre zaplatenie DPH.

Znížená sadzba DPH 10 % na plnenia poskytované v súvislosti so športom a na gastro sektor

Znížená sadzba DPH z 20 % na 10 % sa bude od 1.1.2023 do 31. 3. 2023 uplatňovať na plnenia poskytované v súvislosti so športom, pri ktorých sa predpokladá vysoká energetická náročnosť na strane vstupov. Prechodné opatrenie sa vzťahuje na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu a na vstupné do umelých kúpalísk.

V tomto období od 1.1.2023 do 31.3.2023 sa bude znížená sadzba 10 % uplatňovať aj na reštauračné a stravovacie služby. Na účel zníženej sadzby DPH je nutné vymedzenie reštauračných a stravovacích služieb. Reštauračné a stravovacie služby na účely zníženej sadzby DPH musia spĺňať podmienku - podávanie jedál alebo nápojov alebo obidvoch, sú zabezpečené dostatočnými podpornými službami, ktoré umožňujú ich okamžitú konzumáciu (napríklad obsluha, poskytnutie umývateľného riadu a príboru, poskytnutie priestoru na konzumáciu, či poskytnutie toaliet). Kľúčové je, aby podávanie jedál a nápojov bolo možné zadefinovať ako poskytnutie služby, nie predaj tovaru.

Donáška jedla alebo predaj jedla so sebou nebude podliehať zníženej sadzbe DPH.

Ďalšia novela zákona o DPH, ktorá sa schválila 22.12.2022 upravuje režim zníženej sadzby DPH aj od 1.4.2023 a vyššie uvedené služby boli doplnené do prílohy služieb so zníženou sadzbou DPH natrvalo. Okrem už spomínaných služieb obsahuje táto príloha od 1.4.2023 aj ubytovacie služby.

Ubytovacie služby, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba DPH sa rozdeľujú na:

Znížená sadzba DPH 5 % v súvislosti s nájomným bývaním

Nová znížená sadzba DPH 5 % sa od 1.1.2023 uplatňuje na:

Zmeny v Zákone o DPH s účinnosťou od 1.1.2024

Nové povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb

Od 1.1.2024 sa do zákona o DPH zavádzajú určité povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb. Zámerom tohto ustanovenia je boj proti daňovým únikom spojených so zmenou nákupného správania spotrebiteľov a masívnym rozmachom elektronického obchodu v rámci členských štátov EÚ. Nakoľko spotrebiteľ nemá žiadnu informačnú, záznamovú, evidenčnú povinnosť vo vzťahu k uskutočnenému nákupu, finančné správy jednotlivých štátov musia vychádzať len z informácií od dodávateľov týchto nákupov, ktoré nie vždy sú presné a úplné.

Nová povinnosť sa od roku 2024 bude vzťahovať len na tuzemských poskytovateľov platobných služieb (každý poskytovateľ platobných služieb, ktorého domovským alebo hostiteľským členským štátom je Slovensko). Ďalšou podmienkou je, aby miesto dodania tovaru alebo služby, za ktorú sa takáto platba uhrádza, bolo na území EÚ, inak sa záznamová povinnosť neuplatní.

Poskytovatelia platobných služieb budú povinní viesť za každý kalendárny štvrťrok dostatočne podrobné záznamy o príjemcoch platieb a o cezhraničných platbách v súvislosti s platobnými službami, ktoré poskytujú a zároveň budú musieť tieto záznamy sprístupniť Finančnému riaditeľstvu SR a následne budú zasielané do centrálneho európskeho systému o platbách. Získané údaje a záznamy budú podrobené rizikovým analýzam, krížovej kontrole a následne sa vyhodnotia. 

Záznamy budú musieť byť vedené v elektronickej forme a uchované počas troch kalendárnych rokov od konca roka, kedy bola platba vykonaná.

Táto povinnosť sa nebude vzťahovať na úplne všetky obchody, ale až po prekročení počtu 25 platieb jednému dodávateľovi (príjemcovi platby), ktorý sa sleduje za obdobie kalendárneho štvrťroka.

Zmenám v zákone o DPH sa venujeme na odbornom školení. Vzhľadom na rozsah zmien sa miesta rýchlo míňajú, rezervujte si svoju účasť na školení

© 2014 - 2024 Agentúra JASPIS. Všetky práva vyhradené.